REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 275

Departament Strategii i Planowania Obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 77/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 oraz z 2012 r. poz. 460) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

3. Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Obrony Narodowej;

2) zastępcy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) sekretarz – Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) członkowie:

a) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

b) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,

c) Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

d) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego,

e) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

f) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

g) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca.

3. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych osób wchodzących w skład Zespołu, może zapraszać do udziału w jego posiedzeniach inne osoby.

4. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca, może zlecać ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji rozwiązań programowych, systemowych i organizacyjnych.

§ 3.

1. Głównym miejscem pracy Zespołu jest siedziba Ministra Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1.

2. Zapasowym miejscem pracy Zespołu jest obiekt „Okaryna” w kompleksie Rakowiecka 4a w Warszawie.

3. W przypadku, gdy Zespół nie może realizować zadań w głównym lub zapasowym miejscu pracy, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej w porozumieniu z przewodniczącym wskazuje inne miejsce prac Zespołu.

4. Za organizację i wyposażenie miejsca pracy Zespołu odpowiada komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, w której zaplanowano posiedzenie.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innych osób wchodzących w skład Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenia Zespołu zwołuje wyznaczony przez niego zastępca.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje się co najmniej raz w roku, a w sytuacjach kryzysowych i podczas ćwiczeń – w zależności od potrzeb.

4. Skład Zespołu na posiedzenia określa przewodniczący w zależności od potrzeb i charakteru rozpatrywanej problematyki.

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przewodniczący może zarządzić natychmiastowe stawiennictwo osób wchodzących w skład Zespołu.

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

§ 5.

Do zadań Przewodniczącego należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu podczas jego posiedzeń;

3) ustalanie trybu i zakresu wykonywania zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu.

§ 6.

1. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.

2. W uzasadnionych przypadkach osobę wchodzącą w skład Zespołu może reprezentować:

1) Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej – upoważniona osoba;

2) innego członka Zespołu – jego etatowy zastępca.

3. Osoby biorące udział w pracach Zespołu realizują zadania w trybie i zakresie ustalonym przez przewodniczącego.

§ 7.

Do zadań sekretarza Zespołu należy:

1) przygotowywanie oraz koordynowanie opracowania dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

2) sporządzanie protokołu z posiedzeń Zespołu;

3) współpraca z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej w zakresie przygotowywania projektów komunikatów prasowych;

4) zbieranie i przechowywanie dokumentacji wytworzonej w trakcie pracy Zespołu.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewniają:

1) pod względem merytorycznym – Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) pod względem obsługi teleinformatycznej – Departament Informatyki i Telekomunikacji;

3) pod względem obsługi kancelaryjnej:

a) w głównym miejscu pracy – Departament Ochrony Informacji Niejawnych,

b) w zapasowym miejscu pracy – Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2008 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 250).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
  • Data wejścia w życie: 2012-07-13
  • Data obowiązywania: 2012-07-13
  • Dokument traci ważność: 2014-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA