REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 14

Departament Prawny

DECYZJA Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia zakresu odpowiedzialności osób funkcyjnych w procesie pozyskiwania średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wspólną platformę bazową

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych w procesie pozyskiwania średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wspólną platformę bazową, zwanym dalej „postępowaniem”.

§ 2.

W zakresie, o którym mowa w § 1:

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapewni właściwą i terminową realizację zadań przez podległe mu komórki i jednostki organizacyjne, w tym identyfikację potrzeb w zakresie infrastruktury wojskowej, niezbędnej do wdrożenia do eksploatacji średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wspólną platformę bazową.

2. Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji przeprowadzi proces uzgodnień Pełnego Studium Wykonalności i Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, na zasadach określonych w decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 101) oraz zapewni właściwą i terminową realizację zadań przez podległe mu komórki i jednostki organizacyjne.

3. Podsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury monitoruje proces przygotowania infrastruktury wojskowej związanej z wdrożeniem średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wspólną platformę bazową do eksploatacji.

4. Szef Inspektoratu Uzbrojenia odpowiada za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

5. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego koordynuje opracowanie uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zadania będącego przedmiotem postępowania.

6. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej:

1) koordynuje prace związane z opracowaniem wymagań w zakresie pozyskania w kraju zdolności do produkcji i zabezpieczenia eksploatacji przedmiotu postępowania;

2) bierze udział w opracowaniu uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zadania będącego przedmiotem postępowania;

3) koordynuje w resorcie obrony narodowej czynności związane z wypracowaniem propozycji założeń do umowy offsetowej.

7. Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4 Sztabu Generalnego WP bierze udział w opracowaniu uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zadania będącego przedmiotem postępowania.

8. Szef Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP bierze udział w opracowaniu uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zadania będącego przedmiotem postępowania.

9. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego WP:

1) bierze udział w opracowaniu uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zadania będącego przedmiotem postępowania;

2) skoryguje, w miarę potrzeby i możliwości, kwoty w odpowiednich planach rzeczowych w zakresie środków finansowych związanych z postępowaniem w fazie analityczno-koncepcyjnej i realizacyjnej;

3) odpowiada za koordynację ujmowania zadań w poszczególnych centralnych planach rzeczowych w celu zapewnienia płynności pozyskiwania średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wspólną platformę bazową.

10. Właściwi gestorzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego:

1) zatwierdzają poszczególne Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne oraz Studium Wykonalności, o których mowa w załączniku Nr 7 do decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35, Nr 9, poz. 123, Nr 21, poz. 314);

2) opracowują i przesyłają do Inspektoratu Uzbrojenia dane uzupełniające do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6, z 2011 r. Nr 1 poz. 14, Nr 7, poz. 89 i Nr 14, poz. 204 oraz z 2012 r. poz. 37);

3) wyznaczą swoich przedstawicieli do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Centralny Organ Logistyczny:

1) opracowuje i przesyła do Inspektoratu Uzbrojenia dane uzupełniające do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych w zakresie pakietu logistycznego i środków bojowych oraz pakietu szkoleniowego w zakresie służby inżynieryjno-lotniczej;

2) wyznaczy swoich przedstawicieli do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewni przygotowanie infrastruktury na potrzeby pozyskiwanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

13. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wyznaczy stałych obserwatorów do uczestnictwa w postępowaniu.

14. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest odpowiedzialny za ochronę kontrwywiadowczą prowadzonego postępowania oraz wyznaczy stałych obserwatorów do uczestnictwa w postępowaniu.

15. Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych prowadzi bezpośredni nadzór nad postępowaniem w zakresie określonym w § 49 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)).

16. Do uczestnictwa w postępowaniu w charakterze ekspertów dowódcy (szefowie, dyrektorzy) niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych:

1) Dowódca Wojsk Lądowych,

2) Dowódca Sił Powietrznych,

3) Dowódca Marynarki Wojennej,

4) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP,

5) Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego WP,

6) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

7) Szef 15 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego,

8) Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,

9) Szef Wojskowego Dozoru Technicznego,

10) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

11) Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii,

12) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

– wyznaczą swoich przedstawicieli. Eksperci odpowiadają za przygotowanie opinii ustnej lub pisemnej w zależności od ustaleń przewodniczącego komisji lub podkomisji powołanych właściwymi rozkazami Szefa Inspektoratu Uzbrojenia dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-29
  • Data wejścia w życie: 2013-01-24
  • Data obowiązywania: 2013-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA