REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 101

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 96/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załączniki do decyzji Nr 96/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10.04.2013 r. (poz. 101)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznakę pamiątkową 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (13. WOG), zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy służby czynnej, pracowników wojska, żołnierzy rezerwy oraz innych osób fizycznych i prawnych w dowód uznania ich ofiarnej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia i symbol utożsamiania z 13. WOG.

2. Odznaka 13. WOG barwą i kształtem nawiązuje do odznaki pamiątkowej 18. Pułku Ułanów Pomorskich, który do wybuchu II wojny światowej stacjonował w grudziądzkiej cytadeli. Zaprojektowana została na bazie krzyża maltańskiego barwy niebieskiej, pomiędzy ramionami krzyża przechodzi miecz skrzyżowany ze stylizowanym kłosem. Elementy te odnoszą się do zasadniczych zadań realizowanych przez 13. WOG. W centralnym miejscu krzyża umieszczony został herb Grudziądza – miejsca stacjonowania 13. WOG. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „13” – numer WOG zaś na lewym, dolnym i prawym ramieniu krzyża znajdują się litery „WOG” – skrót nazwy Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

3. Odznakę nadaje Komendant 13. WOG na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

4. Komendant powołuje Komisję w składzie:

1) Zastępca Komendanta;

2) Szef Wydziału Administracyjnego;

3) Szef Logistyki;

4) Kierownik Sekcji Wychowawczej;

5) mężowie zaufania korpusu:

a) oficerów,

b) podoficerów,

c) szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników wojska, w przypadku rozpatrywania wniosku o nadanie lub pozbawienie odznaki pracownikowi wojska.

5. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

6. Decyzje Komisji w sprawie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

7. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi oraz Zastępcy Komendanta 13. WOG z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom służby czynnej, po nienagannym przesłużeniu w 13. WOG, co najmniej jednego roku;

3) pracownikom wojska – po nienagannym przepracowaniu w 13. WOG, co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy szczególnie zasłużonym dla 13. WOG;

5) wyjątkowo na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 13. WOG.

8. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

9. Wręczenie odznaki wraz z legitymacją odbywa się zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego w SaIi Tradycji 13. WOG lub na uroczystej zbiórce:

1) w dniu święta 13. WOG;

2) z okazji święta Wojska Polskiego;

3) w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

10. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

11. Decyzje o pozbawieniu prawa do odznaki, podejmuje Komendant 13. WOG na wniosek Komisji, informując jednocześnie zainteresowanego. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Na wniosek Komisji Komendant 13. WOG może przywrócić prawo do odznaki osobie zrehabilitowanej.

13. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa i przywileje z tytułu jej posiadania.

14. Wizerunek odznaki, za zgodą Komendanta 13. WOG, może być używany na drukach oraz innych materiałach, których tematyka jest ściśle związana z 13. WOG.

15. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

16. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
  • Data wejścia w życie: 2013-04-27
  • Data obowiązywania: 2013-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA