REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 3

Departament Kontroli

DECYZJA NR 457/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 października 2007 r.

w sprawie prowadzenia działalności kontrolnej w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), oraz w związku z § 1 ust. 3 pkt 2 decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r., w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 34) ustala się, co następuje:

1. Przepisy decyzji stosuje się do działalności kontrolnej wykonywanej przez uprawnione organy kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej „NATO”, i Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”, a także narodowe zespoły kontrolujące w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „SZ RP”, zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO oraz UE i zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli obowiązujących w tych strukturach.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) certyfikacja – proces sprawdzający mający na celu potwierdzenie (zweryfikowanie) osiągnięcia przez oceniany podmiot wymaganych dla niego zdolności operacyjnych; rozumiana jest również jako oficjalne uznanie, że dane dowództwo, jednostka, komponent zadaniowy spełnia ustalone standardy lub kryteria i jest w stanie wykonać przypisane mu zadania w ramach danego zestawu Sił Odpowiedzi NATO (SON) lub Grup Bojowych Unii Europejskiej (GB UE);

2) dokumenty normatywne NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji – Standardy Sojuszniczego Dowództwa do spraw Operacji, takie jak: Allied Command Operations Forces Standards. AFS volume VI – SHAPE Tactical Evaluation Manual, Allied Command Operations Forces Standards. AFS volume VII – Combat Readiness Evaluation of Land HQs & Units (CREVAL), Allied Command Operations Forces Standards. AFS volume VIII – Maritime Evaluation Manual (MAREVAL), a także Allied Command Operations Directive 80-32, Allied Command Operations Manual 80-3-1;

3) dowództwa, jednostki i komponenty zadaniowe SZ RP zgłoszone do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE – jednostki wojskowe, pododdziały, komórki organizacyjne i wewnętrzne (także pojedynczy żołnierze) oraz tworzone doraźnie do realizacji określonych zadań i misji wojskowe struktury organizacyjne (np. Taktyczna Grupa Bojowa) występujące w SZ RP, które zostały zgłoszone przez upoważnione organy dowodzenia (kierowania) resortu obrony narodowej do kontroli w ramach ww. systemów kontroli, w tym zgłoszone do poszczególnych zestawów SON i GB UE;

4) punkty kontaktowe (POC) lub narodowi przedstawiciele (NATREP) – wewnętrzne komórki organizacyjne lub osoby funkcyjne poszczególnych instytucji resortu obrony narodowej, które na podstawie zakresów działań (swoich obowiązków) zajmują się problematyką kontroli dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE;

5) system kontroli – zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych podsystemów, które posiadając określone uprawnienia do prowadzenia kontroli (sprawdzenia) stosują odpowiednie procedury kontroli (sprawdzenia) oraz realizują funkcje kontrolne w stosunku do dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur NATO oraz UE. W ramach tego systemu wyróżnić można podsystemy (nazywane też programami) kontroli wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, SON, GB UE itp.;

6) uprawnione organy kontroli NATO i UE – zespoły kontrolujące tych struktur organizacyjnych powołane do prowadzenia kontroli (sprawdzenia), a także dowództwa wielonarodowych jednostek (komponentów zadaniowych) SON i GB UE;

7) zespół kontrolujący (sprawdzający) – skład osobowy składający się z inspektorów (kontrolerów), posiadających odpowiednie uprawnienia nadane przez upoważniony organ dowodzenia (kierowania) do zarządzenia kontroli (sprawdzenia); zespół kontrolujący może być narodowy jak i międzynarodowy.

3. Działalność kontrolna, zwana dalej kontrolą w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO oraz UE i zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli obowiązujących w tych strukturach realizowana jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentach normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji.

4. Dokumenty normatywne NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji wprowadza się w oryginale do stosowania w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej.

5. Za pozyskiwanie dokumentów normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji oraz ich dystrybucję, do osób funkcyjnych wymienionych w pkt 6, odpowiedzialne są Polskie Narodowe Przedstawicielstwa Wojskowe przy NATO i UE.

6. Za rozpowszechnianie dokumentów normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji, do szczebli podległych odpowiedzialni są: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektor Departamentu Kontroli, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

7. W przypadku wprowadzenia zmian dokumentów normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji osoby funkcyjne odpowiedzialne za ich dystrybucję wymienione w pkt 6, dokonują wdrożenia tych dokumentów do podległych dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

8. Do celów szkoleniowych dokonuje się tłumaczenia dokumentów normatywnych NATO oraz UE, które dotyczą działalności kontrolnej i certyfikacji. Tłumaczenie to, za zgodą Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i na wniosek osób funkcyjnych określonych w pkt 6, a odpowiedzialnych za dystrybucję tych dokumentów, realizuje Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

9. Kontrola w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do NATO oraz UE realizowana może być również według narodowych przepisów właściwych w zakresie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej. Dotyczy to prowadzenia kontroli innych niż wymieniono w pkt 14.

10. Upoważnionymi organami dowodzenia (kierowania) do planowania i zarządzania kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE są:

1) Minister Obrony Narodowej – w stosunku do wszystkich dowództw, jednostek wojskowych i komponentów zadaniowych SZ RP;

2) Szef Sztabu Generalnego WP – w stosunku do wszystkich dowództw, jednostek wojskowych i komponentów zadaniowych SZ RP, za wyjątkiem jednostek Żandarmerii Wojskowej oraz Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

3) Narodowi dowódcy (szefowie, komendanci) poszczególnych szczebli dowodzenia – w stosunku do podległych (podporządkowanych) dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych;

4) Dowódcy NATO – zgodnie z kompetencjami wynikającymi z poszczególnych podsystemów kontroli NATO i UE;

5) Dowódcy wielonarodowych jednostek (komponentów) SON oraz GB UE – zgodnie z kompetencjami wynikającymi z podporządkowania (przydzielenia) im jednostek i pododdziałów SZ RP w ramach danego zestawu SON oraz GB UE.

11. Kontrolę w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE prowadzą uprawnione organy kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz narodowe zespoły kontrolujące (sprawdzające) samodzielnie lub przy współudziale przedstawicieli z Sojuszu i Unii Europejskiej.

12. Upoważnione organy do planowania i zarządzania kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE, a wymienione w pkt 10 ppkt 1-3 oraz wyznaczane przez nie narodowe zespoły kontrolujące zobowiązane są również do przestrzegania zasad organizacji, planowania i dokumentowania działalności kontrolnej, które zawarte są w narodowych przepisach właściwych w zakresie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.

13. Dowódcy oddziałów (pododdziałów) w ramach certyfikacji (sprawdzenia) podległych (przydzielonych) im narodowych jak i międzynarodowych pododdziałów (elementów) SON i GB UE posiadają uprawnienia wynikające z zapisów dokumentów normatywnych NATO oraz UE dotyczących certyfikacji tych pododdziałów (elementów).

14. Kontrola w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE obejmuje:

1) ocenę stanu ich przygotowania do realizacji przewidzianych dla nich zadań wynikających z operacyjnego przeznaczenia w ramach NATO i UE;

2) certyfikację osiągnięcia przez nie pełnych zdolności operacyjnych w ramach danego zestawu Sił Odpowiedzi NATO lub GB UE.

15. Ocena stanu przygotowania dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP do realizacji przewidzianych dla nich zadań wynikających z ich operacyjnego przeznaczenia w ramach NATO i UE realizowana jest w ramach poszczególnych podsystemów (programów) kontroli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prowadzona jest ona na zasadach określonych w poszczególnych Standardach Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji oraz Koncepcji Grup Bojowych UE przez uprawnione organy kontroli NATO i UE, a także narodowe zespoły kontrolujące (sprawdzające) samodzielnie lub przy współudziale przedstawicieli z Sojuszu i Unii Europejskiej.

16. Certyfikacja osiągnięcia przez dowództwo, jednostkę lub komponent zadaniowy SZ RP pełnych zdolności operacyjnych przewidzianych dla nich w ramach danego zestawu SON lub GB UE realizowana jest przez dowódców wielonarodowych jednostek (komponentów) tych sił lub zespoły kontrolujące przez nich wyznaczone, a także przez międzynarodowe organy dowodzenia i kontroli z NATO i UE oraz narodowe zespoły kontrolujące (sprawdzające).

17. Ocena i certyfikacja prowadzone są w zasadzie podczas ćwiczeń sprawdzających na zakończenie etapu szkolenia narodowego i sojuszniczego przed wejściem w fazę dyżuru tzw. Stand by.

18. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w terminie do dnia 10 października każdego roku, przedstawiają Szefowi SG WP propozycje dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP, które powinny podlegać ocenie w ramach systemów kontroli NATO i UE. Propozycje te obejmują okres 2 lat poprzedzających planowaną działalność kontrolną.

19. Zaakceptowane propozycje Szef Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 20 października, przesyła do Dyrektora Departamentu Kontroli, który wraz z narodowymi przedstawicielami zainteresowanych instytucji resortu obrony narodowej, w ramach cyklicznie organizowanych konferencji planistycznych w międzynarodowych dowództwach przekazuje je jako wstępne stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej do odpowiednich organów NATO i UE.

20. Uzgodnione z NATO i UE stanowisko w zakresie kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP, Dyrektor Departamentu Kontroli ujmuje w planie kontroli dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE. Plan ten Dyrektor Departamentu Kontroli uzgadnia z Szefem Sztabu Generalnego WP, a następnie przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej. Wzór planu określa załącznik do decyzji.

21. Wyciągi z planu, o którym mowa w pkt 20, Dyrektor Departamentu Kontroli rozsyła zainteresowanym dowódcom (szefom, komendantom), którzy przedsięwzięcia ich dotyczące ujmują w swoich planach zasadniczych przedsięwzięć (planach kontroli) na kolejne lata. Ujęte w tych planach przedsięwzięcia stanowią podstawę do prowadzenia ocen i certyfikacji (sprawdzeń) poszczególnych dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE.

22. Narodowe zespoły kontrolujące (sprawdzające) prowadzące kontrole samodzielnie lub przy współudziale przedstawicieli z NATO lub UE sporządzają plan kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez dowódcę (szefa, komendanta, dyrektora) dowództwa, jednostki wojskowej (inspektoratu, komórki organizacyjnej) któremu nakazano przeprowadzenie tej kontroli. W przypadku gdy przewodniczącym narodowego zespołu kontrolującego jest dowódca (szef) danego dowództwa, jednostki wojskowej (inspektoratu, komórki organizacyjnej) zatwierdzenie tego planu dokonuje dowódca (szef) szczebla nadrzędnego.

23. Członkowie zespołów kontrolujących (sprawdzających) w czasie prowadzenia czynności kontrolnych stosują arkusze kontroli, które przygotowywane są na podstawie ogólnych arkuszy kontrolnych opracowanych dla poszczególnych podsystemów (programów) kontroli NATO i UE.

24. Dyrektor Departamentu Kontroli odpowiada za planowanie, koordynowanie i monitorowanie kontroli dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE.

25. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku, przedstawiają Szefowi Sztabu Generalnego WP oraz Dyrektorowi Departamentu Kontroli informacje o stanie przygotowania dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych im podległych i zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO i UE, które podlegały kontrolom prowadzonym przez nich lub ich podwładnych w poprzednim roku.

26. Dyrektor Departamentu Kontroli, corocznie w terminie do dnia 20 stycznia, informuje Ministra Obrony Narodowej o stanie przygotowania dowództw, jednostek i komponentów zadaniowych SZ RP zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO i UE, które w poprzednim roku podlegały kontroli.

27. Komórki właściwe w zakresie gotowości bojowej znajdujące się w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia pełnią funkcję i wykonują obowiązki narodowych przedstawicieli lub punktów kontaktowych dla poszczególnych podsystemów (programów) kontroli NATO i UE.

28. Żołnierze SZ RP planowani do realizacji zasadniczych zadań w ramach systemów kontroli NATO i UE powinni odbyć stosowne przeszkolenie w ośrodkach szkolenia tych struktur. Za organizację przeszkalania tych żołnierzy odpowiada Departament Kadr, który w porozumieniu ze Sztabem Generalnym WP, dowództwami rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia oraz Departamentem Kontroli sporządza odpowiedni plan ich przeszkalania.

29. Organy dowodzenia (kierowania) SZ RP odpowiedzialne za realizację danej kontroli odpowiadają za organizację przyjęcia zespołów kontrolujących w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE.

30. Środki finansowe i materiałowe do zabezpieczenia prowadzenia kontroli w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych SZ RP zgłoszonych do oceny w ramach systemów kontroli NATO i UE zabezpieczają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w ramach ogólnego systemu planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej na poszczególne lata.

31. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło


Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 października 2007 r.(poz.3)

infoRgrafika

Załącznik (cd.)

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA