REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 439

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 514/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia działalności kontrolnej w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2007 r. w sprawie prowadzenia działalności kontrolnej w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej (Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytułowi decyzji nadaje się brzmienie:

„w sprawie prowadzenia działalności kontrolnej w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowanych do struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej i realizowanej w ramach ich systemów kontroli”;

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy decyzji stosuje się do działalności kontrolnej wykonywanej przez uprawnione organy kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej „NATO” i Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”, a także narodowe zespoły kontrolujące w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „SZ RP”, zadeklarowanych do NATO oraz UE.”;

3) w pkt 2 ppkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2) dokumenty normatywne NATO i UE, które dotyczą działalności kontrolnej oraz wymaganych standardów, jakie powinny spełniać dowództwa, jednostki i komponenty zadaniowe SZ RP zadeklarowane do NATO i UE – Standardy Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji, takie jak: Allied Command Operations Forces Standards Volume I – General, Allied Command Operations Forces Standards Volume II – Land Forces, Allied Command Operations Forces Standards Volume III – Air Force, Allied Command Operations Forces Standards Volume IV – Maritime Forces, Allied Command Operations Forces Standards Volume VI – Shape Tactical Evaluation Manual (STEM), Allied Command Operations Forces Standards Volume VII – Combat Readiness Evaluation of Land HQs & Units (CREVAL), Allied Command Operations Forces Standards Volume VII – Maritime Evaluation Manual (MAREVAL), Allied Command Operations Forces Standards Volume X – Special Operations Forces, Allied Command Operations Forces Standards Volume XI – Special Operations Forces Headquarters And Units Evaluation (SOFEVAL) oraz Koncepcja Grup Bojowych UE – European Union Battlegroup Concept;

3) dowództwa, jednostki i komponenty zadaniowe SZ RP zadeklarowane do NATO i UE – jednostki wojskowe, pododdziały, komórki organizacyjne i wewnętrzne (także pojedynczy żołnierze) oraz tworzone doraźnie do realizacji określonych zadań i misji wojskowe struktury organizacyjne w SZ RP, w tym zgłoszone do SON i GB UE;

4) punkty kontaktowe (POC) lub narodowi przedstawiciele (NATREP) – wewnętrzne komórki organizacyjne lub osoby funkcyjne poszczególnych instytucji resortu obrony narodowej, które na podstawie zakresów działań (swoich obowiązków) zajmują się problematyką kontroli dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do NATO i UE;”;

4) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działalność kontrolna w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO i UE, prowadzona w ramach systemów kontroli obowiązujących w tych strukturach, realizowana jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentach normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej.”;

5) pkt 6-8 otrzymują brzmienie:

„6. Za rozpowszechnianie dokumentów normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej, do szczebli podległych odpowiedzialni są: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektor Departamentu Kontroli, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Dowództwa Garnizonu Warszawa.

7. W przypadku wprowadzenia zmian dokumentów normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej, osoby funkcyjne odpowiedzialne za ich dystrybucję wymienione w pkt 6, dokonują wdrożenia tych dokumentów do podległych dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO i UE.

8. Tłumaczenie dokumentów standaryzacyjnych (Allied Command Operations Forces Standards) NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej realizuje, za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, po wpłynięciu oryginałów, które są rozpowszechniane jednocześnie z tłumaczeniem na język polski.”;

6) w pkt 10 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„10. Upoważnionymi organami dowodzenia (kierowania) do planowania i zarządzania kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do NATO i UE są:”;

7) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Kontrolę w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do NATO oraz UE prowadzą uprawnione organy kontroli NATO i UE oraz narodowe zespoły kontrolujące (sprawdzające) samodzielnie lub przy współudziale przedstawicieli z NATO i UE.

12. Upoważnione organy do planowania i zarządzania kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do NATO i UE, a wymienione w pkt 10 ppkt 1-3 oraz wyznaczane przez nie narodowe zespoły kontrolujące (sprawdzające) zobowiązane są również do przestrzegania zasad organizacji, planowania i dokumentowania działalności kontrolnej, które zawarte są w narodowych przepisach właściwych w zakresie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej;

8) w pkt 14 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„14. Kontrola w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do NATO oraz UE obejmuje:”;

9) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Certyfikacja prowadzona jest podczas ćwiczeń sprawdzających na zakończenie etapu szkolenia narodowego i sojuszniczego, odpowiednio 12 i 6 miesięcy przed wejściem w fazę dyżuru tzw. Stand by.”;

10) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, w terminie do dnia 10 października każdego roku, przedstawiają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP, które powinny podlegać ocenie i certyfikacji w ramach systemów kontroli NATO i UE. Propozycje te obejmują okres 2 lat poprzedzających planowaną działalność kontrolną.”;

11) pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:

„20. Uzgodnione z NATO i UE stanowisko w zakresie kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP, Dyrektor Departamentu Kontroli ujmuje w planie kontroli dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP w ramach systemów kontroli NATO i UE. Plan ten Dyrektor Departamentu Kontroli uzgadnia z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej. Wzór planu określa załącznik do decyzji.

21. Wyciągi z planu, o którym mowa w pkt 20, Dyrektor Departamentu Kontroli rozsyła zainteresowanym dowódcom (szefom, komendantom), którzy przedsięwzięcia ich dotyczące ujmują w swoich planach zasadniczych przedsięwzięć (planach kontroli) na kolejne lata. Ujęte w tych planach przedsięwzięcia stanowią podstawę do prowadzenia ocen i certyfikacji (sprawdzeń) poszczególnych dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP w ramach systemów kontroli NATO i UE.”;

12) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Dyrektor Departamentu Kontroli odpowiada za planowanie, koordynowanie i monitorowanie kontroli dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP w ramach systemów kontroli NATO i UE.”;

13) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Organy dowodzenia (kierowania) SZ RP odpowiedzialne za realizację danej kontroli odpowiadają za organizację przyjęcia zespołów kontrolujących w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP w ramach systemów kontroli NATO i UE.”.

2. Załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [WZÓR - PLAN KONTROLI DOWÓDZTW, JEDNOSTEK I KOMPONENTÓW ZADANIOWYCH SZ RP W RAMACH SYSTEMÓW KONTROLI NATO I UE]

Załącznik do decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 grudnia 2011 r. (poz. 439)

WZÓR – PLAN KONTROLI DOWÓDZTW, JEDNOSTEK I KOMPONENTÓW ZADANIOWYCH SZ RP W RAMACH SYSTEMÓW KONTROLI NATO I UE

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA