REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 156

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 126/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę okolicznościową zwaną dalej „odznaką”, Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zatwierdza się :

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ ZESPOŁU DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do Decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz.156).

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
ZESPOŁU DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ ZESPOŁU DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
ZESPOŁU DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ ZESPOŁU DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN
ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
ZESPOŁU DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Celem wprowadzenia odznaki okolicznościowej, zwanej dalej „odznaką”, jest upamiętnienie funkcjonowania Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Odznaka okolicznościowa Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP ma kształt tarczy wzorowanej na ryngrafie wojskowym. Tarcza pokryta jest granatową emalią. Na tarczy umieszczony jest stylizowany, pokryty białą emalią orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej. Korona i szpony orła mają barwę złotą. Dziób orła zwrócony jest w prawo. Pod szponami orła umieszczone są litery „ZP SZ” stanowiące skrót nazwy „Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

3. Odznaka występuje w jednej odmianie.

4. Prawo do odznaki przysługuje:

1) Szefowi Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Zespołem”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) pozostałym żołnierzom zawodowym i pracownikom wojska po przesłużeniu co najmniej roku w Zespole do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy na rzecz umacniania profesjonalnych sił zbrojnych) okres ten może być skrócony;

3) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki;

4) wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw odznaki okolicznościowej, zwanej dalej „Komisją”, innym osobom fizycznym i prawnym, które stale współpracują z zespołem w dziedzinie umacniania tradycji wojskowych, patriotycznego wychowania żołnierzy oraz szczególnie się zasłużyły w upowszechnianiu i popularyzacji funkcjonowania profesjonalnych sił zbrojnych.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.

6. Odznakę nadaje szef Zespołu na wniosek Komisji lub zebrania oficerów.

7. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego oraz podczas uroczystych zbiórek Zespołu.

8. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

9. Odznakę nosi się na środku lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej zbywać, użyczać lub wymieniać.

11. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach przygotowywanych przez Zespół.

12. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje szef Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji szefa przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym szefa Zespołu.

15. Komisję powołuje Szef Zespołu, uwzględniając kandydatury zgłoszone przez zebranie kadry.

16. Komisję tworzy trzech żołnierzy zawodowych. Przewodniczącego Komisji spośród jej członków powołuje Szef Zespołu. W razie konieczności skład Komisji jest na bieżąco uzupełniany.

17. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

18. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia bezpośrednio na przedłożonym wniosku.

19. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować w ciągu 7 dni. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia przedłożonych wniosków jest prawomocne w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
  • Data wejścia w życie: 2012-05-11
  • Data obowiązywania: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA