REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 328

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

DECYZJA Nr 371/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie realizacji postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 450/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie realizacji postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 24, poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane – za pośrednictwem Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej, przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – przesyłają do Ministra Obrony Narodowej informacje o prowadzonej w resorcie obrony narodowej działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów ujętych w Wykazach 1, 2 lub 3 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703), zwanej dalej „Konwencją”, w terminach:

1) do dnia 1 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym;

2) do dnia 1 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane – za pośrednictwem Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej, przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – przesyłają do Ministra Obrony Narodowej deklaracje, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. Nr 56, poz. 507), na 14 dni przed rozpoczęciem biegu wymaganych w nim terminów.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie przez siebie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, ujętych w Wykazie 1 Konwencji, składają wniosek, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1432), do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:

1) określa warunki szkolenia wojsk z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1 Konwencji;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności związanej z realizacją postanowień Konwencji w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) na wniosek występującego podmiotu lub przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z Podsekretarzem Stanu do Spraw Polityki Obronnej, przedkłada do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej decyzję w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1 Konwencji.”;

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych opracują wytyczne w sprawie przyjmowania inspekcji Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.”;

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego w porozumieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych corocznie opracowuje i przedstawia, do dnia 15 listopada, do Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych propozycje przedsięwzięć do planu współpracy na następny rok kalendarzowy, związanych z realizacją zadań nałożonych postanowieniami Konwencji.”.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA