REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 207

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 226/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

w sprawie specjalistycznych usług wojskowych wykonywanych w czasie realizacji zadań szkoleniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa zasady świadczenia przez jednostki wojskowe specjalistycznych usług wojskowych wykonywanych w czasie realizacji zadań szkoleniowych, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „usługami”.

§ 2.

1. Jednostki wojskowe mogą świadczyć usługi wyłącznie zgodnie ze swoim przygotowaniem specjalistycznym.

2. Jednostki wojskowe mogą świadczyć usługi pod warunkiem, że odpowiadają one swoim charakterem zaplanowanym zadaniom szkoleniowym.

§ 3.

1. Usługi mogą być świadczone na uzasadniony wniosek jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.

2. Usługi mogą być świadczone na uzasadniony wniosek innych podmiotów, niż jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli świadczenie usługi uzasadnione jest interesem publicznym lub interesem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

1. Świadczenie usług wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.

2. Wnioski, o których mowa w § 3, składane są do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego występując do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, przedstawia swoją opinię obejmującą uzasadnienie dla zasadności świadczenia usług, wskazanie jednostki wojskowej właściwej do świadczenia usługi z uwzględnieniem § 2 oraz propozycję zwrotu kosztów, o których mowa w § 5.

§ 5.

1. Wszystkie koszty, które jednostka wojskowa poniesie w celu realizacji usług, podlegają zwrotowi z uwzględnieniem:

1) kosztów bezpośrednich, a w szczególności kosztów:

a) podróży służbowych żołnierzy i pracowników, nadgodzin pracowników,

b) zakwaterowania i wyżywienia żołnierzy i pracowników,

c) zużycia materiałów pędnych i smarów oraz energii,

d) odtworzenia pierwotnego stanu technicznego wykorzystanych (użyczonych) konstrukcji wojskowych;

2) kosztów pośrednich, a w szczególności kosztów:

a) amortyzacji,

b) podatków i opłat,

c) kosztów utrzymania,

d) uposażeń żołnierzy oraz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników.

2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub interesem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej może wyrazić zgodę na odstąpienie od naliczania kosztów pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6.

1. Podstawą świadczenia usług jest umowa trójstronna zawarta między kierownikiem jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych albo podmiotem, o którym mowa w § 3 ust. 2, a dowódcą jednostki wojskowej, o której mowa w § 4 ust. 3, a kierownikiem jednostki budżetowej zaopatrującej jednostkę wojskową, o której mowa w § 4 ust. 3, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej.

2. W umowie wskazuje się w szczególności szczegółowy zakres świadczenia usługi, koszty podlegające zwrotowi, o których mowa w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, zasady płatności oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w związku ze świadczeniem usługi.

§ 7.

Gromadzenie wpływów za usługi oraz ich przekazywanie na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych odbywa się na zasadach określonych w przepisach decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8, poz. 98).

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 81, poz. 439 oraz z 2013 r. poz. 496.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-13
  • Data wejścia w życie: 2013-08-13
  • Data obowiązywania: 2014-03-12
  • Dokument traci ważność: 2015-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA