REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 288

Zarząd Szkolenia – P7

DECYZJA Nr 326/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia systemu informatycznego „Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych pk. Sl SPRAWDZIAN”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§ 1.
W komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych powołujących komisje do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych wprowadza się do eksploatacji użytkowej system informatyczny „Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych pk. Sl SPRAWDZIAN”, zwany dalej „Sl SPRAWDZIAN”, działający na wydzielonych, jawnych stacjach roboczych oraz w systemie teleinformatycznym MIL-WAN.
§ 2.
Sl SPRAWDZIAN przeznaczony jest do wsparcia procesu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwanego dalej „sprawdzianem”.
§ 3.
W SI SPRAWDZIAN przetwarza się informacje:

1) niejawne do klauzuli „zastrzeżone” włącznie, w centralnej bazie danych Sl SPRAWDZIAN;

2) jawne w lokalnych bazach danych Sl SPRAWDZIAN, tworzonych jako wycinki bazy centralnej na potrzeby komisji egzaminacyjnych powoływanych w jednostkach wojskowych do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

§ 4.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nadzoruje i koordynuje przedsięwzięcia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Sl SPRAWDZIAN.
§ 5.
Szef Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełni rolę organizatora systemu Sl SPRAWDZIAN i administratora danych osobowych w Sl SPRAWDZIAN, a także:

1) wyznaczy administratorów centralnej bazy danych Sl SPRAWDZIAN oraz spowoduje realizację przez te osoby przedsięwzięć związanych z wdrożeniem i eksploatacją Sl SPRAWDZIAN zgodnie z procedurami określonymi w dokumentacji, o której mowa w pkt 4;

2) zorganizuje szkolenia dla administratorów i użytkowników Sl SPRAWDZIAN;

3) w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych określi techniczne wymagania Sl SPRAWDZIAN, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania w systemie teleinformatycznym MIL-WAN;

4) spowoduje opracowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania Sl SPRAWDZIAN w systemie teleinformatycznym MIL-WAN;

5) spowoduje zorganizowanie systemu wsparcia użytkownika Sl SPRAWDZIAN przy współpracy z Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

6) spowoduje aktualizację danych żołnierzy w SEW on-line na podstawie wyników sprawdzianu sprawności fizycznej.

§ 6.
Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych spowoduje:

1) utrzymanie i rozwój warstwy aplikacyjnej Sl SPRAWDZIAN na podstawie wymagań definiowanych przez organizatora systemu Sl SPRAWDZIAN, o którym mowa w § 5;

2) w uzgodnieniu z organizatorem systemu Sl SPRAWDZIAN, o którym mowa w § 5:

a) zabezpieczenie i utrzymanie serwera na potrzeby centralnej bazy danych Sl SPRAWDZIAN zgodnie z procedurami eksploatacji określonymi w dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt 4,

b) udostępnienie użytkownikom, w tym administratorom, funkcjonalności Sl SPRAWDZIAN w zakresie związanym z centralną bazą danych;

3) zorganizowanie i przeprowadzenie na wniosek organizatora systemu Sl SPRAWDZIAN szkoleń dla administratorów i użytkowników Sl SPRAWDZIAN.

§ 7.
Dyrektor Departamentu Kadr zapewni współpracę pomiędzy SEW on-line a Sl SPRAWDZIAN, w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych oraz organizatorem systemu Sl SPRAWDZIAN.
§ 8.
Kierownicy (dowódcy, szefowie, dyrektorzy i komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych powołujący komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy:

1) zapewnią warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające korzystanie z Sl SPRAWDZIAN użytkownikom z kierowanych i podporządkowanych jednostek (komórek) organizacyjnych;

2) zapewnią szkolenia użytkowników Sl SPRAWDZIAN w kierowanych i podporządkowanych jednostkach (komórkach) organizacyjnych;

3) zapewnią niezbędną ochronę danych przetwarzanych w Sl SPRAWDZIAN stosownie do przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych, w szczególności dla instancji jawnych Sl SPRAWDZIAN, o których mowa w § 3 pkt 2;

4) udostępnią komisjom egzaminacyjnym przeprowadzającym sprawdzian sprawności fizycznej dane żołnierzy z SEW on-line.

§ 9.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni osłonę kontrwywiadowczą podczas wdrażania i eksploatacji użytkowej Sl SPRAWDZIAN.
§ 10.
Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szefem Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, spowoduje dostosowanie funkcjonalności informatycznego systemu ewidencji wojskowej SEW on-line do zapewnienia współpracy z Sl SPRAWDZIAN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 11.
Organizator systemu Sl SPRAWDZIAN spowoduje opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt 4, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji.
§ 12.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-07
  • Data wejścia w życie: 2013-11-07
  • Data obowiązywania: 2013-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA