REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 151

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit.a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;

4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 121 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 151).

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH
im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH
im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH
im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH
im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO
NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO]

Załącznik Nr 5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH
im. płk. prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH im. płk prof. inż. Kazimierza DREWNOWSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, zwanego dalej „CWT SZ”, jest symbolem przynależności żołnierzy oraz pracowników wojska do Centrum, a także świadectwem kultywowania historii i tradycji wojsk łączności. Nadanie odznaki pamiątkowej jest uhonorowaniem oraz zaszczytnym wyróżnieniem wzorowej służby i pracy.

2. Odznaka pamiątkowa Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, zwana dalej „odznaką”, nawiązuje do odznaki pamiątkowej Centralnego Węzła Łączności Sił Zbrojnych, wykonana jest w metalu w kształcie krzyża maltańskiego, emaliowana w barwach: chabrowej, czerwonej, złotej, srebrzystej i czarnej. W centralnej części krzyża, na skrzyżowaniu ramion umieszczona jest okrągła tarcza w barwie stalowej z wytłoczonymi falami, błyskawicą oraz napisem: CWT SZ. Między ramionami krzyża znajdują się złote odcinki wieńca laurowego. Na górnym ramieniu krzyża i owalnej części tarczy został umieszczony herb m.st. Warszawy.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) szefowi CWT SZ z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po przesłużeniu w CWT SZ co najmniej trzech lat (warunkowo można zaliczyć lata wzorowej służby w CWŁ MON);

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w CWT SZ co najmniej trzech lat, (warunkowo można zaliczyć lata wzorowej pracy w CWŁ MON).

4. Odznakę nadaje szef CWT SZ na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Wręczenie odznaki odbywa się w czasie uroczystego apelu z okazji:

1) świąt państwowych i wojskowych;

2) Święta Wojsk Łączności i Informatyki;

3) Święta CWT SZ;

4) innych ważnych okoliczności służbowych.

8. Odznakę nosi się na środku lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Prawo do odznaki tracą osoby skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

10. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje szef CWT SZ z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji szefa CWT SZ przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

11. Fakt nadania lub pozbawienie prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa CWT SZ.

12. Komisję wybiera się na okres trzech lata na zebraniu żołnierzy CWT SZ i ogłasza w rozkazie organizacyjnym szefa CWT SZ.

13. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – oficer starszy

2) członkowie stali – trzech żołnierzy z różnych korpusów osobowych,

3) sekretarz.

14. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienia prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

15. Koszt wykonania odznaki pamiątkowej nie obciąża budżetu resortu obrony narodowej. Uprawnieni do odznaki nabywają ją na własny koszt.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
  • Data wejścia w życie: 2012-05-11
  • Data obowiązywania: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA