REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 465

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA NR 405/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

2. Zatwierdza się :

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załączniki do decyzji Nr 405/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27.12.2012 r. (poz. 465)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznakę pamiątkową 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (12 WOG), zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania ofiarnej i sumiennej służby oraz pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy 12 WOG.

2. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie służby, pracy, jak również nadanie rangi 12 WOG oraz propagowanie jednostki w Siłach Zbrojnych RP i środowisku cywilnym.

3. Odznaka pamiątkowa jest w kształcie krzyża maltańskiego barwy pomarańczowej z czarnym obramowaniem. Na ramionach krzyża umieszczone są: na górnym – cyfra „12”, na lewym litera „W”, na prawym litera „G” oraz na dolnym litera „O”, stanowiące skrót nazwy jednostki. Cyfra i litery są barwy srebrnej z czarnym obramowaniem. Na środku krzyża umieszczony jest herb powiatu toruńskiego, nawiązujący do terenu stacjonowania i działalności jednostki. Pomiędzy ramiona krzyża umieszczone są miecze barwy srebrnej, skrzyżowane ze stylizowanymi żółtymi kłosami u góry i srebrnym półwieńcem zębatym u dołu. Elementy te odzwierciedlają zasadniczą działalność 12 WOG. Odznaka przykręcana będzie na śrubę gwintowaną z nakrętką. Egzemplarze odznaki będą numerowane na odwrocie.

4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje z dniem jej wprowadzenia:

1) Komendantowi 12 WOG z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 12 WOG co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 12 WOG co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych 12 WOG za szczególne zasługi;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 12 WOG, na wniosek Komisji.

5. Komendant 12 WOG powołuje na okres jednego roku Komisję w składzie:

1) kierownik sekcji wychowawczej;

2) mąż zaufania oficerów;

3) mąż zaufania podoficerów;

Przewodniczący wybierany jest spośród składu Komisji. Skład Komisji ogłaszany jest w rozkazie Komendanta 12 WOG.

6. Do obowiązków Komisji należy:

1) ewidencjonowanie nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki;

3) przedkładanie wniosków Komendantowi 12 WOG.

7. Odznakę wraz z legitymacją, nadaje Komendant 12 WOG na wniosek Komisji.

Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym oraz w kronice 12 WOG.

8. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:

1) w dniu Święta 12 WOG;

2) z okazji świąt wojskowych i państwowych;

3) w dniu przekazania stanowiska Komendanta 12 WOG;

4) w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;

5) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

6) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

10. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wyjściowego zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

13. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa czy przywileje z tytułu jej posiadania.

14. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.

15. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

16. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
  • Data wejścia w życie: 2013-01-15
  • Data obowiązywania: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA