REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 86

Departament Strategii i Planowania Obronnego

DECYZJA Nr 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad opracowania w resorcie obrony narodowej projektu założeń ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulaminu pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)) w związku z § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady opracowania w resorcie obrony narodowej projektu założeń ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „projektem założeń”.

2. W celu opracowania projektu założeń, w tym przeprowadzenia procesu ich uzgodnień i opiniowania w resorcie obrony narodowej oraz uzgodnień międzyresortowych, powołuje się Zespół zadaniowy, stanowiący organ pomocniczy Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej „Zespołem”.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, zwany dalej „Przewodniczącym Zespołu”;

2) Zastępca Przewodniczącego – Radca Generalny Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, zwany dalej „Zastępcą”;

3) Członkowie – osoby wyznaczone, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie decyzji, przez:

a) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

b) Dyrektora Departamentu Prawnego,

c) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

d) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,

e) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

f) Szefa Sekretariatu Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji,

g) Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych.

4. Szefowie (dyrektorzy, dowódcy, kierownicy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej współdziałają z Przewodniczącym Zespołu oraz Zastępcą, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w decyzji.

5. Przełożeni osób wyznaczonych do prac Zespołu umożliwią uczestnictwo tym osobom w pracach Zespołu i realizację zadań wynikających z niniejszej decyzji.

6. Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji może występować w imieniu Ministra Obrony Narodowej do innych resortów z wnioskiem o wykonanie analiz dotyczących między innymi niezbędnych elementów projektu założeń, w tym oceny stanu bieżącego i oceny skutków wprowadzanej regulacji oraz zapraszać do prac Zespołu, w charakterze konsultantów lub opiniujących, ich przedstawicieli. Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji podpisuje dokumenty w wyżej wymienionych sprawach z adnotacją „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”.

7. Do zasadniczych zadań Zespołu należy:

1) opracowanie projektu założeń oraz propozycji zmian aktów prawnych w celu ich dostosowania do projektu założeń;

2) opracowanie – w zależności od potrzeb – projektów resortowych przepisów wykonawczych związanych z przygotowaniem projektu założeń;

3) merytoryczne wsparcie procesu legislacyjnego ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz w zależności od potrzeb przepisów wykonawczych;

4) terminowa realizacja przedsięwzięć określonych w „Harmonogramie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektu ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polski”, stanowiącym załącznik do decyzji;

5) przedstawianie propozycji rozwiązania problemów, powstałych w trakcie realizacji zadań związanych z przygotowaniem projektu założeń, wymagających podjęcia decyzji przez Ministra Obrony Narodowej;

6) bieżące informowanie Ministra Obrony Narodowej o stanie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektu założeń.

8. Przewodniczący Zespołu:

1) odpowiada za:

a) wdrożenie niniejszej decyzji w życie,

b) realizację zadań Zespołu,

c) organizację pracy Zespołu;

2) zorganizuje, w terminie pięciu dni od dnia wejścia w życie decyzji, posiedzenie Zespołu, na którym określi szczegółowy zakres i tryb jego działania;

3) zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Zespołu, w tym zleca członkom Zespołu opracowanie dokumentów lub wykonanie innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań Zespołu oraz określa sposób i termin ich wykonania;

4) konsultuje z szefami (dyrektorami, dowódcami, kierownikami) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej kwestie merytoryczne będące w ich kompetencjach, wymagające takich konsultacji;

5) występuje do szefów (dyrektorów, dowódców, kierowników) komórek i jednostek organizacyjnych z wnioskami o skierowanie swoich przedstawicieli do prac w Zespole na zasadach ekspertów;

6) przedstawia, stosownie do potrzeb, Ministrowi Obrony Narodowej pisemną informację o stanie realizacji zadań Zespołu;

7) stosownie do potrzeb:

a) zaprasza do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby, których doświadczenie i wiedza są przydatne do realizacji zadań Zespołu,

b) może powoływać, w ramach Zespołu, grupy tematyczne odpowiedzialne za realizację zadań, wynikających z decyzji oraz określać skład tych grup,

c) zasięga opinii ekspertów nie będących członkami Zespołu w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

9. Zastępowanie członków Zespołu, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, w trakcie prac Zespołu możliwe jest na pisemny wniosek właściwego szefa (dyrektora, dowódcy, kierownika) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej złożony do przewodniczącego Zespołu po zapoznaniu się przez szefa (dyrektora, dowódcy, kierownika) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej z dotychczasowymi wynikami i etapem prac Zespołu.

10. Szef Sekretariatu Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji zapewni obsługę posiedzeń Zespołu.

11. Przewodniczący Zespołu złoży Ministrowi Obrony Narodowej pisemną informację z realizacji zadań Zespołu do dnia 31 grudnia 2013 r.

12. Zespół kończy pracę z dniem wejścia w życie ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polski lub podjęcia decyzji o odstąpieniu od prac nad tą ustawą.

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146.

Załącznik 1. [HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU ZAŁOŻEŃ ORAZ USTAWY O POZYSKIWANIU ZDOLNOŚCI PRZEMYSŁOWEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik do decyzji Nr 79 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 kwietnia 2013 r. (poz. 86)

HARMONOGRAM

przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektu założeń oraz ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Lp.

Wyszczególnienie

Osoba (-y) odpowiedzialna (-e) Wykonawca, współwykonawca

Termin realizacji

Uwagi

1.

Opracowanie projektu założeń

Przew. Zespołu Członkowie Zespołu

22.07.2013 r.

 

2.

Uzgodnienie wewnątrzresortowe projektu założeń

Przew. Zespołu Członkowie Zespołu

16.09.2013 r.

 

3.

Uzgadnianie międzyresortowe projektu założeń oraz opracowanie wstępnych projektów aktów wykonawczych związanych z projektem założeń

Przew. Zespołu Członkowie Zespołu

24.12.2013 r.

 

4.

Merytoryczne wsparcie procesu legislacyjnego ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzgadnianie wewnątrzresortowe projektów aktów wykonawczych do niej

Przew. Zespołu Członkowie Zespołu

do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
  • Data wejścia w życie: 2013-04-05
  • Data obowiązywania: 2013-04-05
  • Dokument traci ważność: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA