REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 146

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia2).

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

2) Niniejszy statut został poprzedzony statutem, stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18, Nr 2, poz. 20, Nr 7, poz. 80, Nr 14, poz. 154 i Nr 15, poz. 171, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i 11, Nr 4, poz. 40, Nr 13, poz. 154 i 155, Nr 17, poz. 223, Nr 20, poz. 263 i Nr 21, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 56, Nr 6, poz. 68, Nr 10, poz. 132, Nr 12, poz. 158, Nr 13, poz. 174 i Nr 22, poz. 325), który traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Załącznik 1. [Statut 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku]

Załącznik do zarządzenia Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 kwietnia 2012 r. (poz. 146)

STATUT
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, utworzony zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 97, z późn. zm.3)), zwany dalej „Szpitalem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą”.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad j ego działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4. Siedzibą Szpitala jest miasto Gdańsk.

5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Szpital używa nazwy „7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku”.

2. Szpital może używać skróconej nazwy Szpitala: „7 Szpital Marynarki Wojennej”.

3. Szpital ma prawo posługiwania się pieczęcią o treści: „7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kadm. prof. W. Łasińskiego” oraz pieczęcią ze skróconą nazwą Szpitala: „7 Szpital Marynarki Wojennej”, które mogą być, w zależności od potrzeb, uzupełniane: imieniem patrona, adresem, nazwą komórki organizacyjnej, numerem REGON, numerem NIP, numerami telefonicznymi i faksowymi.

§ 3.

Szpital działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) statutu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Szpitala

§ 4.

1. Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego wyznaczonego odrębnymi przepisami, w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.

3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Szpitala określają odrębne przepisy.

5. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

6. Szpital realizuje zadania dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

§ 5.

1. Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,

d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;

2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.

2. Szpital może udostępniać uczelni medycznej komórki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii oraz metod leczenia na zasadach określonych w ustawie.

§ 6.

1. Do zadań własnych Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala;

2) profilaktyka i promocja zdrowia;

3) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania zlecone Szpitala obejmują w szczególności:

1) nadzór merytoryczny nad działalnością służby zdrowia jednostek wojskowych na obszarze obwodu profilaktyczno-leczniczego;

2) przygotowanie Szpitala do realizacji zadań mobilizacyjnych na czas wojny, a także w okresach klęsk żywiołowych i katastrof – w zakresie zabezpieczenia medycznego;

3) przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków służby zdrowia do przejścia na struktury czasu „W”;

4) opracowanie dokumentacji mobilizacyjnej;

5) szkolenie kadry na przydziałach mobilizacyjnych w ramach zalążków;

6) szkolenie stanów osobowych, w tym kadry oraz żołnierzy rezerwy posiadających przydział mobilizacyjny do podmiotów leczniczych;

7) określanie i przedstawianie potrzeb asortymentowo-ilościowych na rzecz zapasów, ich utrzymywanie oraz ratowanie;

8) przyjmowanie i redystrybuowanie środków materiałowych;

9) przyjmowanie i zagospodarowywanie zbędnego i nadwyżkowego mienia służby zdrowia jednostek wojskowych z przyporządkowanego terytorialnie obwodu profilaktyczno-leczniczego;

10) utrzymanie bazy niezbędnej do realizacji zadań mobilizacyjnych – na zlecenie i finansowane przez resort obrony narodowej przez właściwe komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej;

11) realizacje inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;

12) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;

13) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;

14) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

15) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

16) prowadzenie działalności badawczej w różnych dziedzinach medycyny;

17) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;

18) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym badań okresowych żołnierzy zawodowych i badań profilaktycznych pracowników wojska;

19) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

3. Szpital może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 7.

Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza. Prowadzenie tej działalności nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8.

Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:

1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród chorych, personelu Szpitala oraz w jednostkach wojskowych obwodu profilaktyczno-leczniczego;

3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

§ 9.

Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§ 10.

1. Organami Szpitala są:

1) Komendant Szpitala – Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, zwany dalej „Komendantem”;

2) Rada Społeczna.

§ 11.

1. Komendant kieruje całokształtem działalności Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Komendant podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Komendant jest przełożonym wszystkich żołnierzy pełniących służbę wojskową w Szpitalu oraz zatrudnionych w nim pracowników.

4. Komendant wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

5. Komendant kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera – asystenta Komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.

§ 12.

1. Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Komendanta.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności,

c) przyznawania Komendantowi nagród,

d) odwołania Komendanta,

e) regulaminu organizacyjnego Szpitala;

2) przedstawianie Komendantowi wniosków i opinii w sprawach:

f) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

g) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

h) kredytów bankowych lub dotacji,

i) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Minister Obrony Narodowej. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Komendant oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

4. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

2) członkowie:

a) czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez właściwy organ,

c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez właściwy organ.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

6. Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na własną prośbę przewodniczącego lub członka Rady Społecznej;

2) na wniosek Rady Społecznej lub Ministra Obrony Narodowej.

7. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie jej członka musi zawierać uzasadnienie. Ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach, upoważnia Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie jej członka lub przewodniczącego.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

9. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

10. Od uchwały Rady Społecznej Komendantowi przysługuje odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Szpitala

§ 13.

W skład Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą przyjęć;

2) Oddział chorób wewnętrznych z Pododdziałem reumatologicznym;

3) Oddział gastroenterologiczny z poradnią gastroenterologiczną;

4) Oddział kardiologiczny z Zakładem diagnostyki sercowo-naczyniowej;

5) Oddział chorób płuc;

6) Oddział chirurgiczny z Pododdziałem torakochirurgii;

7) Oddział ginekologiczny;

8) Oddział chirurgii onkologicznej;

9) Oddział chirurgii urazowej i ortopedii;

10) Oddział urologiczny;

11) Oddział otolaryngologiczny;

12) Oddział chirurgii szczękowej i urazowej;

13) Oddział okulistyczny;

14) Oddział dermatologiczny;

15) Oddział neurologiczny;

16) Oddział udarowy;

17) Oddział psychiatryczny z Pododdziałem psychosomatycznym;

18) Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie;

19) Oddział leczenia zaburzeń emocjonalnych i stresu bojowego;

20) Oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej z Pododdziałem oparzeniowo-plastycznym;

21) Oddział dializ;

22) Oddział neurochirurgiczny;

23) Oddział rehabilitacyjny;

24) Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny);

25) Oddział rehabilitacji neurologicznej;

26) Blok operacyjny;

27) Centralna sterylizatornia;

28) Pracownia radiologiczna;

29) Pracownia analityki lekarskiej, w tym wydzielona pracownia serologii transfuzjologicznej w ramach medycznego laboratorium diagnostycznego, połączona z bankiem krwi;

30) Pracownia patomorfologii;

31) Pracownia endoskopii;

32) Zakład fizjoterapii;

33) Apteka zakładowa (szpitalna);

34) Przychodnia Specjalistyczna, w tym:

a) rejestracja,

b) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,

d) gabinet zabiegowy,

e) gabinet chirurgiczny,

f) gabinet chirurgii urazowej i ortopedii,

g) gabinet urologii,

h) gabinet neurologiczny,

i) gabinet okulistyczny,

j) gabinet otolaryngologiczny,

k) gabinet dermatologiczny,

l) gabinet ginekologiczny,

m) gabinet alergologiczny,

n) gabinet diabetologiczny,

o) gabinet reumatologiczny,

p) gabinet nefrologiczny,

q) poradnia zdrowia psychicznego, w tym:

– gabinet leczenia nerwic,

– gabinet leczenia uzależnień,

– gabinet psychogeriatryczny,

– gabinet psychoterapeutyczny,

r) poradnia kardiologiczna,

s) poradnia gruźlicza i chorób płuc,

t) gabinet neurochirurgiczny,

u) gabinet onkologiczny,

v) gabinety specjalistyczne,

w) poradnia stomatologiczna, w tym:

– gabinety stomatologiczne,

– gabinet chirurgii stomatologicznej,

– gabinet protetyki stomatologicznej,

– gabinet ortodontyczny,

x) poradnia medycyny pracy,

y) poradnia endokrynologiczna,

z) poradnia rehabilitacyjna,

za) zakład nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej;

35) Sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;

36) Komórka audytu wewnętrznego;

37) Sekcja zamówień publicznych;

38) Pion Głównego Księgowego;

39) Dział kadr i organizacji, w tym Biblioteka oraz Sekcja planowania i szkolenia;

40) Dział statystyki i dokumentacji;

41) Wydział administracji ogólnej;

42) Sekcja mobilizacyjna;

43) Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego z:

a) sekcją przechowywania i odnawiania zapasów,

b) sekcją polowej techniki medycznej;

44) Logistyka z kolumną transportu sanitarnego;

45) Dział higieny szpitalnej.

§ 14.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala określa Komendant w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

§ 15.

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.

2. Szpital z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Komendanta.

4. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym otrzymanym.

5. Szpital prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 16.

1. Działalność Szpitala jest finansowana z:

1) odpłatnych usług medycznych realizowanych na zlecenie Ministra Obrony Narodowej oraz na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi, pracodawcami, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również ze świadczeń zdrowotnych oraz innych odpłatnych świadczeń przewidzianych w odrębnych przepisach;

2) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny;

3) z wykonywania odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

4) innych odpłatnych usług realizowanych na podstawie zawartych umów.

2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe z prowadzenia innej niż wymieniona w ust. 1, wydzielonej działalności gospodarczej, z tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego – na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, remonty, pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 17.

Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

3) remonty;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

8) dodatkowe zadania wynikające z potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

§18.

Zasady uzyskiwania przez Szpital środków finansowych na realizację zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 19.

Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.

 

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. MON z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 5, poz. 51, Nr 8, poz. 76 i Nr 16, poz. 132, z 2004 r. Nr 14, poz. 145, z 2007 r. Nr 24, poz. 246 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 69.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA