REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 296

Departament Budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 01 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 175, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 28 do zarządzenia.”;

2) dodaje się załącznik Nr 28 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 19, poz. 248, z 2011 r. Nr 21, poz. 312 oraz z 2012 r. poz. 25 i poz. 107

Załącznik 1. [STATUT 41 BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 01 sierpnia 2012 r. (poz. 296)

STATUT
41 BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, zwana dalej „Bazą”, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 2. Nadzór nad działalnością merytoryczną Bazy sprawuje Dowódca Sił Powietrznych.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 4. Siedzibą Bazy jest Dęblin.

§ 5. Obszarem działania Bazy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zadania Bazy

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Bazy jest zabezpieczenie procesu szkolenia lotniczego oraz wykonywanie zadań zabezpieczenia logistycznego działań lotnictwa Sił Powietrznych.

2. Baza wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Szczegółowe zadania Bazy określa „Szczegółowy zakres działania 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego” nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Bazy i ich kompetencje

§ 7. Działalnością Bazy kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dowódca, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Bazy oraz realizacji jej zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 8. 1. Dowódca kieruje Bazą przy pomocy:

1) zastępcy;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników, dowódców) komórek wewnętrznych (pododdziałów).

2. Strukturę organizacyjną Bazy określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-01
  • Data wejścia w życie: 2012-08-01
  • Data obowiązywania: 2012-08-01
  • Dokument traci ważność: 2013-11-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA