REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 99

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10.04.2013 r. (poz. 99)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH
im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH
im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

infoRgrafika

Strona zewnętrzna

infoRgrafika

Strona wewnętrzna

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH
im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH
im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

1. Odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego, zwanego dalej „Centrum”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy służby czynnej, pracowników wojska, żołnierzy rezerwy oraz innych osób fizycznych i prawnych w dowód uznania ich ofiarnej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia i symbol utożsamiania z Centrum.

2. Nadawanie odznaki ma na celu pielęgnowanie tradycji Centrum, integrowanie społeczności Centrum oraz osób i instytucji dla niego zasłużonych oraz utrzymywanie więzi z osobami związanymi z Centrum, którzy przeszli do rezerwy lub zostali przeniesieni do innej jednostki (instytucji) wojskowej.

3. Odznaka stanowi połączenie dwóch znaków rozpoznawczych – wojsk inżynieryjnych i wojsk chemicznych – wewnątrz których umieszczono barwy tych wojsk. Z prawej strony odznaki umieszczone są srebrzyste litery „CSWIiCh” – skrót Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Na rewersie poniżej śruby mocującej, każda odznaka posiada numer porządkowy.

4. Komendant Centrum powołuje Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”, w skład której wchodzą:

1) Szef Wydziału Personalnego;

2) Szef Sekcji Wychowawczej;

3) mężowie zaufania korpusu:

a) oficerów,

b) podoficerów,

c) szeregowych zawodowych;

4) pomocnik komendanta do spraw podoficerów.

5. Na przewodniczącego Komisji Komendant Centrum wyznacza męża zaufania korpusu oficerów. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybierany jest sekretarz Komisji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

6. Uzupełnienia składu Komisji dokonuje Komendant Centrum bezpośrednio po ubyciu któregoś z jej członków. Fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta Centrum.

7. Komisja opiniuje wnioski o nadanie i pozbawienie prawa do odznaki oraz prowadzi ewidencję odznak.

8. Decyzje Komisji w sprawie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

9. Odznakę wraz z legitymacją nadaje Komendant Centrum na wniosek Komisji.

10. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi Centrum z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po przesłużeniu co najmniej dwóch lat w Centrum;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu co najmniej trzech lat w Centrum;

4) wyjątkowo, na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym, które wniosły szczególne zasługi dla dobra Centrum;

11. Odznakę wręcza się, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z okazji świąt państwowych i wojskowych, święta Centrum oraz w innych szczególnych przypadkach.

12. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

13. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

14. Osoba pozbawiona prawa do odznaki zobowiązana jest do oddania legitymacji odznaki Komendantowi Centrum.

15. Decyzje o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant Centrum z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

16. Decyzja o pozbawieniu prawa do odznaki jest wiążąca do czasu zatarcia ukarania. Po tym okresie Komendant Centrum na wniosek Komisji może podjąć decyzję o zwrocie legitymacji zainteresowanej osobie.

17. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta Centrum.

18. Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.

19. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

20. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
  • Data wejścia w życie: 2013-04-27
  • Data obowiązywania: 2013-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA