REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 24

Departament Prawny

DECYZJA Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, niezależnie od zakresów ich czynności ustalonych w odrębnych przepisach, upoważnieniach lub pełnomocnictwach, upoważniam do:

1) podpisywania pism,

2) wydawania decyzji bieżących, w tym również decyzji administracyjnych

– w sprawach należących do zakresu zadań Ministra Obrony Narodowej, określonych w niniejszej decyzji, z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”.

§ 2.

 W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, upoważniam:

1) Sekretarza Stanu, Czesława Mroczka, do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) profilaktyki wychowawczej i psychologicznej, działalności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, promocji obronności w kraju i za granicą oraz profesjonalizacji Sił Zbrojnych, badań stosunków społecznych w wojsku oraz działających w wojsku organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych,

b) koordynowania przedsięwzięć związanych z organizacją udziału Sił Zbrojnych w obchodach świąt państwowych i resortowych,

c) określania zadań w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej, we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Mieczysława Cieniucha, do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa, przesyłanych wewnątrz resortu, poza resort oraz do odpowiednich organów organizacji międzynarodowych i międzynarodowych struktur wojskowych,

b) stanowisk przewidzianych do obsady przez żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa, z wyjątkiem stanowisk w przedstawicielstwach dyplomatycznych i stałych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych, przesyłanych wewnątrz resortu, poza resort, a także do odpowiednich organów organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych struktur wojskowych – po zasięgnięciu opinii Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej,

c) kształtowania struktur organizacyjno-etatowych Sił Zbrojnych,

d) nadawania dokumentów kompetencyjnych dowództwom i innym jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, dla których nadawanie dokumentów kompetencyjnych zostało zastrzeżone dla formy rozporządzenia albo zarządzenia Ministra Obrony Narodowej,

e) koordynacji działań mających na celu zapewnienie jednolitości i interoperacyjności funkcjonowania systemów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,

f) koordynacji i nadzoru w Siłach Zbrojnych nad działalnością związaną z realizacją postanowień ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);

3) Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Waldemara Skrzypczaka, do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) sposobu realizacji zadań z obszaru pozyskiwania i zakupu uzbrojenia,

b) przygotowywania programów technicznego wyposażenia Sił Zbrojnych i prac rozwojowych, w tym także strategicznych programów rządowych,

c) systemu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych,

d) współpracy wojskowo-technicznej z partnerami zagranicznymi w zakresie uzbrojenia i modernizacji;

4) Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej, Roberta Kupieckiego, do podpisywania pism w sprawach dotyczących:

a) odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego (DPCS), kontrasygnowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) militaryzacji, w szczególności wyciągów ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612),

c) planowania operacyjnego, w szczególności spraw wynikających z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 13 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426),

d) koordynowania spraw związanych z przygotowaniem organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania oraz przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania obroną państwa, o których mowa w § 9, 11, 15, 16 i 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),

e) uzgodnień planów szkolenia obronnego, opracowywanych przez ministrów i wojewodów, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz 2007 r. Nr 106, poz. 722),

f) uzgodnień planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, planów operacyjnych funkcjonowania województw, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

g) koordynowania spraw związanych z opracowaniem i uzgodnieniami programów pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

h) koordynowania spraw związanych z przeprowadzeniem okresowych przeglądów obronnych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

i) gotowości obronnej państwa, w zakresie spraw wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

j) organizacji i sposobu funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego,

k) koordynowania wprowadzania i aktualizacji w resorcie obrony narodowej przedsięwzięć wynikających z Wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego, wprowadzonego zarządzeniem Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (niepublikowane),

l) udziału resortu obrony narodowej w opracowywaniu dokumentów regulujących problematykę zarządzania kryzysowego szczebla krajowego i resortowego,

m) koordynowania przygotowań resortu obrony narodowej do udziału w międzynarodowych i krajowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego,

n) opracowania Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, jej wdrażania, monitorowania i ewaluacji,

o) strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) oraz reprezentowania Ministra Obrony Narodowej w pracach Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwoju;

5) Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury, Beatę Oczkowicz, do:

a) zatwierdzania planów i podpisywania pism w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w szczególności przyjmowania i przekazywania go poza resort, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1 lit. q,

b) podpisywania pism w sprawach dotyczących infrastruktury krytycznej, w szczególności w sprawach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 541) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542),

c) podpisywania pism w sprawach dotyczących udziału resortu obrony narodowej w opiniowaniu i opracowaniu dokumentów dotyczących:

– planowania i zagospodarowania przestrzennego,

– ochrony środowiska,

– wojskowych nieruchomości zabytkowych,

d) podpisywania pism i zatwierdzania planów, programów szkolenia oraz wytycznych w zakresie działania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

e) podpisywania pism kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych oraz innych ministrów w zakresie funkcjonowania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej,

f) zatwierdzania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.3));

6) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Piotra Lisa, do podpisywania pism w sprawach wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej, jako kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie:

a) wnioskowania do Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec osób zatrudnionych (pełniących służbę) w Ministerstwie Obrony Narodowej,

b) powiadamiania organu, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa, oraz odpowiednio Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub SKW w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej poświadczenie bezpieczeństwa,

c) informowania SKW o utworzeniu lub likwidacji w Ministerstwie Obrony Narodowej kancelarii tajnej.

§ 3.

 W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2, upoważniam:

1) Sekretarza Stanu, Czesława Mroczka, do podejmowania decyzji w sprawach:

a) określania celów i kierunków działalności wychowawczej w wojsku,

b) określania zadań w zakresie dyscypliny wojskowej,

c) określania zasadniczych kierunków działań w zakresie społecznych problemów służby oraz rozwiązań systemowych w zakresie informowania o nastrojach w Siłach Zbrojnych, a także badań społecznych w wojsku, prowadzonych przez resortowe i pozaresortowe podmioty naukowo-badawcze,

d) promocji obronności,

e) określania zasadniczych kierunków działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz zasad funkcjonowania wojskowych ośrodków kultury,

f) planowania głównych kierunków ochrony dóbr kultury w resorcie,

g) określania celów i kierunków rekonwersji kadr,

h) planowania i realizacji polityki socjalnej resortu, w tym między innymi działalności wczasowej,

i) organizacji wypoczynku w wojsku,

j) określania celów oraz koordynowania działań w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i służby w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

k) współpracy z zarządami głównymi związków zawodowych pracowników wojska oraz organizacji zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych, a także w zakresie spraw wymagających uzgodnień z tymi zarządami,

l) współpracy w dziedzinie obronności z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, jak również ze szkołami i uczelniami,

m) dotyczących dziedziczenia tradycji oręża polskiego przez jednostki wojskowe oraz określania symboliki wojskowej,

n) dotyczących centralnego zaopatrywania jednostek (instytucji) wojskowych, wojskowych placówek, misji pokojowych i polskich jednostek wojskowych oraz polskich kontyngentów wojskowych za granicą w materiały szkoleniowo-wychowawcze i promocyjne oraz prasę,

o) koordynowania zamierzeń związanych z centralnymi uroczystościami państwowymi i wojskowymi oraz obchodami rocznic historycznych, świąt wojskowych i narodowych z udziałem asysty wojskowej,

p) koordynowania innych niż wymienionych w lit. o przedsięwzięć organizowanych z udziałem Sił Zbrojnych,

q) przekazywania poza resort obrony narodowej mienia ruchomego w trybie art. 4b ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późń. zm.4)),

r) koordynowania przedsięwzięć resortu obrony narodowej w zakresie wyższego szkolnictwa wojskowego,

s) realizacji badań z obszaru techniki i technologii obronnych, rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego, w tym zatwierdzania resortowego Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych;

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Mieczysława Cieniucha, do podejmowania decyzji w sprawach:

a) wprowadzania zasad budowy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, których ustrój określają odrębne przepisy,

b) szkolenia i bieżącego funkcjonowania dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i podległych im jednostek wojskowych,

c) rezerw strategicznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551),

d) uzgadniania projektów wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie sztandaru jednostce wojskowej,

e) nadawania szczegółowych zakresów działania, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. d tiret czwarte i piąte zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107, z późn. zm.5)),

f) określania zasad zaszeregowania do stopni etatowych typowych stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych,

g) podejmowania zadań związanych z użyciem Sił Zbrojnych określonych w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.6)),

h) wyrażania zgody na użycie pododdziałów inżynieryjnych do realizacji zadań w ramach nadzoru saperskiego przy oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,

i) wyrażania zgody na użycie pododdziałów inżynieryjnych do realizacji specjalistycznych usług wojskowych obejmujących budowę przepraw mostowych,

j) określania miejsca dyslokacji jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych, z wyjątkiem dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych rozmieszczonych w garnizonie m. st. Warszawa,

k) koordynowania spraw związanych z przygotowaniem i organizacją zapasowych stanowisk kierowania, o których mowa w § 12–16 i 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),

l) przyznania powierzchni ponadnormatywnej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym szefa polskiego przedstawicielstwa wojskowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356) o stopniu etatowym nie niższym niż generał brygady (kontradmirał),

m) wycofywania z eksploatacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonej grupy, typu lub rodzaju uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

3) Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Waldemara Skrzypczaka, do podejmowania decyzji w sprawach:

a) wyrażania zgody na przedłużenie ostatecznego terminu podpisywania umów dotyczących zadań ujętych w planach modernizacji technicznej realizowanych centralnie,

b) realizacji planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych realizowanych centralnie, z wyłączeniem spraw wojskowej służby zdrowia,

c) sposobów realizacji Wymagań Operacyjnych przez pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach programów uzbrojenia, zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego i realizacji prac rozwojowych,

d) ustanawiania programów wieloletnich dotyczących modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,

e) ustanawiania i realizacji programów uzbrojenia,

f) programów strategicznych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa,

g) wykorzystania w procesie zaspokajania potrzeb technicznych Sił Zbrojnych wyników zrealizowanych, na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prac rozwojowych,

h) organizacji współpracy resortu obrony narodowej z przemysłem obronnym krajowym i zagranicznym,

i) dotyczących współpracy międzynarodowej w obszarze uzbrojenia i modernizacji;

4) Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej, Roberta Kupieckiego, do podejmowania decyzji w sprawach:

a) zatwierdzania planów przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez resort obrony narodowej w następnym roku kalendarzowym w ramach współpracy z podmiotami prawa międzynarodowego publicznego,

b) zatwierdzania dokumentów resortu obrony narodowej na spotkania Komitetu do Spraw Europejskich (KSE),

c) związanych z pełnieniem przez Ministra Obrony Narodowej funkcji „organu wykonawczego” oraz funkcjonowania polsko-amerykańskiej Wspólnej Komisji, zgodnie z umową z dnia 11 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422),

d) wykonywania postanowień umowy z dnia 20 sierpnia 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, zmienionej protokołem podpisanym w Krakowie w dniu 3 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 219, poz. 1298),

e) realizacji decyzji Nr 512/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie realizacji zadań resortu obrony narodowej dotyczących rozmieszczenia amerykańskiego systemu obrony przed rakietami balistycznymi oraz baterii Patriot Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zmienionej decyzją Nr 443/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniającą decyzję w sprawie realizacji zadań resortu obrony narodowej dotyczących rozmieszczenia amerykańskiego systemu obrony przed rakietami balistycznymi oraz baterii Patriot Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowane),

f) uzgodnień planów szkolenia obronnego, opracowywanych przez ministrów i wojewodów, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego,

g) uzgodnień planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, planów operacyjnych funkcjonowania województw, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

h) uzgodnień programów pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

i) dotyczących wyrażania członkom personelu ataszatów obrony zgody na pokrycie ze środków jednostki finansującej pełnienie służby poza granicami państwa, kosztów przejazdu i noclegu małżonków towarzyszących im w podróży służbowej,

j) przyznania powierzchni ponadnormatywnej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym attaché obrony;

5) Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury, Beatę Oczkowicz, do podejmowania decyzji w sprawach:

a) należących do kompetencji Ministra Obrony Narodowej, określonych w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie:

– zarządzania przekazania mienia bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „AMW”, na zasadach określonych w art. 4a,

– sprawowania nadzoru nad działalnością AMW,

– wyrażania zgody na nabycie przez AMW, ze środków finansowych pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, sprzętu wojskowego i uzbrojenia, środków bojowych, technicznych i materiałowych oraz usług i napraw zakładowych w celu przekazania ich Ministerstwu Obrony Narodowej oraz jednostkom podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do użytkowania,

– dokonywania cesji na AMW uprawnień i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,

– przekazywania AMW do zagospodarowania lotnisk wojskowych i portów wojennych współużytkowanych przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,

– rozpatrywania odwołań od decyzji Prezesa AMW w sprawach oddania nieruchomości w trwały zarząd,

b) określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.7)) w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji przepisów o ochronie środowiska, w:

– komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej,

– jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

c) wydawania opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.8)),

d) dotyczących zakresu działania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej,

e) rozpatrywania odwołań od decyzji Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego wydawanych w sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454);

6) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Piotra Lisa, do podejmowania decyzji w sprawach:

a) wprowadzania zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

b) określenia szczegółowych zasad i sposobów postępowania z dokumentacją w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w zakresie jej archiwizowania,

c) koordynowania spraw związanych z przygotowaniem i organizacją głównego stanowiska kierowania Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

§ 4.

 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej biorą udział w pracach parlamentarnych i w granicach udzielonych im upoważnień, przedstawiają stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prezentują opinie, udzielają wyjaśnień, zgłaszają wnioski, jak również podejmują inne czynności wymagane ze względu na charakter sprawy oraz obowiązujący tryb postępowania, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 5.

 1. Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu, w czasie ich nieobecności, zastępuje w sprawach przekazanych w § 2 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz w § 3 pkt 1, 3, 4 i 5 – w zakresie określonym w upoważnieniu przez nich udzielonym – podsekretarz stanu, stosownie do § 6 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.9)).

2. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w czasie jego nieobecności, zastępuje w sprawach przekazanych w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 – w zakresie określonym w upoważnieniu przez niego udzielonym – wyznaczony przez niego zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, stosownie do § 7 ust. 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w czasie jego nieobecności, w sprawach przekazanych w § 2 pkt 6 i § 3 pkt 6, zastępuje osoba wyznaczona przez niego, stosownie do § 8 ust. 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. W sprawach przekazanych w § 3 Sekretarz Stanu, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej, Podsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury i Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, wydając w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzje administracyjne lub przepisy wewnątrzresortowe w formie decyzji:

1) uwierzytelniają podjęty akt odciskiem własnej pieczęci urzędowej, z zamieszczeniem z lewej strony klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”;

2) opatrują wydruk wewnątrzresortowego aktu prawnego kolejnym numerem według ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów o działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

§ 6.

 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) przekazują kancelarii obsługującej Departament Prawny kopie aktów prawnych, o których mowa w § 5 ust. 4, w terminie trzech dni od dnia ich wydania;

2) przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej informacje o pismach podpisanych stosownie do § 2 – w sprawach szczególnie ważnych i pilnych, niezwłocznie po podpisaniu pisma.

§ 7.

 Traci moc decyzja Nr 493/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 239).

§ 8.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2012 r. poz. 707.

5) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25, poz. 259, z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212, z 2010 r. Nr 21, poz. 277 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 170.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368.

9) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54, z 2012 r. poz. 106 oraz poz. 307.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
  • Data wejścia w życie: 2013-02-12
  • Data obowiązywania: 2013-06-12
  • Dokument traci ważność: 2016-02-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA