| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zasad działalności klubów wojskowych

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), ustala się, co następuje:

1. Klubami wojskowymi są: kluby rodzajów Sił Zbrojnych, kluby równorzędne klubom rodzajów Sił Zbrojnych i kluby jednostek wojskowych.

2. Klubem rodzaju Sił Zbrojnych jest jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych funkcjonująca na podstawie nadanego etatu, prowadząca działalność, o której mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie działalności instruktorsko-metodycznej na rzecz klubów jednostek wojskowych.

3. Klubami równorzędnymi klubom rodzajów Sił Zbrojnych są kluby:

1) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) Dowództwa Garnizonu Warszawa;

3) Żandarmerii Wojskowej;

4) 2. Korpusu Zmechanizowanego.

4. Klubami jednostek wojskowych są: kluby dywizji, skrzydła, flotylli, brygad, baz, pułków, batalionów, dywizjonów, centrów i ośrodków szkolenia, regionalnych baz logistycznych, wojskowych oddziałów gospodarczych, polskich jednostek wojskowych, polskich kontyngentów wojskowych – funkcjonujące na podstawie nadanych etatów i prowadzące działalność, o której mowa w pkt 6.

5. Kluby wojskowe mogą być tworzone w akademiach i szkołach wojskowych. Ich strukturę etatową określają właściwi Komendanci-Rektorzy.

6. Kluby wojskowe, prowadzą działalność kulturalną, stanowiącą integralną częścią działalności wychowawczej realizowanej w resorcie obrony narodowej.

7. Działalność kulturalna, o której mowa w pkt. 6, realizowana jest w szczególności poprzez działalność:

1) oświatową;

2) środowiskową;

3) turystyczno-krajoznawczą;

4) rekreacyjną;

5) instruktorsko-metodyczną;

6) artystyczną.

8. Za organizację działalności kulturalnej odpowiada dowódca (szef, komendant, dyrektor, kierownik) jednostki organizacyjnej, zwany dalej „dowódcą", w podległości którego znajdują się kluby wojskowe.

9. W jednostce organizacyjnej, w której nie występują struktury wychowawcze, dowódca może powierzyć organizację działalności kulturalnej wyznaczonej osobie.

10. Zadania w zakresie działalności kulturalnej umieszcza się w rocznych i miesięcznych planach zasadniczych przedsięwzięć jednostki organizacyjnej.

11. Zasady funkcjonowania oraz zadania klubów rodzaju Sił Zbrojnych i klubów równorzędnych – określa szczegółowy zakres działania klubu, nadany zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

12. Zasady funkcjonowania oraz szczegółowe zadania klubów jednostki wojskowej określa regulamin działania klubu nadany przez dowódcę.

13. Do podstawowych zadań klubów wojskowych należy:

1) w zakresie działalności oświatowej, środowiskowej, turystyczno-krajoznawczej, rekreacyjnej i artystycznej:

a) planowanie i realizacja zadań, dostosowanych do celów działalności wychowawczej i potrzeb lokalnych środowisk wojskowych,

b) tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki poprzez organizowanie i popularyzację pracy klubów, kół, sekcji zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych,

c) realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości państwowych i wojskowych o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym, organizowanych zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej",

d) tworzenie warunków do funkcjonowania Centrów Pomocy Rodzinie,

e) tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie i działalność wojskowych klubów, kół i oddziałów krajowych stowarzyszeń turystyczno-krajoznawczych,

f) organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko wojskowe,

g) upowszechnianie kultury narodowej w środowisku wojskowym,

h) promowanie dorobku kulturalnego wojska w środowisku wojskowym i społeczności lokalnej,

i) promowanie zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

j) rozwijanie czytelnictwa w środowisku wojskowym;

2) w zakresie działalności instruktorsko-metodycznej (dotyczy klubów rodzajów Sił Zbrojnych i równorzędnych oraz klubów dywizji, skrzydła i flotylli):

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej klubom jednostek wojskowych w przygotowywaniu i realizacji uroczystości państwowych i wojskowych o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym, zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" i zadań w zakresie działalności kulturalnej,

b) organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów dla pracowników kultury zatrudnionych w klubach jednostek wojskowych,

c) organizowanie i współorganizowanie konkursów, przeglądów, konfrontacji i festiwali amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego,

d) opracowywanie materiałów metodycznych w zakresie działalności kulturalnej oraz ich popularyzowanie w klubach jednostek wojskowych,

e) współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi przy realizacji zadań w zakresie działalności kulturalnej.

14. Zadania w zakresie działalności kulturalnej realizują żołnierze pełniący służbę i pracownicy wojska zatrudnieni na stanowiskach służbowych w klubach wojskowych oraz osoby wyznaczone przez dowódców, społeczni animatorzy kultury i turystyki, członkowie kół, sekcji, klubów zainteresowań i amatorskich zespołów artystycznych.

15. Działalność klubów wojskowych kierowana jest w szczególności do:

1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i ich rodzin;

2) żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;

3) pracowników wojska i ich rodzin;

4) byłych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz ich rodzin;

5) kombatantów i weteranów oraz ich rodzin;

6) członków kół, sekcji i klubów zainteresowań, w tym turystyczno-krajoznawczych oraz amatorskich zespołów artystycznych działających w klubach wojskowych.

16. Osoby, o których mowa w pkt 15, mogą korzystać z form działalności kulturalnej dowolnego klubu wojskowego.

17. Formami programowymi działalności klubów wojskowych są w szczególności:

1) zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, kół, sekcji i klubów zainteresowań, w tym prowadzących działalność turystyczno-krajoznawczą;

2) kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia oraz warsztaty artystyczne;

3) plenery fotograficzne, plastyczne i filmowe;

4) spotkania literackie, muzyczne i multimedialne;

5) koncerty estradowe, spektakle teatralne i projekcje filmowe;

6) wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej;

7) festiwale, konkursy, zawody i przeglądy twórczości artystycznej;

8) konkursy wiedzy i quizy tematyczne;

9) przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze;

10) podróże historyczno-wojskowe i rekonstrukcje wydarzeń historycznych;

11) imprezy sportowo-rekreacyjne;

12) spotkania okolicznościowe, integracyjne i zabawy towarzyskie;

13) inne formy działalności wynikające z potrzeb środowiska wojskowego.

18. W klubach wojskowych działalność prowadzą:

1) biblioteki oświatowe;

2) koła, sekcje i kluby zainteresowań;

3) amatorskie zespoły artystyczne;

4) wojskowe oddziały i koła krajowych stowarzyszeń turystyczno-krajoznawczych oraz kluby turystyki kwalifikowanej;

5) inne podmioty, stosownie do potrzeb środowiska wojskowego.

19. Szczegółowe zasady funkcjonowania bibliotek oświatowych określa „Instrukcja o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych", sygn. Dep. Wych. 16/2011, wprowadzona decyzją Nr 382/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 320).

20. Zasady funkcjonowania kół, sekcji i klubów zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych określa szczegółowy zakres działania klubu rodzaju Sił Zbrojnych, klubu równorzędnego klubowi rodzaju Sił Zbrojnych lub regulamin działalności klubu jednostki wojskowej.

21. W klubach wojskowych mogą prowadzić działalność:

1) Centra Pomocy Rodzinie, zgodnie z przepisami dotyczącymi programu osłony psychologicznej uczestników misji wojskowych poza granicami państwa i ich rodzin;

2) mesy jako miejsca spotkań żołnierzy, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwych dowódców i organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych.

22. W klubach wojskowych może być prowadzona działalność gastronomiczna jedynie w pomieszczeniach uznanych jako mienie czasowo niewykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, udostępnionych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

23. Pomieszczenia klubów wojskowych użytkuje się zgodnie z ich przeznaczeniem. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia klubu wojskowego może być dokonana na wniosek dowódcy, o którym mowa w pkt 8.

24. Pomieszczenia klubu wojskowego mogą być użyczane bezpłatnie żołnierzom i pracownikom wojska, w celu organizowania spotkań okolicznościowych, za zgodą dowódcy.

25. Zasady prowadzenia działalności klubów wojskowych w czasie ćwiczeń poligonowych i działań polskich jednostek wojskowych/polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa, ustalają dowódcy, stosownie do realizowanych zdań.

26. Dowódca zgłasza potrzeby rzeczowe i finansowe niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, do kierownika jednostki zaopatrującej, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

27. Finansowanie działalności kulturalnej obejmuje w szczególności:

1) wydatki z tytułu działalności merytorycznej;

2) wydatki z tytułu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób, które są członkami kół, sekcji, klubów zainteresowań i amatorskich zespołów artystycznych, reprezentujących jednostki wojskowe w szczególności w konkursach, przeglądach i festiwalach ,o ile wydatków tych nie ponosi organizator zadania;

3) wydatki z tytułu wydatki z tytułu zakupu nagród rzeczowych dla indywidualnych i zespołowych laureatów konkursów, zawodów, przeglądów i festiwali organizowanych w ramach działalności, o której mowa w pkt 6.

28. Środki finansowe na realizację zadań kulturalnych prowadzonych na szczeblu centralnym planuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw wychowania, a na szczeblu niższym, dowódca będący organizatorem przedsięwzięcia.

29. Usługi transportowe, niezbędne do realizacji zadania ujętego w planie zasadniczych zamierzeń jednostki organizacyjnej, realizuje się własnymi środkami transportu lub w przypadku ich braku zgłasza się kierownikowi jednostki zaopatrującej.

30. Za planowanie, organizację i koordynowanie działalności kulturalnej w garnizonie odpowiadają dowódcy, którzy realizują tę działalność za pośrednictwem podległych klubów wojskowych, w porozumieniu z innymi dowódcami jednostek i instytucji wojskowych garnizonu.

31. Zadania w zakresie właściwego prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym, znajdującym się na wyposażeniu klubu wojskowego, realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

32. W klubach wojskowych opracowuje się i prowadzi:

1) dokumentację realizowanych przedsięwzięć, w szczególności, założenia programowo-organizacyjne, regulaminy, scenariusze, konspekty, koncepcje oraz dokumentację fotograficzną i filmową;

2) dokumentację dotyczącą działalności biblioteki, kół, sekcji i klubów zainteresowań;

3) sprawozdania roczne, zgodnie z obowiązującym w resorcie obrony narodowej systemem sprawozdawczym .

33. Dokumenty, o których mowa w pkt 32 przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi ich archiwizacji.

34. Nazwę klubu wojskowego określa nadany etat (kluby rodzajów Sił Zbrojnych i równorzędnego) lub etat jednostki wojskowej (kluby jednostek wojskowych), w strukturach której działa klub. Ze względów promocyjnych nazwa powinna zawierać pełną nazwę jednostki wojskowej.

35. Działalność klubów wojskowych podlega kontroli zgodnie z przepisami o działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.

36. Tracą moc „Wytyczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych".

37. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »