REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 336

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 379/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 i 938) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 353/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 314) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji.”;

2) dotychczasowemu załącznikowi nadaje się Nr 1 oraz dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym niniejszą decyzją.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w 2013 r.]

Załącznik do decyzji Nr 379/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2013 r. (poz. 336)

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
w 2013 r.

Paragraf

Wyszczególnienie

Blokowana
kwota
w układzie
tradycyjnym
(w zł)

Blokowana
kwota
w układzie
zadaniowym
(funkcja,
zadanie,
podzadanie,
działanie)

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

33 950 439

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

618 417

 

 

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

618 417

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

400

22.3.1.1

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

100

22.3.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 337

22.3.2.4

4270

Zakup usług remontowych

298 000

22.3.2.2

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

22.1.1.1

4410

Podróże służbowe krajowe

7 600

22.3.1.1

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100 000

22.1.1.1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

58 000

22.3.2.2

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75 150

22.3.2.4

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 000

22.3.1.3

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 330

22.3.2.3

 

Dział 752 Obrona narodowa

27 112 065

 

 

Rozdział 75201 Wojska Lądowe

250 000

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

250 000

11.1.1.1

 

Rozdział 75204 Centralne wsparcie

12 169 432

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
i funkcjonariuszom

839 919

11.1.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37

11.1.4.2

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

28 000

11.1.4.6

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

1 918 316

11.1.4.5

4270

Zakup usług remontowych

2 544 100

11.1.4.4

4270

Zakup usług remontowych

165 400

16.3.2.1

4270

Zakup usług remontowych

168 800

11.1.4.4

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

11.1.4.4

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

428 800

11.1.7.1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000 000

22.1.1.1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 919 000

11.1.4.4

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

332 000

11.1.1.2

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

160

11.1.5.4

6160

Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

1 819 900

11.3.2.3

 

Rozdział 75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

304 400

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

98 000

16.3.2.1

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

84 600

16.3.2.1

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 000

16.3.2.1

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

11 000

16.3.2.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 000

16.3.2.1

4420

Podróże służbowe zagraniczne

35 800

16.3.2.1

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

6 000

16.3.2.1

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000

16.3.2.1

 

Rozdział 75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

68 200

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

5 700

16.3.2.1

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

16.3.2.1

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 000

16.3.2.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

16.3.2.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000

16.3.2.1

4410

Podróże służbowe krajowe

16 000

16.3.2.1

4420

Podróże służbowe zagraniczne

27 500

16.3.2.1

 

Rozdział 75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

71 300

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

1 300

16.3.2.1

4090

Honoraria

4 000

16.3.2.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 000

16.3.2.1

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 800

16.3.2.1

4270

Zakup usług remontowych

3 000

16.3.2.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 500

16.3.2.1

4300

Zakup usług pozostałych

12 000

16.3.2.1

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000

16.3.2.1

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 700

16.3.2.1

 

Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

1 599 921

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

100

11.1.1.1

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

2 400

11.1.1.1

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

1 800

11.1.4.2

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

14 000

11.1.8.2

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

89 321

11.3.1.1

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99 300

11.1.1.1

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 200

11.1.1.1

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 000

11.1.8.2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 300

11.1.4.2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

11.1.5.2

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

3 100

11.1.1.1

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

28 200

11.3.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

83 800

11.1.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

103 500

11.1.4.2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 600

11.1.8.2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47 300

11.3.1.1

4220

Zakup środków żywności

13 500

11.1.1.1

4220

Zakup środków żywności

90 000

11.1.4.2

 

4260

Zakup energii

250 000

11.1.4.2

4300

Zakup usług pozostałych

339 000

11.1.1.1

4300

Zakup usług pozostałych

110 000

11.1.4.2

4300

Zakup usług pozostałych

50 000

11.1.4.3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

15 000

11.1.1.1

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

25 000

11.1.1.1

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

20 000

11.1.1.1

4410

Podróże służbowe krajowe

58 300

11.1.1.1

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100 000

11.1.1.1

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 800

11.1.1.1

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

200

11.1.8.2

 

Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

4 861 324

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

300 000

11.3.1.1

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

3 868 964

11.1.4.5

4300

Zakup usług pozostałych

692 000

11.3.1.1

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

360

11.1.4.3

 

Rozdział 75217 Służba Wywiadu Wojskowego

847 680

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

200 000

11.2.1.0

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

139 700

11.2.1.0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 900

11.2.1.0

4220

Zakup środków żywności

6 000

11.2.1.0

4300

Zakup usług pozostałych

21 080

11.2.1.0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

450 000

11.2.1.0

 

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

2 300 100

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

400 000

11.2.2.0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100 000

11.2.2.0

4120

Składki na Fundusz Pracy

100 000

11.2.2.0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50 000

11.2.2.0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

11.2.2.0

4270

Zakup usług remontowych

254 300

11.2.2.0

4270

Zakup usług remontowych

20 000

11.2.2.0

4300

Zakup usług pozostałych

110 000

11.2.2.0

4410

Podróże służbowe krajowe

100 000

11.2.2.0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 145 800

11.2.2.0

 

Rozdział 75219 Wojska Specjalne

576 608

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 950

11.1.3.1

4300

Zakup usług pozostałych

130 000

11.1.1.1

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

49 048

11.1.1.1

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

36 610

11.1.1.1

4420

Podróże służbowe zagraniczne

254 000

11.1.1.1

 

Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk

555 000

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

18 000

11.1.6.2

3050

Zasądzone renty

34 000

11.1.6.2

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

24 000

11.1.6.2

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

26 500

11.1.4.6

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

34 200

11.1.6.1

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 000

11.1.4.6

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000

11.1.6.1

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

38 000

11.1.6.1

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

2 500

11.1.4.6

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

1 000

11.1.6.2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 500

11.1.4.6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 100

11.1.6.1

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

11.1.4.6

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000

11.1.4.6

4300

Zakup usług pozostałych

33 800

11.1.1.1

4300

Zakup usług pozostałych

30 800

11.1.4.6

4300

Zakup usług pozostałych

51 000

11.1.6.1

4300

Zakup usług pozostałych

17 600

2.3.1.1

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

5 000

11.1.4.6

4410

Podróże służbowe krajowe

12 000

11.1.6.1

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

15 000

11.1.6.1

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

89 000

11.1.6.1

 

Rozdział 75295 Pozostała działalność

3 508 100

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 800

9.2.1.3

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

53 600

9.2.1.3

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

50 500

11.1.4.2

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

6 600

11.1.5.1

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

4 000

11.3.2.1

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

7 700

22.1.1.1

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

9 000

22.1.3.3

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

5 000

3.2.2.1

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

32 300

9.2.1.3

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

1 300

11.1.1.1

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

500

11.1.5.4

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

35 900

22.1.1.1

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

125 000

22.1.1.2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800

9.2.1.3

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 200

11.1.1.1

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

11.1.2.4

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

105 400

11.1.4.4

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

11.1.5.1

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 400

22.1.1.1

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

22.2.2.3

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

56 600

9.2.1.3

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

70 900

11.1.1.1

 

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

38 600

11.1.4.6

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

10 000

11.1.5.4

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

86 000

3.2.2.1

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

10 000

22.1.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 600

9.2.1.3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 100

11.1.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000

11.1.2.4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

333 200

11.1.4.3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 300

11.1.5.4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

11.1.6.2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 900

11.1.7.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

11.3.2.2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000

13.2.4.3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

14.1.3.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 600

22.1.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

22.1.3.3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

183 200

22.2.2.4

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

5 000

11.1.1.1

4270

Zakup usług remontowych

1 200

9.2.1.3

4270

Zakup usług remontowych

2 200

11.1.1.1

4270

Zakup usług remontowych

19 700

11.1.5.4

4280

Zakup usług zdrowotnych

26 400

11.1.1.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

9 000

11.1.2.4

4280

Zakup usług zdrowotnych

17 000

11.1.4.6

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

11.1.6.2

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

11.3.2.2

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500

13.2.4.3

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 500

22.1.1.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000

22.1.3.3

4280

Zakup usług zdrowotnych

7 000

22.2.2.3

4300

Zakup usług pozostałych

63 000

9.2.1.3

4300

Zakup usług pozostałych

174 100

11.1.1.1

4300

Zakup usług pozostałych

76 000

11.1.2.4

4300

Zakup usług pozostałych

139 700

11.1.4.3

4300

Zakup usług pozostałych

89 800

11.1.5.4

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

13.2.4.3

4300

Zakup usług pozostałych

30 000

11.1.7.1

4300

Zakup usług pozostałych

31 000

22.1.1.1

4300

Zakup usług pozostałych

24 000

22.2.2.3

4300

Zakup usług pozostałych

765 000

14.1.3.1

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300

9.2.1.3

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000

11.1.4.1

4410

Podróże służbowe krajowe

70 000

22.1.3.3

4420

Podróże służbowe zagraniczne

33 500

11.1.1.1

4540

Składki do organizacji międzynarodowych

10 000

11.1.4.1

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

18 700

22.2.2.3

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

250 000

11.1.4.2

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 500

11.1.4.3

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 500

22.1.1.1

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 000

22.2.2.4

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

1 200

11.1.1.1

 

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2 251 380

 

 

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

2 251 380

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100

13.2.4.1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 241 800

13.2.4.1

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 480

13.2.4.1

 

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

1 048 117

 

 

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

236 919

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

58 000

18.1.1.1

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

81 500

18.1.1.1

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

12 700

18.1.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 279

18.1.2.4

4270

Zakup usług remontowych

53 200

18.1.2.4

4300

Zakup usług pozostałych

8 000

18.1.2.2

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

590

18.1.2.4

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 650

18.1.2.4

 

Rozdział 75506 Jednostki powszechne prokuratury

811 198

 

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

11 100

2.3.1.1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

194 000

2.3.1.1

4030

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

100 000

2.3.1.1

4030

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

10 000

2.3.1.1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38 900

2.3.1.1

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

23 200

2.3.1.1

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

208 000

2.3.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 200

2.3.1.1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 418

2.3.1.1

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

2.3.1.1

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000

2.3.1.1

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

106 200

2.3.1.1

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

73 700

2.3.1.1

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 980

2.3.1.1

 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

2 050 780

 

 

Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe

2 050 780

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1 876 100

3.2.4.1

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

174 680

3.2.4.1

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

823 980

 

 

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

262 063

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 000

11.1.1.6

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 000

11.1.2.3

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

51 000

11.1.3.1

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 000

11.1.3.2

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 000

11.1.4.2

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 000

11.1.4.3

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000

11.1.4.6

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000

11.1.5.4

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 000

11.1.6.1

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

53 000

11.1.7.1

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

92 000

20.1.1.9

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 063

11.1.3.1

 

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

18 000

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000

11.1.4.3

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000

11.3.2.1

 

Rozdział 85180 Działalność badawczo-rozwojowa

19 500

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 500

10.2.1.5

 

Rozdział 85195 Pozostała działalność

524 417

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

128 000

11.1.4.5

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

2 200

11.1.4.5

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

139 000

11.1.4.5

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

12 000

11.1.4.5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47 000

11.1.4.5

4280

Zakup usług zdrowotnych

14 000

11.1.1.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

25 000

11.1.2.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

22 000

11.1.3.1

4280

Zakup usług zdrowotnych

80 000

11.1.4.5

4420

Podróże służbowe zagraniczne

13 000

11.1.4.1

4300

Zakup usług pozostałych

42 000

11.1.4.5

4300

Zakup usług pozostałych

217

11.1.4.5

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 700

 

 

Rozdział 92118 Muzea

45 700

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

45 700

9.3.1.1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
  • Data wejścia w życie: 2013-12-16
  • Data obowiązywania: 2013-12-16
  • Z mocą od: 2013-12-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA