| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W „Metodyce zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług (Dz. Urz. MON poz. 196), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaopatrywania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”, w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, zwanymi dalej „PUiW”, określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie norm umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502) w załączniku Nr 1 w zestawach nr: 1, 2, 6, 7, 11 i 12 oraz w załączniku Nr 2 w zestawach nr: 1, 3, 5 i 11;”;

2) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku braku możliwości dopasowania munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego, munduru marynarskiego, płaszcza sukiennego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego, ze względu na nietypową budowę ciała, jednostka budżetowa zabezpiecza te przedmioty poprzez ich szycie na miarę lub wykonanie poprawek krawieckich w zakładach usługowych.

3b. Jednostka budżetowa ma obowiązek zapoznania zaopatrywanych żołnierzy z dokumentem ewidencyjnym, w którym prowadzona jest ewidencja wydanych PUiW oraz z należnościami im przysługującymi w kolejnym roku zaopatrzeniowym. Fakt zapoznania się z tym dokumentem żołnierz potwierdza podpisem. Czynności te należy zrealizować do końca trwającego roku zaopatrzeniowego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierzom, którym nie wydano w naturze należnych PUiW wypłaca się równoważnik na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwoty równoważników przysługujących w zamian za PUiW niewydane w naturze oraz usługi, ustalane są w trybie kalkulacji na kolejny rok zaopatrzeniowy trwający od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.”;

b) w ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wykonanie poprawek krawieckich spodni oficerskich, munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego, munduru marynarskiego, płaszcza sukiennego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego.”;

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucje wymienione w pkt 2 sporządzają wykazy cen PUiW oraz usług z przeprowadzonego monitoringu, według układu przedstawionego w załączniku Nr 5 do metodyki i przesyłają je, w formie pisemnej, do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się kalkulację równoważników.”;

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. IWsp SZ sporządza „Zestawienie zbiorcze cen PUiW oraz usług, za które wypłaca się równoważniki” oraz przeprowadza kalkulację równoważników do dnia 31 lipca roku kalendarzowego.”;

6) załączniki Nr 1 i 5 do metodyki otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Wykaz PUiW wydawanych w naturze oraz za które wypłaca się równoważniki]

Załączniki do decyzji Nr 56/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 marca 2013 r. (poz. 64)

Załącznik Nr 1

Wykaz PUiW wydawanych w naturze oraz za które wypłaca się równoważniki

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Zestawienie zbiorcze cen PUiW oraz usług, za które wypłaca się równoważniki]

Załącznik Nr 2

Zestawienie zbiorcze cen PUiW oraz usług, za które wypłaca się równoważniki

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »