REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 440

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 515/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie kontroli wewnętrznej w urzędzie Ministra Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§ 1.
 1. Decyzja określa organizację, warunki i tryb przeprowadzania kontroli komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi”.

2. Przepisy decyzji stosuje się do działalności kontrolnej wykonywanej przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.
 Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) kierownik jednostki kontrolującej – Minister Obrony Narodowej;

2) kierownik komórki do spraw kontroli – Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) komórka do spraw kontroli – Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z bezpośrednio podporządkowanymi delegaturami.

§ 3.
 Przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności komórki organizacyjnej dokonaną na podstawie stanu faktycznego ustalonego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.
§ 4.
 1. Do zarządzania kontroli w urzędzie Ministra Obrony Narodowej uprawniony jest kierownik jednostki kontrolującej.

2. Kierownik komórki do spraw kontroli wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej wynikające z decyzji, z jego upoważnienia.

3. Kontrolę komórek organizacyjnych przeprowadza kontroler.

§ 5.
 1. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z rocznym planem kontroli, a w przypadku, gdy okoliczności uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, także poza planem.

2. Planowanie kontroli realizuje się w cyklu rocznym z miesięcznym uszczegółowieniem.

3. Roczny plan kontroli opracowuje kierownik komórki do spraw kontroli, a zatwierdza kierownik jednostki kontrolującej. Wzór rocznego planu kontroli stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

§ 6.
 1. Zamierzenia kontrolne do rocznego planu kontroli zgłaszają dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych, odpowiednio do podległości służbowej, do Sekretarza Stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarzy stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w terminie do dnia 5 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

2. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej przesyłają zamierzenia kontrolne do kierownika komórki do spraw kontroli, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

3. Kierownik komórki do spraw kontroli zgłoszone zamierzenia kontrolne uwzględnia w rocznym planie kontroli.

4. W zamierzeniach kontrolnych należy wskazać kontrolera (zespół kontrolerów) do przeprowadzenia kontroli z komórki organizacyjnej zgłaszającej zamierzenie. Wzór zgłoszenia zamierzeń kontrolnych stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

5. Zamierzenia kontrolne poza rocznym planem kontroli, osoby o których mowa w ust. 2, zgłaszają do realizacji z zachowaniem wymogów określonych w ust. 4.

§ 7.
 W zakresie nieuregulowanym w decyzji, do przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
§ 8.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [WZÓR - PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 515/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 grudnia 2011 r. (poz. 440)

Załącznik Nr 1

WZÓR  PLAN KONTROLI W URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZGŁOSZENIE ZAMIERZEŃ KONTROLNYCH DO PLANU KONTROLI W URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE ZAMIERZEŃ KONTROLNYCH DO PLANU KONTROLI W URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-31
  • Data obowiązywania: 2011-12-31
  • Z mocą od: 2012-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA