REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 333

Dowództwo Sił Powietrznych

DECYZJA Nr 375/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IOL-2012)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu dostosowania przepisów dotyczących lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady wykonywania lotów ustala się, co następuje:

§ 1.
W „Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IOL-2012) stanowiącej załącznik do decyzji Nr 378/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IOL-2012), wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Spisie treści” dodaje się:

1) „§ 56a Koordynator ruchu lotniczego”;

2) „Załącznik 13a – Zasady oceniania lotów samodzielnych szkolnych”;

3) „Załącznik 25 – Zarządzenie na loty”;

4) „Załącznik 26 – Decyzja Dowódcy JW (zarządzającego) do podległych jednostek wojskowych do działalności szkoleniowej i realizacji zadań na dany miesiąc”;

2) w „Wykazie skrótów” uchyla się wyrazy „DSP – Dowództwo Sił Powietrznych”;

3) w rozdziale 1 „Przepisy ogólne”:

a) w § 1 „Zakres obowiązywania” ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Loty z pokładów okrętów organizuje się zgodnie z obowiązującą Instrukcją organizacji lotów z pokładów okrętów, która podlega zatwierdzeniu przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowódcą Generalnym RSZ”.”

b) w § 2 „Definicje”, dodaje się definicję „Skład szkoleniowy” w brzmieniu:

„Skład szkoleniowy – utworzony przez organizatora lotów (w ramach potrzeb) z etatowych pododdziałów jednostki lotniczej (bazy) wykonujących loty na tym samym typie statku powietrznego, na czas prowadzenia szkolenia lotniczego. Zakres działania składu szkoleniowego pokrywa się z zakresem działania pododdziałów, z których został utworzony.”;

4) w rozdziale 2 „Zasady organizacji lotów”:

a) w § 4 „Planowanie lotów” ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamiar organizacji lotów szkoleniowych na okres do dwóch tygodni organizator lotów ogłasza w rozkazie dziennym, który powinien zawierać:

1) godziny rozpoczęcia i zakończenia planowanych lotów w poszczególnych dobach;

2) ogólne potrzeby zabezpieczenia, np.: liczbę statków powietrznych, liczbę i rodzaj uzbrojenia;

3) służby organizacji lotów na pierwsze loty;

4) inne zagadnienia według uznania dowódcy.”,

b) w § 7 „Przygotowanie ogólne”, w ust. 3 dodaje się pkt 22) w brzmieniu: „22) rozpoznawanie sylwetek statków powietrznych.”,

c) w § 9 „Weryfikacja i ocena poziomu wiedzy stosowanej personelu latającego”:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Personel latający raz w roku (jednak nie rzadziej niż co 14 miesięcy od daty ostatniego egzaminu) obowiązany jest do zdania komisyjnych egzaminów z wiedzy stosowanej (w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków), zgodnie z § 12 ust. 15 lub ust. 16 RL-2012.”,

– ust. 5–8 otrzymują brzmienie:

„5. Pytania egzaminacyjne oraz zestawy sprawdzające formułować w postaci testów.

6. Zdanie egzaminu następuje przez uzyskanie przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi lub 70% maksymalnej punktacji z każdego przedmiotu wymienionego w § 12 ust. 15 lub ust. 16 RL-2012.

7. Zdanie egzaminu z każdego przedmiotu wymienionego w § 12 ust. 15 lub ust. 16 RL-2012 warunkuje dopuszczenie do wykonywania lotów.

8. Wyniki zdanych egzaminów zgodnie z § 12 ust. 15 lub ust. 16 RL-2012 potwierdza się w rozkazie dziennym jednostki oraz wpisem do osobistego dziennika lotów.”,

– ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przynajmniej raz na 12 miesięcy personel latający kabinowy i przynajmniej raz na 24 miesiące personel latający pokładowy zobowiązany jest do potwierdzania znajomości sytuacji i procedur awaryjnych, o których mowa w § 51 RL-2012 na symulatorze lotu (jeżeli jest dostępny dla danego typu statku powietrznego) w kraju lub za granicą.”;

d) w § 12 „Wstępne przygotowanie”* odnośnik do tytułu otrzymuje nowe brzmienie:

„* Nie dotyczy lotnictwa taktycznego oraz lotów dyspozycyjnych i personelu wykonującego loty inspektorskie.”,

e) w § 12 „Wstępne przygotowanie”:

– ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wstępne przygotowanie do lotów personelu latającego (nie dotyczy lotnictwa taktycznego oraz lotów dyspozycyjnych) rozpoczyna się z chwilą zapoznania z PTL lub z chwilą postawienia zadania do wykonania lotów przez organizatora lotów lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Wstępne przygotowanie do lotów zachowuje ważność przez 4 dni bieżące, liczone od dnia realizacji tego przygotowania. W przypadku gdy czas realizacji zadania lotniczego/misji przekracza 4 dni, wstępne przygotowanie do lotów zachowuje ważność do czasu zakończenia zadania lotniczego/misji. Po wykonaniu zaplanowanych lotów, wstępne przygotowanie należy wykonać ponownie.”,

– ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wstępne przygotowanie do lotów trasowych należy rozszerzyć o informacje określone w obowiązującej Instrukcji nawigatorskiego przygotowania do lotów personelu latającego lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”,

f) w § 13 „Bezpośrednie przygotowanie do lotów” ust. 40 otrzymuje brzmienie:

„40. W przypadku wykonywania lotu samodzielnego (w ugrupowaniu pojedynczym) w ramach szkolenia lotniczego przełożony sprawdza gotowość dowódcy statku powietrznego do lotu, a po wykonanym locie sprawdza poprawność jego wykonania, zgodnie z postawionym zadaniem w oparciu o zasady ujęte w załączniku 13a. W przypadku braku możliwości sprawdzenia przez przełożonego – sprawdzenia dokonuje osoba wyznaczona przez organizatora lotów spośród personelu kierowniczego (latającego) jednostki lotniczej.”,

g) w § 14 „Przygotowanie do lotów dyspozycyjnych”:

– w ust. 1:

– – w Etap I - planowanie zadania lotniczego (lotu dyspozycyjnego)*:

– – – odnośnik otrzymuje brzmienie:

„*Nie dotyczy personelu wykonującego loty inspektorskie.”,

– – – pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) podczas etapu planowania załoga współpracuje z sekcją planowania operacji lotniczych (innymi komórkami organizacyjnymi właściwymi w tej kwestii) w celu określenia oraz wybrania najbardziej korzystnego i optymalnego wariantu wykonania postawionego zadania;”,

– – – pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) za jakość realizacji etapu pierwszego odpowiada sekcja planowania operacji lotniczych (inna komórka organizacyjna właściwa w tej kwestii) oraz załoga wyznaczona do realizacji postawionego zadania (każdy we własnym zakresie odpowiedzialności).”,

– – w Etap II - wstępne przygotowanie do wykonania zadania lotniczego (lotu dyspozycyjnego):

– – – otrzymuje odnośnik w brzmieniu:

„*Nie dotyczy personelu wykonującego loty inspektorskie.”,

– – – pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) wstępne przygotowanie odbywa się pod kierunkiem dowódcy statku powietrznego w składzie i miejscu ustalonym (uzgodnionym) przez organizatora lotów. W stosunku do personelu pokładowego spoza jednostki lotniczej realizującej lot dopuszcza się postawienie zadania za pomocą środków teleinformatycznych (np. telefon, wideokonferencja, telefaks itp.),”,

– – – pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) wstępne przygotowanie do lotów zachowuje ważność przez 4 dni bieżące liczone od dnia realizacji tego przygotowania. W przypadku gdy czas realizacji zadania lotniczego/misji przekracza 4 dni, wstępne przygotowanie do lotów zachowuje ważność do czasu zakończenia zadania lotniczego/misji;”,

– – Etap III w pkt 2) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) przeprowadzić indywidualną odprawę przedlotową zgodnie z SOP danej jednostki lotniczej oraz załącznikiem 5 (czas i miejsce odprawy przedlotowej dla personelu pokładowego spoza jednostki lotniczej realizującej lot określa dowódca statku powietrznego);”;

h) w § 15 „Przygotowanie do lotów w lotnictwie taktycznym” ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wykonywania lotu samodzielnego (w ugrupowaniu pojedynczym) w ramach szkolenia lotniczego przełożony sprawdza gotowość dowódcy statku powietrznego do lotu, a po wykonanym locie sprawdza poprawność jego wykonania, zgodnie z postawionym zadaniem w oparciu o zasady ujęte w załączniku 13a. W przypadku braku możliwości sprawdzenia przez przełożonego – sprawdzenia dokonuje osoba wyznaczona przez organizatora lotów spośród personelu kierowniczego (latającego) jednostki lotniczej.”,

i) w § 17 „Służby organizacji lotów”,:

– w ust. 4 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) na lotniskach współużytkowanych koordynator ruchu lotniczego (KRL).”,

ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W lotach na rozkaz potrzebę wyznaczenia służb zabezpieczenia lotów, o których mowa w ust. 11 pkt 1–3, określa organizator lotów.”,

– ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. APOL wyznacza organizator lotów spośród doświadczonych i przeszkolonych pilotów i nawigatorów.”;

5) w rozdziale 3 „Logistyka lotniska”:

a) w § 28 „Naziemne elektroniczne zabezpieczenie lotniska” ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Szczegółowe zasady organizacji naziemnego elektronicznego zabezpieczenia lotów określa Dowódca Generalny RSZ w oddzielnych dokumentach.”,

b) w § 30 „Zabezpieczenie meteorologiczne”:

– w ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

„4) od służb pracujących na stacjach radiolokacyjnych w ramach obowiązków określonych przez Dowódcę Generalnego RSZ odrębnymi przepisami;”,

– w ust 7. pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) na lotnisku współużytkowanym – dyżurny meteorolog lotniska (DML) – na podstawie wyników pomiarów i obserwacji otrzymanych od zarządzającego lotniskiem;”;

6) w rozdziale 4 „Zasady organizacji lotów wojskowych statków powietrznych w rejon misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego/Polskiej Jednostki Wojskowej (PKW/PJW) w § 37 „Przygotowanie do lotów w rejon misji PKW/PJW” w ust. 2:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych jako dysponent limitu nalotu – w zakresie:

a) podjęcia decyzji o potrzebie wykonania zadania lotniczego;

b) złożenia zapotrzebowania na lot do zarządzającego;

c) określenia dysponenta statku powietrznego;

d) uzgodnienia z Dowódcą Generalnym RSZ zmian zadań lotniczych realizowanych w rejonie PKW/PJW;”,

b) w pkt 2):

– lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b) postawienia zadania organizatorowi lotu w formie rozkazu lub zarządzenia – zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ),

c) przekazania Dyżurnej Służbie Operacyjnej (DSO) DO SZ informacji o gotowości w miejscu stałej dyslokacji (MSD) do wykonywania zadania lotniczego;”,

– lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) dostarczenia do DO RSZ oraz sekcji zabezpieczenia lotów PKW/PJW aktualnych danych o załogach (Isolated Personel Report – ISOPREP) niezbędnych do wykonywania zadań bojowego poszukiwania i ratownictwa (Combat Search and Rescue – CSAR) przez siły i środki sojusznicze;”;

c) w pkt 4:

– lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) złożenia zapotrzebowania na lot do DO RSZ;”,

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) przekazania do DSO DO RSZ informacji o terminie gotowości ładunku, stanu osobowego do załadunku na lotnisku;”,

d) w pkt 5:

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) zmiany lub postawienia nowego zadania lotniczego załodze statku powietrznego w rejonie PKW/PJW – po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, po akceptacji przez Dowódcę Operacyjnego RSZ;”,

– lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) nadzoru nad dostarczeniem do DO RSZ materiałów rozpoznawczych, aktualnych SPIN CSAR oraz procedur lotniskowych w rejonie działań PKW/PJW (w strefie działań wojennych).”,

7) w rozdziale 5 „Obowiązki osób funkcyjnych”:

a) w § 39 „Zarządzający loty” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarządzający loty – zarządza loty dyspozycyjne i stosownie do własnej decyzji również loty szkoleniowe, stawiając zadania organizatorom lotów w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem 25 i/lub 26.”,

b) w § 40 „Organizator lotów”:

– ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Wyznacza grupy szkoleniowe w rozkazie w sprawie organizacji szkolenia lotniczego oraz składy szkoleniowe na dany rok. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie grup szkoleniowych podaje je w rozkazie dziennym.”,

– ust. 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Prowadzi analizę bieżącą lotów, wnioski z której wykorzystuje podczas prowadzenia podsumowania bieżącego, zgodnie z zakresem określonym w SOP.”,

c) w § 44 „Pilot operacyjny lotów (POL)”:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. POL wyznacza organizator lotów spośród pilotów, od stopnia etatowego kapitana wzwyż, posiadających duże doświadczenie i odpowiednio przeszkolonych.”,

– ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Ma prawo stawiania i zmiany zadań załogom znajdującym się w powietrzu, w zakresie zadań, do których załoga jest przygotowana. Fakt ten należy odnotować w planowej tabeli lotów – w rubryce uwagi.”,

d) w § 50 „Dyżurny inżynier lotów (DIL)” w ust. 5 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:

„8) w obecności przedstawiciela służby mps przeprowadza osobiście kontrolę jakości paliwa lotniczego (lub wyznacza do jej przeprowadzenia kompetentnego przedstawiciela SIL) i odnotowuje wyniki kontroli w orzeczeniu laboratoryjnym;”,

e) w § 52 „Dyżurny naziemnego elektronicznego zabezpieczenia lotniska (DNEZL)” w ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) w porozumieniu z krl TWR przeprowadza kontrolę stanu przygotowania sił i środków NEZL do zabezpieczenia lotów. Kontrolę powinien zakończyć na 1 godzinę przed planowanymi lotami.”,

f) w § 55 „Asystent dyżurnego inżyniera lotów (debriefer)” w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) uczestniczy (na polecenie DIL) w sprawdzeniu jakości paliwa lotniczego (w obecności przedstawiciela służby mps), którego wyniki odnotowuje w orzeczeniu laboratoryjnym;”,

g) po § 56 dodaje się § 56a „Koordynator ruchu lotniczego” w brzmieniu: „§ 56a „Koordynator ruchu lotniczego”

1. Na lotniskach współużytkowanych oraz lotniskach cywilnych dla których wydzielono płaszczyznę wojskową tworzy się Sekcję Koordynacji Ruchu Lotniczego (SKRL) w skład której wchodzą koordynatorzy ruchu lotniczego.

2. Ogólne zasady funkcjonowania SKRL określa Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

3. W skład SKRL wchodzi BOZ, którego zasady funkcjonowania precyzuje obowiązująca Instrukcja ruchu lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. SKRL podlega bezpośrednio dowódcy jednostki lotniczej (dowódcy GDL).

5. Do głównych zadań SKRL należy:

1) koordynacja ruchu statków powietrznych, pojazdów oraz pieszych znajdujących się na wojskowej części lotniska współużytkowanego;

2) koordynacja zadań lotniczych wykonywanych przez załogi wojskowych SP;

3) udzielanie wskazówek i informacji załogom wojskowych statków powietrznych niezbędnych do bezpiecznego i sprawnego wykonywania operacji lotniczych;

4) koordynacja działań służb lotniskowych, handlingowych oraz innych służb biorących udział w zabezpieczeniu operacji lotniczych wojskowych statków powietrznych;

5) wymiana informacji z właściwymi organami SRL oraz organami OP RP.

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania SKRL określa się w INOP SKRL, którą zatwierdza dowódca jednostki lotniczej. INOP SKRL precyzuje:

1) ogólne zasady pracy SKRL;

2) zasady szkolenia oraz kwalifikowania koordynatorów ruchu lotniczego;

3) szczegółowe obowiązki koordynatorów ruchu lotniczego;

4) procedury związane z działalnością operacyjną SKRL;

5) procedury w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa;

6) szczegółowe zasady współpracy z innymi służbami, organami SRL i systemu OP RP.”;

8) w rozdziale 6 „Dokumentacja”:

a) w § 57 „Dokumentacja organizacji lotów i szkolenia lotniczego”:

– ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Wykonanie lotów pokazowych oraz związanych z przygotowaniem do nich lotów szkoleniowych i treningowych można rozpocząć po zatwierdzeniu przez Dowódcę Generalnego RSZ dokumentacji organizacji lotów pokazowych. Dokumentację organizacji lotów pokazowych opracowuje się na czas określony przez zatwierdzającego.”,

– po ust. 16 dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu:

„17. W zależności od specyfiki wykonywanych zadań, przeznaczenia oraz rodzaju eksploatowanych statków powietrznych w jednostce lotniczej dopuszcza się prowadzenie dodatkowej dokumentacji szkolenia lotniczego:

1) dokumentacji standaryzacyjnej oraz operacyjnej, zatwierdzanej przez dowódcę związku taktycznego eksploatującego dany typ statku powietrznego:

a) standardów eskadrowych (Squadron Standards),

b) standardowych procedur operacyjnych (SOP),

c) zasad wykonywania operacji lotniczych na danym typie statku powietrznego (np. F-16 Operations);

2) specjalistycznych programów szkolenia, zatwierdzanych przez dowódcę związku taktycznego eksploatującego dany typ statku powietrznego:

a) szkolenia wstępnego na typ statku powietrznego (Initial Qualification Training),

b) konwersji na nową wersję statku powietrznego (Conversion),

c) szkolenia bojowego do statusu Combat Mission Ready (Mission Qualification Training),

d) szkolenia dowódców ugrupowań (Fight Lead Upgrade),

e) szkolenia instruktorskiego (Instructor Pilot Upgrade),

f) szkolenia do lotów próbnych (Functional Check Flight),

g) szkolenia do lotów w goglach noktowizyjnych (NVG);

3) indywidualnych folderów szkoleniowych personelu latającego (Training Folders), zatwierdzanych przez dowódcę jednostki lotniczej, zawierający:

a) historię dotychczasowych rodzajów szkolenia członka personelu latającego,

b) uzyskane dopuszczenia i uprawnienia,

c) karty ocen;

4) zbiorczego zestawienia uprawnień i dopuszczeń personelu latającego jednostki lotniczej (Letter of Certification);

5) dokumentacji standaryzującej i weryfikującej proces nadawania uprawnień i dopuszczeń, kontroli oraz weryfikacji poziomu wiedzy teoretycznej personelu latającego (STANEVAL);

6) programu gotowości bojowej personelu latającego (Ready Aircrew Program).

18. Za ujednolicenie dokumentacji dodatkowej, o której mowa w ust. 17, odpowiada dowódca związku taktycznego eksploatującego dany typ statku powietrznego przez Sekcję Standaryzacji i Oceny (STANEVAL).”,

b) w § 58 „Zasady prowadzenia dokumentów organizacji lotów i szkolenia lotniczego” w ust. 5 dodaje się pkt 17) w brzmieniu:

„17) operacyjny plan lotu – 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym operacyjny plan lotu został opracowany.”;

9) w rozdziale 7 „Przepisy końcowe” w § 60 „Rozpowszechnianie i aktualizacja IOL-2012”:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarówno IOL-2012, jak również zmiany w tym dokumencie, podlegają rozpowszechnianiu zgodnie z rozdzielnikiem. Za wprowadzenie do każdego z posiadanych egzemplarzy IOL-2012 zmian przesłanych przez Dowódcę Generalnego RSZ odpowiedzialni są dowódcy (szefowie) jednostek organizacyjnych ujętych w rozdzielniku.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uwagi i propozycje poprawek do IOL-2012 należy przesyłać do organu Dowództwa Generalnego RSZ – właściwego do spraw lotnictwa.”;

10) w załączniku 4 „Planowa tabela lotów”, odnośnik do tytułu tabeli „Planowa tabela lotów*” otrzymuje brzmienie:

„* Dopuszcza się stosowanie Planowej tabeli lotów będącej wydrukiem arkusza z systemu informatycznego (np. PEX).”;

11) załącznik 13 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik 13 Wzór graficzny karty oceny wykonania zadania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

* Oceniany na podstawie materiałów OKL przez instruktora szkolącego lub dowódcę ugrupowania, w innych przypadkach przez dowódcę eskadry lub jego zastępcę.

** Elementy podlegające ocenie dla każdego zadania zawarte są w odpowiednim programie szkolenia lotniczego.”;

12) dodaje się Załącznik 13a w brzmieniu:

„Załącznik 13a Zasady oceniania lotów samodzielnych szkolnych.

1. W przypadku wykonywania lotu samodzielnego szkolnego w załodze jednoosobowej:

a) należy oceniać na podstawie materiałów OKL przez instruktora szkolącego lub dowódcę ugrupowania, w innych przypadkach przez dowódcę eskadry lub wyznaczona przez niego osobę;

b) wynik oceny umieścić w Karcie oceny wykonania zadania lub Formularzu oceny misji;

c) przystąpienie do kolejnego etapu szkolenia może nastąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku z ostatniego lotu samodzielnego.

2. Na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych ze szkolenia instruktor szkolący (w porozumieniu z oceniającymi loty samodzielne) podejmuje decyzję o realizacji dalszego szkolenia, a w przypadku nie zaliczenia danego zadania lotniczego przez szkolonego, wnioskuje o zmianę planu szkolenia w oparciu o obowiązujący program szkolenia lotniczego (inny równoważny dokument).”;

13) w załączniku 15 „Wzór książki meldunków DLL”, we wzorze meldunku Dyżurnego Logistyki Lotniska, w pkt 1 po lit. a) dodaje się lit. b)–d) w brzmieniu:

„b) początek lotów, godzina...............

c) przerwy, zmiany w lotach, przyczyny zmian i kto ich dokonał:..........

d) koniec lotów, godzina.....................”;

14) po załączniku 24 dodaje się załącznik 25 i 26 w brzmieniu:

„Załącznik 25 Zarządzenie na loty

Postawienie zadań organizatorom lotów przez zarządzających loty powinno:

1) mieć formę pisemną – rozkaz lub decyzja;

2) określać cel realizacji określonych lotów (przedsięwzięcia, np. ćwiczenie z wojskami, trening lotniczy, loty metodyczne, czy pokaz lotniczy);

3) zawierać uszczegółowienie zadania dla podległych JW w odniesieniu do:

– terminu realizacji lotów: data (dzień-miesiąc-rok);

– przewidzianych typów statków powietrznych;

– zakładanych do osiągnięcia efektów i celów szkoleniowych (np. zakończyć przeprowadzenie lotów testowych na sprawdzenie systemu AIDEWS, realizować szkolenie AGM 65 MAVERICK z personelem wyznaczonym do SON);

– informacji dodatkowych – zależnie od potrzeb (np. ilość wylotów, realizacja lotów na zapotrzebowanie innych RSZ, parametrów przestrzeni powietrznej, list pasażerów, rodzaju i ilości ładunku itp).

Załącznik 26 Decyzja Dowódcy JW (zarządzającego) do podległych jednostek wojskowych do działalności szkoleniowej i realizacji zadań na dany miesiąc.

Postawienie zadań organizatorom lotów przez zarządzających loty szkolne powinno określać:

1) typy statków powietrznych, na których będą wykonywane loty;

2) terminy planowanych lotów (dzień, miesiąc, rok).

np.: „Dowódcom podległych jednostek wojskowych polecam organizować loty szkoleniowe na samolotach C-295M, C130, i M-28 oraz na śmigłowcach Mi-17, W-3, Mi-8 i Mi-2 w dniach 02-06.09.2013 r.; 09–13.09.2013 r.; 16–18.09.2013 r.; 23–27.09.2013 r.; 30.09.2013 r.”.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA