REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 442

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 517/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§ 1.
1. Decyzja określa procedury koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej, z wyłączeniem kontroli wewnętrznych.

2. Przepisy decyzji stosuje się do działalności kontrolnej wykonywanej przez podmioty upoważnione do zarządzania i przeprowadzania kontroli na zasadach i w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

§ 2.
1. Planowanie kontroli realizuje się w cyklu rocznym z miesięcznym uszczegółowieniem.

2. Planowanie kontroli koordynuje jednostka (komórka) organizacyjna resortu obrony narodowej, do której przesyłane są zamierzenia kontrolne ujęte w projektach planów kontroli.

3. Nie planuje się przeprowadzania jednocześnie więcej niż jednej kontroli w tej samej jednostce organizacyjnej.

4. Zamierzenia kontrolne ujęte w projektach rocznych planów kontroli zgłaszają do koordynacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do decyzji:

1) Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do dnia 5 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;

2) dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego skoordynowane zamierzenia kontrolne za jednostki organizacyjne mu podporządkowane, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej do kierownika komórki do spraw kontroli do dnia 25 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

5. Propozycje zmian zamierzeń kontrolnych:

1) podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 przesyłają do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do piątego dnia każdego miesiąca poprzedzającego kontrole;

2) podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 przesyłają do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca poprzedzającego kontrole;

3) podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 przesyłają do kierownika komórki do spraw kontroli do dwudziestego dnia każdego miesiąca poprzedzającego kontrole.

6. W terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca na szczeblu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego przeprowadza się odprawę koordynacyjną uszczegóławiającą działalność kontrolną w następnym miesiącu.

7. Koordynator zamierzeń kontrolnych uzgadnia zmiany terminów realizacji przedsięwzięć kontrolnych, dopisanie lub skreślenie zamierzenia kontrolnego z właściwym kierownikiem jednostki kontrolującej.

§ 3.
1. Zamierzenia kontrolne do rocznego planu kontroli Ministra Obrony Narodowej zgłaszają dyrektorzy komórek organizacyjnych, odpowiednio do podległości służbowej, do Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu lub Dyrektora Generalnego, w terminie do dnia 5 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

2. Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny, dyrektorzy komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej przesyłają zamierzenia kontrolne do kierownika komórki do spraw kontroli, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

3. Kierownik komórki do spraw kontroli zgłoszone zamierzenia kontrolne uwzględnia w rocznym planie kontroli.

4. W zamierzeniach kontrolnych należy wskazać kontrolera (zespół kontrolerów) do przeprowadzenia kontroli z komórki organizacyjnej zgłaszającej zamierzenie. Wzór zgłoszenia zamierzeń kontrolnych stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

5. Zamierzenia kontrolne poza rocznym planem kontroli, osoby o których mowa w ust. 2, zgłaszają do realizacji z zachowaniem wymogów określonych w ust. 4.

§ 4.
Podmioty upoważnione do zarządzania i przeprowadzania kontroli przekazują Ministrowi Obrony Narodowej, na jego wniosek, informacje lub dokumenty dotyczące działalności kontrolnej jednostki kontrolującej oraz zbiorcze informacje z działalności kontrolnej tej jednostki.
§ 5.
Przepisów decyzji nie stosuje się do kontroli gotowości bojowej i mobilizacyjnej w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonej w odrębnych przepisach.
§ 6.
Traci moc decyzja Nr 41/MON z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 34 i Nr 25, poz. 281 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 263).
§ 7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [WZÓR - PLAN KONTROLI]

Załączniki do decyzji Nr 517/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 grudnia 2011 r. (poz. 442)

Załącznik Nr 1

WZÓR – PLAN KONTROLI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZGŁOSZENIE ZAMIERZEŃ KONTROLNYCH DO PLANU KONTROLI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE ZAMIERZEŃ KONTROLNYCH DO PLANU KONTROLI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-31
  • Data obowiązywania: 2011-12-31
  • Z mocą od: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA