REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 160

Departament Budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 178 i Nr 22, poz. 289 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 4–6, 8, 10–12, 14–19, 21, 23–25, 27 i 29–48,

b) w pkt 87 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 88–91 w brzmieniu:

„88) 1 Batalionowi Remontowemu w Łomży;

89) 16 Batalionowi Remontowemu w Elblągu;

90) 8 Batalionowi Remontowemu w Kołobrzegu;

91) 16 Batalionowi Zaopatrzenia w Elblągu.”;

2) załączniki Nr 88–91 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1–4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [STATUT 1 BATALIONU REMONTOWEGO W ŁOMŻY]

Załączniki do zarządzenia Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 160)

Załącznik Nr 1

STATUT
1 BATALIONU REMONTOWEGO W ŁOMŻY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Batalion Remontowy w Łomży przeformowany na podstawie decyzji Nr PF–97/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przeformowania 1. Dywizji Zmechanizowanej, zwany dalej „Batalionem”, jest jednostką budżetową w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Batalionu sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 4. Siedzibą Batalionu jest Łomża.

§ 5. Obszarem działania Batalionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zadania Batalionu

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Batalionu jest zabezpieczenie techniczne oddziałów i pododdziałów dywizji, a także wykonywanie remontów oraz obsługa uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek dywizji.

2. Zadania Batalionu określa „Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Remontowego w Łomży”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Batalionu i ich kompetencje

§ 7. Batalionem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Batalionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 8. 1. Dowódca, o którym mowa w § 7, kieruje Batalionem przy pomocy:

1) zastępcy;

2) głównego księgowego – szefa finansów;

3) szefów (kierowników, komendantów, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Batalionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 2. [STATUT 16 BATALIONU REMONTOWEGO W ELBLĄGU]

Załącznik Nr 2

STATUT
16 BATALIONU REMONTOWEGO W ELBLĄGU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 16 Batalion Remontowy w Elblągu przeformowany na podstawie decyzji Nr PF–98/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przeformowania 16 Dywizji Zmechanizowanej, zwany dalej „Batalionem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Batalionu sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 4. Siedzibą Batalionu jest Elbląg.

§ 5. Obszarem działania Batalionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zadania Batalionu

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Batalionu jest zabezpieczenie techniczne oddziałów i pododdziałów dywizji, a także wykonywanie remontów oraz obsługa uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek dywizji.

2. Zadania Batalionu określa „Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Remontowego w Elblągu, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Batalionu i ich kompetencje

§ 7. Batalionem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Batalionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 8. 1. Dowódca, o którym mowa w § 7, kieruje Batalionem przy pomocy:

1) zastępcy;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Batalionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 3. [STATUT 8 BATALIONU REMONTOWEGO W KOŁOBRZEGU]

Załącznik Nr 3

STATUT
8 BATALIONU REMONTOWEGO W KOŁOBRZEGU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 8 Batalion Remontowy w Kołobrzegu przeformowany na podstawie decyzji Nr PF–95/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie przeformowania 12 Dywizji Zmechanizowanej, zwany dalej „Batalionem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Batalionu sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

§ 4. Siedzibą Batalionu jest Kołobrzeg.

§ 5. Obszarem działania Batalionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zadania Batalionu

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Batalionu jest zabezpieczenie techniczne oddziałów i pododdziałów dywizji, a także wykonywanie remontów oraz obsługa uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek dywizji.

2. Zadania Batalion określa „Szczegółowy zakres działania 8 Batalionu Remontowego w Kołobrzegu”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Batalionu i ich kompetencje

§ 7. Batalionem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Batalionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 8. 1. Dowódca, o którym mowa w § 7, kieruje Batalionem przy pomocy:

1) zastępcy;

2) głównego księgowego – szefa finansów;

3) szefów (kierowników, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Batalionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 4. [STATUT 16 BATALIONU ZAOPATRZENIA W ELBLĄGU]

Załącznik Nr 4

STATUT
16 BATALIONU ZAOPATRZENIA W ELBLĄGU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 16 Batalion Zaopatrzenia w Elblągu przeformowany na podstawie decyzji Nr PF–98/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przeformowania 16 Dywizji Zmechanizowanej, zwany dalej „Batalionem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Batalionu sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 4. Siedzibą Batalionu jest Elbląg.

§ 5. Obszarem działania Batalionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zadania Batalionu

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Batalionu jest realizacja zabezpieczenia materiałowego, świadczenie usług socjalno-bytowych oraz utrzymywanie zapasów środków bojowych i materiałowych na potrzeby oddziałów i pododdziałów dywizji.

2. Szczegółowe zadania Batalionu określa „Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Zaopatrzenia w Elblągu” nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Batalionu i ich kompetencje

§ 7. Batalionem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Batalionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 8. 1. Dowódca, o którym mowa w § 7, kieruje Batalionem przy pomocy:

1) zastępcy;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników, komendantów, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Batalionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-27
  • Data wejścia w życie: 2012-04-27
  • Data obowiązywania: 2012-04-27
  • Z mocą od: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-11-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA