REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 441

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 516/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Pełnomocników Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. Zadania Ministra Obrony Narodowej wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) wykonują Pełnomocnicy Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli jest upoważniony do:

1) zarządzania i przeprowadzania kontroli;

2) wydawania upoważnień do przeprowadzenia kontroli;

3) wnioskowania do kierownika jednostki kontrolowanej oraz innych organów i jednostek o niezwłoczne udostępnienie materiałów, które są niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;

4) powoływania zespołu kontrolerów do przeprowadzenia kontroli;

5) włączania pracowników resortu obrony narodowej posiadających wiedzę specjalistyczną w skład zespołu kontrolerów;

6) powoływania biegłych, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej i podpisywania z nimi umów, określających przedmiot, termin wydania opinii oraz zakres niezbędnych badań, a także należne wynagrodzenie;

7) przekazywania kierownikowi jednostki kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego;

8) dokonywania sprostowań, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek w projekcie wystąpienia pokontrolnego;

9) podpisywania wystąpień pokontrolnych i przekazywania ich kierownikowi jednostki kontrolowanej;

10) odstępowania, w każdym czasie, od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych, informując na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kontroli;

11) podpisywania sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym;

12) przesyłania informacji o wynikach kontroli kierownikowi jednostki nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jednostką kontrolowaną oraz do innych organów lub jednostek, które uzna za właściwe;

13) przyjmowania informacji od kierownika jednostki kontrolowanej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Funkcję Pełnomocników Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli, w zakresie ich właściwości, pełnią:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w stosunku do jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Dyrektor Departamentu Kontroli – w stosunku do komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz podmiotów, które otrzymały środki finansowe z budżetu resortu obrony narodowej;

3) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych – w stosunku do komponentów wydzielanych przez rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do składu polskich kontyngentów wojskowych (PKW) w trakcie realizacji procesu przygotowania do wykonania zadań poza granicami kraju;

4) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych;

5) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – w stosunku do komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

6) Dowódca Garnizonu Warszawa – w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych.

4. Pełnomocnicy Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli, realizując zadania określone w pkt 2 decyzji, podpisują dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” i uwierzytelniają je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-07-24
  • Z mocą od: 2012-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA