REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 450

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
POLSKĄ IZBĄ PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU

zawarte w Warszawie w dniu 9 grudnia 2011 r.

Tekst pierwotny

Mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa oraz wspólną wolę podjęcia działań, zmierzających do umocnienia obronności i bezpieczeństwa Państwa, Minister Obrony Narodowej i Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000204405, reprezentowana przez Prezesa Sławomira KUŁAKOWSKIEGO zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej „resortem obrony narodowej” oraz Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju zwana dalej „PIPnROK” będą współpracować ze sobą w celu:

1) inicjowania działań na rzecz podnoszenia poziomu technicznego i jakości wyrobów oraz usług polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju;

2) inicjowania prac nad projektowaniem i wdrożeniem do produkcji tych rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które najpełniej odpowiadają potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wykonywanym przez nie zadaniom;

3) identyfikowania możliwości kooperacji i współpracy polskich przedsiębiorstw przemysłowego potencjału obronnego oraz innych realizujących zadania na rzecz obronności państwa z firmami zagranicznymi w zakresie produkcji, modernizacji i remontów nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego a także badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych;

4) identyfikowania i monitorowania możliwości eksportu polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

5) efektywnego reprezentowania polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju na forum odpowiednich instytucji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE);

6) inicjowania rozwiązań systemowych korzystnych dla rozwoju i funkcjonowania polskich przedsiębiorstw przemysłowego potencjału obronnego oraz innych instytucji realizujących zadania na rzecz obronności państwa;

7) prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej wobec społeczeństwa w zakresie problematyki obronności państwa i polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju.

2. Strony porozumienia, mając na celu uhonorowanie producentów na rzecz obronności kraju ustanowią Tytuł „Dostawca Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym celu:

1) określą regulamin Tytułu, w tym kryteria nadawania;

2) powołają Kapitułę Tytułu, w skład której wejdą w równym podziale przedstawiciele obu stron, określą jej kadencję, skład i tryb działania.

§ 2.

PIPnROK zobowiązuje się do:

1) inicjowania prac nad projektowaniem i wdrażaniem do produkcji tych rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które najpełniej odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonywanym przez nie zadaniom;

2) współdziałania z resortem obrony narodowej przy przyjmowaniu zagranicznych delegacji przemysłowych w Polsce oraz przygotowywaniu polskich misji przemysłu obronnego i lotniczego za granicą;

3) udostępniania resortowi obrony narodowej informacji o działalności polskich i zagranicznych przedsiębiorców przemysłu obronnego, w szczególności dotyczącej współpracy międzynarodowej oraz możliwości jej rozwoju;

4) realizacji przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia eksportu polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

5) udziału w przedsięwzięciach i pracach krajowej delegacji w Przemysłowej Grupie Doradczej NATO (NIAG);

6) obsługi organizacyjnej i merytorycznej przedstawicieli polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju, w tym instytutów badawczych w kontaktach z instytucjami i organami UE;

7) udzielania pomocy prawnej i organizacyjnej przedstawicielom polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju w zakresie przetargów ogłaszanych przez Agencję do Spraw Zabezpieczania Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NAMSA) oraz Europejską Agencję Obrony (EDA);

8) monitorowania oraz włączania polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju, w tym instytutów badawczych do projektów NATO i UE z obszaru obronności państwa;

9) przekazywania polskim ataszatom wojskowym oraz przedstawicielstwom przy NATO i UE materiałów reklamujących oraz promujących osiągnięcia polskich przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności kraju;

10) prezentowania szczegółowych opinii swoich członków, dotyczących produktów leżących w sferze zainteresowania resortu obrony narodowej i jego poszczególnych komórek organizacyjnych;

11) stosowania Ogólnych Wytycznych dla Stowarzyszeń Przemysłów Obronnych, opracowanych przez EDA;

12) organizowania spotkań tematycznych, seminariów i konferencji na uzgodnione tematy, z udziałem swoich członków oraz przedstawicieli resortu obrony narodowej;

13) realizowania innych rocznych i długoterminowych zadań wynikających z zawartych odrębnie porozumień miedzy stronami porozumienia;

§ 3.

Resort obrony narodowej udzieli PIPnROK, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych na rzecz obronności państwa poprzez:

1) wsparcie logistyczne inicjatyw PIPnROK na podstawie planu współpracy i umów cywilnoprawnych określających warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz sprzętu wojskowego;

2) zapraszanie do udziału w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi, w kraju i zagranicą, o ile ich tematyka będzie dotyczyła głównych kierunków modernizacji technicznej lub współpracy przemysłów obronnych;

3) umożliwienie organizowania spotkań z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na temat wzajemnych oczekiwań i możliwości ich realizacji w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach przewidzianych w decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie Kodeksu etycznego postępowania pracowników i żołnierzy (Dz. Urz. MON Nr 8, poz.100);

4) obejmowanie przez Ministra Obrony Narodowej lub wskazanego przez ministra przedstawiciela resortu obrony narodowej patronatów honorowych nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami, których organizatorem jest PIPnROK na zasadach przewidzianych w decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie Kodeksu etycznego postępowania pracowników i żołnierzy;

5) współpracę polskich ataszatów wojskowych oraz przedstawicielstw przy NATO i EU z PIPnROK w zakresie wymiany informacji dotyczących modernizacji technicznej armii innych państw oraz bieżącej i przyszłej współpracy z przemysłami obronnymi tych krajów, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnej.

§ 4.

1. PIPnROK będzie przesyłał do dnia 10 września każdego roku do jednostki wojskowej od której oczekuje wsparcia merytorycznego lub logistycznego propozycje przedsięwzięć do planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. PIPnROK będzie przekazywała do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 5.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6.

Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżecie resortu obrony narodowej.

§ 7.

Minister Obrony Narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 8.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.

§ 9.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez PIPnROK lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 10.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji wskazanej w § 9 ust 2.

§ 12.

Traci moc „Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju a jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej”, zawarte w dniu 12 sierpnia 1999 roku.

§ 13.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Polskiej Izby Producentów
na Rzecz Obronności Kraju: S. Kułakowski

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-09
  • Data obowiązywania: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA