REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 293

ANEKS

z dnia 16 września 2011 r.

do umowy w sprawie współdziałania organów resortu obrony narodowej
z
Wojskową Izbą Lekarską

Tekst pierwotny

W dniu 16 września 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

Ministrem Obrony Narodowej, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez płk. lek. Piotra DZIĘGIELEWSKIEGO – Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego, zwanym dalej „Ministrem ON”

a

Wojskową Izbą Lekarską w Warszawie – samorządem zawodowym lekarzy w resorcie obrony narodowej, /NIP Nr 1131936487/, reprezentowaną przez:

1) Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej – dr. n. med. Piotra RAPIEJKĘ;

2) Główną księgową Wojskowej Izby Lekarskiej – Renatę FORMICKĄ,

zwaną dalej „WIL”,

został zawarty ANEKS do umowy w sprawie współdziałania organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską, zawartej w dniu 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 303), zwany dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1. Minister ON i WIL zgodnie oświadczają, że w następstwie zmiany stanu prawnego w zakresie sposobu ustalania kosztów i trybu przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3–6 i 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), których wykonywanie ustalono rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie (Dz. U. Nr 94, poz. 611), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uchyla się postanowienia § 1 – § 4 i § 11 Umowy, a w zakresie nimi regulowanym, Minister ON i WIL zgodnie zobowiązują się zawierać na każdy kolejny rok budżetowy umowę, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w trybie określonym przepisami tego rozporządzenia.

§ 2. Wszelkie zmiany niniejszego ANEKSU wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3. Minister ON i WIL zgodnie oświadczają, że wszystkie pozostałe postanowienia umowy obowiązują dalej w niezmienionym brzmieniu.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ANEKSEM mają zastosowanie przepisy odrębne, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. ANEKS wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

§ 6. Niniejszy ANEKS został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, z czego jeden egzemplarz dla WIL oraz trzy egzemplarze dla Ministra ON, z których jeden zostanie złożony w Departamencie Budżetowym Ministerstwa Obrony Narodowej i jeden w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia.

 

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej:
dr n. med. P. Rapiejko

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego:
płk lek. P. Dzięgielewski

Główna Księgowa
Wojskowej Izby Lekarskiej:
mgr R. Formicka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-09-16
  • Data obowiązywania: 2011-09-16
  • Z mocą od: 2011-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA