REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 303

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 340/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU]

Załączniki do decyzji Nr 340/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18.11.2013 r. (poz. 303)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU

strony zewnętrzne

infoRgrafika

strony wewnętrzne

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu (RWT) będzie znakiem przynależności oraz świadectwem nienagannej służby i pracy, a także symbolem więzi pokoleń żołnierzy i pracowników wojska Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu. Wprowadzenie odznaki będzie służyć pielęgnowaniu tradycji łącznościowych oraz konsolidacji środowiska żołnierzy i pracowników RWT z regionem i miejscem stacjonowania.

2. Odznaka pamiątkowa swoją symboliką nawiązuje do tradycji jednostek łączności, które kultywuje RWT. Wykonana jest ze srebrzonego metalu w kształcie krzyża. Ramiona krzyża są pokryte emalią w barwach łączności (chabrowo-czarnej). Na górnym ramieniu krzyża umieszczony jest skrót „RWT” będącym aktualną nazwą jednostki. Na dolnym ramieniu umieszczono cyfry „1950” symbolizujące rok sformowania jednostki. W środku krzyża, na dwóch skrzyżowanych błyskawicach, które nawiązują do znaku korpusu łączności, umieszczony jest herb Wrocławia, miejsca stacjonowania RWT.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

a) Szefowi RWT z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

b) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w RWT co najmniej roku;

c) pracownikom wojska po przepracowaniu w RWT co najmniej 2 lat;

d) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla RWT.

4. Odznakę nadaje Szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu na wniosek Komisji.

5. Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele korpusu oficerów starszych i młodszych, podoficerów oraz szeregowych, wybrani na zebraniu środowiskowym, wyznacza Szef RWT na okres 2 lat.

6. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, ze swego składu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

7. Do najważniejszych zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

8. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się w czasie uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych lub w innych ważnych dla służby okolicznościach.

9. Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa do odznaki pamiątkowej, odnotowuje się w rozkazie dziennym RWT.

10. Fakt nadania odznaki odnotowuje się również w kronice RWT.

11. Prawo do noszenia odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawo do odznaki tracą żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef RWT z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od jego decyzji przysługuje prawo odwołania się na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Odznakę nosi się zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Z tytułu posiadania odznaki nie przysługują żadne prawa ani przywileje.

15. Koszty wykonania matrycy i wszystkich serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
  • Data wejścia w życie: 2013-12-04
  • Data obowiązywania: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA