REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 390

Zarząd Planowania Logistyki – P4

DECYZJA Nr 435/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§ 1.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) sprzęt wojskowy (SpW) – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Dla potrzeb niniejszej decyzji SpW obejmuje także techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak również oprogramowanie, wyroby i technologie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt powszechnego użytku wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;

2) gestor SpW – komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za określanie kierunków rozwoju SpW w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW;

3) centralny organ logistyczny (COL) SpW – komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za organizację procesów eksploatacji oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów SpW;

4) sprzęt powszechnego użytku – określony przez gestora SpW sprzęt powszechnie dostępny na rynku, dla którego nie są precyzowane specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność zmian cech produktu.

§ 2.

1. Do zadań gestora SpW należy:

1) znajomość stanu ilościowego i jakościowego, a także perspektyw użytkowania sprzętu wojskowego, z uwzględnieniem i wykorzystaniem informacji centralnego organu logistycznego;

2) określanie kierunków rozwoju SpW, a także zasad jego wykorzystania bojowego;

3) uzgadnianie z właściwym gestorem SpW dokumentacji wynikającej z procesu pozyskiwania, eksploatacji, wprowadzania i wycofywania w przypadku złożonego SpW – zawierającego części składowe SpW będącego w gestii innych gestorów SpW;

4) podejmowanie decyzji o wycofaniu z eksploatacji pojedynczych egzemplarzy etatowego SpW nie będących sprzętem powszechnego użytku poprzez zatwierdzanie wniosków właściwego COL;

5) realizacja zadań wynikających z przyjętych procedur w zakresie pozyskiwania, wprowadzania, eksploatacji i wycofywania z użytkowania w SZ RP SpW na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) określanie wymagań eksploatacyjno-technicznych dla SpW wprowadzanego do SZ RP oraz sprzętu powszechnego użytku planowanego do pozyskania dla SZ RP w trybie zakupu poprzez opracowywanie danych uzupełniających do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień;

7) wnioskowanie o wprowadzenie na wyposażenie SZ RP nowych typów i rodzajów SpW, a także o wycofanie typów i rodzajów SpW oraz organizowanie i kierowanie badaniami eksploatacyjno-wojskowymi SpW;

8) opracowywanie, w porozumieniu z właściwym COL, projektów dokumentów w sprawie wprowadzenia na wyposażenie SZ RP nowych typów i rodzajów SpW, a także wycofania typów i rodzajów SpW nie odpowiadających wymaganiom wojska;

9) organizowanie procesu wdrażania do wojsk i proponowanie wycofywania z użytkowania SpW;

10) określanie norm szkoleniowych oraz norm obsad etatowych SpW;

11) opracowywanie przepisów o prowadzeniu gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie sprzętu powszechnego użytku;

12) ustalanie i aktualizacja norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego oraz naliczeniowego;

13) wnioskowanie o nadanie SpW numeru indeksu materiałowego;

14) organizowanie szkolenia w zakresie wykorzystania i użytkowania SpW;

15) określanie potrzeb SZ RP w zakresie dostaw SpW;

16) realizacja zadań związanych z opracowaniem centralnych planów rzeczowych oraz udział w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

17) współudział w pracach związanych z działalnością normalizacyjną, zapewnieniem jakości i kodyfikacją wyrobów obronnych z wykorzystaniem kodyfikacyjnego systemu informatycznego, a także wnioskowanie o nadanie wybranym pozycjom SpW natowskiego numeru magazynowego (NSN);

18) współuczestniczenie w opracowywaniu danych do Programu Mobilizacji Gospodarki w zakresie dostaw i napraw sprzętu wojskowego;

2. W odniesieniu do sprzętu powszechnego użytku, posiadającego etatową obsługę gestor SpW nie realizuje zadań określonych w ust. 1 pkt 2 i 4, a w odniesieniu do pozostałego sprzętu powszechnego użytku nie realizuje także zadań określonych w pkt 7–9.

§ 3.

Do zadań COL SpW należy:

1) prowadzenie zbiorczej bazy danych o ilości i jakości określonego SpW w resorcie obrony narodowej;

2) współpraca z gestorami SpW w zakresie określania perspektyw użytkowania i potrzeb modernizacyjnych SpW oraz prowadzonych badaniach eksploatacyjno-wojskowych;

3) opracowywanie zasad i norm zabezpieczenia logistycznego SpW, w tym norm eksploatacyjnych oraz dokumentów normatywnych;

4) współudział w organizowaniu przez gestorów SpW szkoleń dotyczących użytkowania SpW;

5) planowanie i organizowanie systemu dystrybucji SpW w uzgodnieniu z gestorami SpW;

6) planowanie i organizowanie szkoleń specjalistycznych personelu logistycznego oraz specjalistów technicznych dla określonych rodzajów (grup) SpW;

7) planowanie napraw SpW oraz określanie wymagań technicznych dla SpW planowanego do naprawy;

8) kierowanie i nadzór nad podległymi systemami obsługowo-naprawczym i zaopatrywania;

9) gospodarowanie drukami i formularzami wojskowymi;

10) określanie sposobów zagospodarowywania SpW wycofywanego z eksploatacji oraz współpraca w tym zakresie z Agencją Mienia Wojskowego;

11) opiniowanie dokumentacji eksploatacyjnej SpW;

12) opracowywanie planów eksploatacji SpW we współdziałaniu z gestorami SpW;

13) współudział w pracach związanych z działalnością normalizacyjną, zapewnieniem jakości i kodyfikacją wyrobów obronnych z wykorzystaniem kodyfikacyjnego systemu informatycznego;

14) opracowywanie i wydawanie dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia procesu szkolenia logistycznego;

15) realizacja zadań wynikających z przyjętych procedur w zakresie pozyskiwania, wprowadzania, eksploatacji i wycofywania z użytkowania w SZ RP SpW na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

16) wnioskowanie do gestora SpW o wycofanie z eksploatacji pojedynczych egzemplarzy etatowego SpW nie będących sprzętem powszechnego użytku;

17) opracowywanie danych do Programu Mobilizacji Gospodarki w zakresie dostaw i napraw SpW;

18) udział w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.

1. Gestorzy SpW zobowiązani są do uzgadniania z Narodowym Centrum Kryptologii dokumentów inicjujących proces pozyskiwania narzędzi, mechanizmów lub urządzeń posiadających zdolności kryptograficzne planowanych do zastosowania w urządzeniach lub systemach teleinformatycznych, w których jest wymagane poufność, uwierzytelnienie, rozliczalność, integralność, niezaprzeczalności lub dostępność.

2. Gestorzy SpW zobowiązani są do uzgodnienia z Szefostwem Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Wymagań Taktyczno-Technicznych (WTT) na planowany do pozyskania, na wyposażenie SZ RP, nowy typ SpW, w zakresie dotyczącym podwozia.

3. Gestorzy SpW oraz COL SpW mają prawo do nadzorowania użytkowników SpW w zakresie realizacji ustaleń dotyczących eksploatacji i wykorzystania bojowego przypisanego rodzaju (grupy) SpW.

§ 5.

1. Zestawienie gestorów SpW i centralnych organów logistycznych SpW wraz z przyporządkowanymi grupami sprzętu wojskowego określa załącznik do decyzji.

2. Wnioski w zakresie zmiany ustaleń określonych w załączniku zawierające analizę i uzasadnienie, komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej zgłaszają do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za pośrednictwem Szefa Zarządu Planowania Logistyki – P4.

3. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wnioskuje o dokonanie zmian w załączniku.

§ 6.

Traci moc decyzja Nr 308/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 381 oraz z 2013 r. poz. 239).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW]

Załącznik do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 435 /MON
z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 390)

ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR SpW

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

I

SPRZĘT ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ ORAZ GEOGRAFII WOJSKOWEJ

 

1. bojowe wozy rozpoznawcze;

2. wozy dowodzenia rozpoznawcze;

3. wozy dowodzenia walką elektroniczną;

4. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej;

5. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej;

6. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radionawigacyjnych;

7. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych;

8. przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze;

9. nadajniki zakłóceń jednorazowego użytku;

10. fotolaboratoria polowe;

11. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz WE, stacjonarne, przenośne i montowane na pojazdach oraz morskie-brzegowe;

12. zautomatyzowane systemy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych rozpoznawczych;

13. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

14. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

15. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

16. urządzenia do nasłuchu i monitorowania dostępnych źródeł informacji;

17. zestawy zakłóceń pasywnych;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

18. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz WE zamontowane na statkach powietrznych, w tym zasobniki;

19. rozpoznawcze bezzałogowe systemy powietrzne;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Lp.

NAZWA GRUPY SpW

GESTOR SpW

CENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY

 

20. sprzęt, przyrządy i materiały kartograficzno-poligraficzne;

21. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne;

22. sprzęt do automatycznego przetwarzania danych geograficznych, oprogramowanie i środki materiałowe wspomagające zbieranie, przetwarzanie, obrazowanie, analizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych geograficznych;

23. sprzęt i urządzenia poligraficzne, introligatorskie oraz materiały do drukowania, powielania map i wydawnictw geograficznych;

24. sprzęt i urządzenia oraz materiały fotograficzne, reprograficzne do opracowania map i wydawnictw geograficznych;

25. kontenery specjalistyczne mobilnych pododdziałów geograficznych;

26. analogowe i cyfrowe mapy, atlasy i inne wydawnictwa geograficzne lotnicze i lądowe;

27. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Geografii Wojskowej

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

28. transportery – elaboratory rakiet ulotkowych;

29. zestawy uzupełniające do amunicji i zasobników ulotkowych;

30. amunicja i rakiety ulotkowe;

31. lotnicze bojowe środki ulotkowe.

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

II

SPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE

 

1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

2. systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie resortem obrony narodowej;

3. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla sprzętu informatyki;

4. sprzęt i wyposażenie informatyki;

5. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. sprzęt i urządzenia ekranujące;

7. sprzęt i urządzenia sieci komputerowych;

8. stacjonarny i mobilny sprzęt i urządzenia wideokonferencji;

9. kontenery specjalistyczne do SpW gestora.

Inspektorat Systemów Informacyjnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

III

URZĄDZENIA I NARZĘDZIA KRYPTOGRAFICZNE

 

1. urządzenia ochrony kryptograficznej;

2. oprogramowanie kryptograficzne;

3. algorytmy i protokoły kryptograficzne;

4. generatory dokumentów kryptograficznych;

5. systemy zarządzania kryptografią;

6. nośniki dokumentów kryptograficznych;

7. kancelarie kryptograficzne;

8. aparatownie kryptograficzne.

Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

IV

SPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI I NAWIGACJI

 

1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, w tym reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej;

2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;

3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne;

4. sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale abonenckie, stacjonarne i polowe;

5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej;

6. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (naziemne);

7. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (naziemne);

8. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);

9. samochody sztabowe i mobilne moduły stanowisk dowodzenia;

10. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;

11. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemów łączności;

12. trenażery, symulatory urządzeń, sprzętu, systemów dowodzenia, łączności, identyfikacji i nawigacji;

13. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

14. ręczne i naziemne odbiorniki nawigacji satelitarnej;

15. indywidualna łączność ratunkowa;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

16. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do SpW gestora;

17. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

18. urządzenia RFID, sprzęt i oprogramowanie do monitorowania przesyłek w SZ RP oraz materiały eksploatacyjne do nadruku oraz odczytu kodów kreskowych dla potrzeb automatycznej identyfikacji wyrobów (ADC);

19. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

20. podsystem C4I systemu TYTAN;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

21. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (lotnicze);

22. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (lotnicze);

23. lotnicze odbiorniki nawigacji satelitarnej;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

24. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (okrętowe);

25. okrętowe odbiorniki nawigacji satelitarnej.

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

V

SPRZĘT 1 ŚRODKI ZAOPATRZENIA LOGISTYCZNEGO

 

1. specjalistyczny sprzęt do przechowywania i transportu środków spożywczych oraz wody, przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych;

2. wyposażenie obiektów żywienia i magazynowych: urządzenia chłodnicze, maszyny gastronomiczne i sprzęt stołowo-kuchenny;

3. środki spożywcze i konfekcjonowana woda oraz ich opakowania;

4. technologiczne meble kuchenne oraz urządzenia i środki do higienizacji stołówek i polowych punktów żywnościowych;

5. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej i laboratoryjnej dla SpW gestora;

6. kontenery specjalistyczne służby żywnościowej;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

8. materiały pędne i smary oraz płyny i specyfiki eksploatacyjne do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

9. rakietowe materiały napędowe (rmn) i sprzęt do rmn;

10. sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony;

11. sprzęt i urządzenia filtracyjne i dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

12. urządzenia magazynowo-dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej oraz ich wyposażenie;

13. okrętowy sprzęt mps;

14. zbiorniki magazynowe nie zamontowane i nie będące obiektem budowlanym oraz zbiorniki transportowe do mps;

15. urządzenia szkolno-treningowe i laboratoryjne dla SpW gestora;

16. kontenery specjalistyczne służby mps nie będące obiektem budowlanym;

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

17. sprzęt rozlewczy i pomiarowy do mps;

18. rurociągi polowe do mps wraz z ich wyposażeniem;

19. odczynniki chemiczne do sprzętu laboratoryjnego służby mps;

20. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

21. przedmioty umundurowania i wyekwipowania;

22. sprzęt polowy służby mundurowej;

23. wyposażenie specjalistyczne Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej oraz warsztatów dla SpW gestora;

24. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

25. kontenery specjalistyczne służby mundurowej;

26. podsystem przenoszenia wyposażenia systemu TYTAN;

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

27. namioty techniczne służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

28. warsztaty obsługowo-naprawcze służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

29. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

30. kontenery specjalistyczne służby uzbrojenia i elektroniki;

31. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

32. namioty techniczne służby czołgowo-samochodowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

33. samochody transportowe, w tym opancerzone:

a) ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności,

b) małej ładowności wysokiej mobilności,

c) średniej ładowności wysokiej mobilności,

d) dużej ładowności powiększonej mobilności,

e) ogólnego przeznaczenia:

– osobowe,

– autobusy i mikrobusy,

– małej ładowności,

średniej ładowności,

– dużej ładowności;

34. pojazdy samochodowe czterokołowe typu QUAD;

35. motocykle, motocykle z wózkiem;

36. pojazdy do prac pomocniczych:

a) traktory kołowe,

b) gąsienicowe,

c) samochody wywrotki;

37. sprzęt i pojazdy do ewakuacji i transportu SpW;

38. ogumienie pneumatyczne do pojazdów oraz jego elementy składowe;

39. warsztaty obsługowo-naprawcze służby czołgowo-samochodowej;

40. wyposażenie obsługowo-naprawcze i diagnostyczne stacjonarnych warsztatów naprawczych stacji kontroli pojazdów;

41. przyczepy transportowe;

42. naczepy;

43. urządzenia dźwigowe na samochodach;

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

44. kontenery specjalistyczne służby czołgowo-samochodowej;

45. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

46. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

47. podnośniki widłowe i chwytakowe, wózki transportowe z napędem spalinowym oraz akumulatorowym, w tym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem;

48. dźwigniki platformowe oraz przyczepy i podesty rolkowe do obsługi ładunków na paletach lotniczych wykonanych w systemie 463L;

49. wózki widłowe unoszące, w tym wysokiego unoszenia i składowania przeznaczone do obsługi paletowych jednostek ładunkowych;

50. palety ładunkowe oraz pojemniki transportowe typu EUR, palety lotnicze wykonane w systemie 463L wraz z siatkami;

51. kontener ładunkowy ogólnego przeznaczenia ISO serii 1;

52. konstrukcje nośne kontenerów specjalistycznych;

53. stanowiska do formowania ładunków na palecie lotniczej wykonanej w systemie 463L;

54. wojskowy tabor kolejowy do obsługi transportu wewnętrznego jednostek wojskowych oraz środki wiążące do mocowania pojazdów na wagonach kolejowych;

55. zestawy sprzętu zabezpieczenia ruchu wojsk stanowiące wyposażenie pododdziałów regulacji ruchu;

56. tablice rejestracyjne pojazdów, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne pojazdów, karty pojazdów;

57. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

58. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

 

 

59. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

60. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

61. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

62. warsztaty środków bojowych wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

63. mobilne instalacje do pozbawiania cech bojowych amunicji metodą termiczną.

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VI

SPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA

 

 

 

1. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;

2. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych służby zdrowia;

3. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;

4. sprzęt, wyposażenie i zestawy medyczne;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych)

7. produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne, produkty biobójcze, suplementy diety, środki higieniczne, sanitarne i kosmetyki;

8. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne) wraz z wyposażeniem;

9. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym (nie ujęte w Lp. VII pkt.1);

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

 

12. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok;

13. zwierzęta służbowe wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;

14. podgrzewacze chemiczne rąk i nóg;

15. moduł monitorowania życia systemu TYTAN.

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

VII

SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

 

 

 

1. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami;

2. sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami;

3. sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń;

4. sprzęt i środki do likwidacji skażeń;

5. aparatownie i wozy dowodzenia obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR);

6. sprzęt do zadymiania;

7. miotacze ognia;

8. sprzęt do kontroli napromieniowania;

9. sprzęt do pobierania próbek na potrzeby OPBMR;

10. sprzęt do określania warunków meteorologicznych na potrzeby OPBMR;

11. sprzęt do pozoracji skażeń;

12. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

13. namioty i kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

14. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

15. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu OPBMR wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

16. środki bojowe OPBMR.

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

VIII

UZBROJENIE, SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

 

1. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe;

2. przeciwlotnicze zestawy rakietowe (nie ujęte w Lp. XI pkt. 4);

3. przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie i artyleryjskie (nie ujęte w Lp. XI pkt. 4);

4. sprzęt radiolokacyjny OPL;

5. wozy dowodzenia i kierowania środkami OPL;

6. stacje kontrolno-pomiarowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych;

7. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

9. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. stacje zasilania stanowiące źródło zasilania zestawów rakietowych OPL;

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

12. sprzęt do transportu i elaboracji rakiet do zestawów rakietowych oraz do transportu amunicji dla SpW gestora (nie ujęty w Lp. XI pkt. 4);

13. stacje kontrolno-pomiarowe do sprawdzania rakiet;

14. amunicja i rakiety przeciwlotnicze;

15. imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem SpW gestora.

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

IX

UZBROJENIE I SPRZĘT LĄDOWY

 

1. czołgi;

2. bojowe wozy piechoty;

3. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

4. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

6. opancerzenie wozów bojowych i systemy aktywnej ochrony platform bojowych;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

7. urządzenia nawigacji lądowej (zliczeniowej);

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

8. amunicja do broni strzeleckiej, pokładowej oraz moździerzy do 60 mm z wyłączeniem amunicji kal. 30 mm oraz amunicji, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

9. granaty i środki pozoracji pola walki;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

10. szable wojskowe, bagnety;

11. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

12. kamizelki kuloodporne, kamizelki taktyczne, ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną (modułowe systemy indywidualnej walki, kombinezony dla strzelca broni pokładowej);

13. przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora;

14. broń strzelecka indywidualna z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zespołowa, pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;

15. hełmy wojskowe (za wyjątkiem Lp. IX poz.30);

16. akustyczne systemy wykrywania strzału;

17. kontenery specjalistyczne dla SpW gestora;

18. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia, obrony balistycznej i urządzenia do ochrony wzroku systemu TYTAN;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

20. sprzęt spadochronowo-desantowy;

21. urządzenia i sprzęt do zrzutu towarów z pokładu statku powietrznego nie stanowiące wyposażenia statku powietrznego;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

22. pojazd Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności;

23. transportery opancerzone (kołowe) nie wymienione u innych gestorów;

24. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym;

25. opancerzenie pojazdów będących w kompetencji gestora;

26. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

27. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

28. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

29. amunicja kal. 30 mm dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

30. hełmy przystosowane do wykonywania skoków spadochronowych;

31. noże bojowe;

32. armaty 30 mm będące na wyposażeniu SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

33. wozy dowodzenia wojsk rakietowych i artylerii;

34. zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych;

35. wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych;

36. artyleria lufowa (działa) i rakietowa (wyrzutnie);

37. moździerze powyżej 60 mm;

38. sprzęt rozpoznania artyleryjskiego;

39. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia wojsk rakietowych i artylerii;

40. sprzęt do transportu amunicji dla SpW gestora;

41. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

42. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

43. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

44. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

45. przeciwpancerne pociski kierowane (przenośne i na pojazdach), rakiety, amunicja artyleryjska, rakietowa i moździerzowa, w tym amunicja szkolna, treningowa i przekroje;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

46. środki minersko-zaporowe;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

47. maszyny, sprzęt i urządzenia do robót drogowych;

48. maszyny, sprzęt i narzędzia specjalistyczne do budowy mostów wiaduktów oraz mostów (nisko i wysokowodnych):

a) konstrukcje do budowy wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych (nisko i wysokowodnych),

b) zestawy do czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowych,

c) laboratoria drogowo-mostowe na przyczepach,

d) zestawy pomiarowo-rozpoznawcze dróg i mostów,

49. urządzenia, zestawy, sprzęt i narzędzia do budowy, naprawy i konserwacji torów kolejowych;

50. sprzęt do prac minersko-zaporowych;

51. podwodny pojazd minerski;

52. sprzęt i środki do maskowania;

53. sprzęt przeprawowy;

54. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego, w tym urządzenia umożliwiające prowadzenie bliskiego rozpoznania saperskiego;

55. roboty inżynieryjne do prac saperskich;

56. maszyny, sprzęt i środki do prac ziemnych oraz fortyfikacyjnych;

57. sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody;

58. elektrownie i zestawy oświetleniowe, w tym latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza;

59. mobilne zespoły spalinowo-elektryczne;

60. mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym i kołowym;

61. przyrządy i sprzęt pomiarowy używany do prac inżynieryjnych;

62. kontenerowe magazyny do przechowywania środków minersko-zaporowych;

63. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

64. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

65. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

66. warsztaty obsługowo-naprawcze sprzętu inżynieryjnego wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

X

UZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY

 

1. statki powietrzne;

2. wyposażenie wysokościowo–ratownicze;

3. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

4. indywidualne wyposażenie, ubiory specjalne pilotów, załóg statków powietrznych i nawigatorów naprowadzania;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno– treningowe dla SpW gestora;

7. zestawy do wykrywania i lokalizacji celów;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

8. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

9. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sił Zbrojnych RP;

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. awaryjne systemy hamowania samolotów;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

11. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne, dwuwspółrzędne (odległościomierze), wysokościomierze;

12. pasywne radary koherentne – Passive Coherent Lokator (PCL);

13. brzegowe radary obserwacji nawodnej;

14. stacje zasilania stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych;

15. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

16. sprzęt ubezpieczenia lotów:

a. urządzenia radionawigacyjne;

b. urządzenia radiolokacyjne;

c. mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

– urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

– precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

– urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania,

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

d. stacjonarne wzrokowe pomoce nawigacyjne

– urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

– precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania;

– urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

17. urządzenia, oprogramowanie i systemy zarządzania ruchem lotniczym;

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

18. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;

19. sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych;

20. urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych – przewoźne;

21. lotnicze warsztaty obsługowo-naprawcze oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-naprawcze stacjonarnych i polowych,

22. namioty-hangary typu lekkiego dla statków powietrznych.

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

XI

UZBROJENIE I SPRZĘT MORSKI

 

1. okręty bojowe;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne;

3. systemy kierowania uzbrojeniem morskim;

4. morskie uzbrojenie i sprzęt broni podwodnej, artyleryjskiej i rakietowej;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora, z wyłączeniem źródeł do morskich środków bojowych;

6. okręty rozpoznawcze, dowodzenia, szkolne, pomocnicze i bazowe jednostki pływające oraz bezzałogowe platformy morskie;

7. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

9. stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych;

10. sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem;

11. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

12. urządzenia morskiej sygnalizacji wzrokowej;

13. okrętowe radary i sonary;

14. okrętowe systemy sygnalizacji włamania i napadu;

15. okrętowe systemy kontroli dostępu;

16. rakietowozy do przewozu rakiet morskich;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

17. torpedowozy do przewozu torped;

18. sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty – ruchomy (dźwigi i żurawie);

19. urządzenia szkolno-treningowe dla mobilnych zestawów rakietowych MW;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

20. stacje radiolokacyjne mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

21. wozy dowodzenia, łączności i kierowania środkami walki mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

22. pojazdy rakietowe mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

23. samochody transportowo-załadowcze mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

24. ruchomy warsztat remontowo-naprawczy mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

25. okrętowy sprzęt i systemy do przechowywania broni i środków bojowych;

26. środki bojowe dla mobilnych zestawów rakietowych MW;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

27. morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej) wraz z chemicznymi źródłami zasilania;

28. urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej;

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

29. morskie urządzenia łączności, ratowniczej i ratunkowej;

30. systemy łączności wewnątrz okrętowej (rozgłośnie okrętowe, okrętowe centrale telefoniczne);

31. łodzie ratownicze, ratunkowe oraz zabezpieczenia prac nurkowych;

32. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy z wyłączeniem ratunkowego i ratowniczego sprzętu przeciwpożarowego i medycznego;

33. komory hiperbaryczne i dekompresyjne stacjonarne okrętowe i transportowe;

34. zespoły sprężarkowe techniki hiperbarycznej i dekompresyjnej;

35. okręty i kutry ratownicze;

Zarząd Morski Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

36. okręty, kutry, motorówki i łodzie hydrograficzne;

37. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej i oceanograficznej stosowany do zabezpieczenia sił MW;

38. morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny;

39. urządzenia i systemy radionawigacji morskiej (w tym satelitarne);

40. sprzęt, oprogramowanie i środki materiałowe do automatycznego przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej oraz tworzenia hydrograficznych produktów końcowych dla wsparcia geoprzestrzennego sił morskich;

41. sprzęt i wyposażenie geodezyjne do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów morskich;

42. analogowe i cyfrowe mapy morskie, publikacje nautyczne i wydawnictwa specjalne morskiej informacji geoprzestrzennej.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XII

UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK SPECJALNYCH

 

1. broń strzelecka indywidualna, zespołowa, pokładowa, maszynowa, wyborowa oraz granatniki i moździerze Wojsk Specjalnych wraz z wyposażeniem;

2. bagnety, maczety i noże bojowe Wojsk Specjalnych;

3. kamizelki kuloodporne, taktyczne oraz osłony i ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną Wojsk Specjalnych (modułowe systemy indywidualnej walki);

4. hełmy wojskowe Wojsk Specjalnych;

5. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne (noktowizyjne i termowizyjne) oraz pomiarowe SpW Wojsk Specjalnych;

6. przekroje i broń strzelecka szkolna Wojsk Specjalnych;

7. systemy wykrywania strzału Wojsk Specjalnych;

8. sprzęt taktyczno-abordażowy Wojsk Specjalnych;

9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych;

10. sprzęt pirotechniczny;

11. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym Wojsk Specjalnych;

12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych;

13. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy Wojsk Specjalnych;

14. przedmioty umundurowania i wyekwipowania Wojsk Specjalnych;

15. latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza Wojsk Specjalnych;

16. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego Wojsk Specjalnych;

17. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami Wojsk Specjalnych;

18. sprzęt i środki do rozpoznania skażeń Wojsk Specjalnych;

19. sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej Wojsk Specjalnych;

20. sprzęt spadochronowo-desantowy Wojsk Specjalnych;

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Jednostka wojskowa NIL

 

 

21. rozpoznawcze bezzałogowe systemy powietrzne Wojsk Specjalnych;

22. sprzęt wyrażeniowo-wyłomowy Wojsk Specjalnych;

23. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno-treningowy oraz wyposażenie bazy szkoleniowej Wojsk Specjalnych;

24. kontenery specjalistyczne do SpW Wojsk Specjalnych.

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Jednostka wojskowa NIL

XIII

SPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE

 

1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;

2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny;

3. studia nagrań radiowo-telewizyjne polowe i stacjonarne;

4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;

5. sprzęt i gry klubowe;

6. instrumenty muzyczne;

7. urządzenia specjalne na pojazdach mechanicznych: urządzenia rozgłoszeniowe, rozgłośnie elektroakustyczne, studia nagrań, kluby, zestawy sprzętu i urządzeń do produkcji poligraficznej;

8. sprzęt elektroakustyczny;

9. sprzęt i urządzenia poligraficzne;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. utwory plastyczne;

12. prasa;

13. odznaki honorowe, odznaki i znaki tytułów honorowych oraz honorowa biała broń;

14. repliki historycznej broni strzeleckiej;

15. repliki umundurowania historycznego;

16. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

17. utwory filmowe i fotograficzne;

18. aparaty do badań psychologicznych;

19. namioty do działalności wychowawczej.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

XIV

URZĄDZENIA I SPRZĘT INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

 

1. specjalistyczny sprzęt do budowy i naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk;

2. zespoły sprężarkowe infrastruktury portowej;

3. zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej i portowej;

4. sprzęt, wyposażenie i urządzenia portowe;

5. polowe bazy noclegowe

6. wyposażenie obiektów specjalnych (oprócz sprzętu innych gestorów);

7. urządzenia techniczne infrastruktury ogólnej stanowiące wyposażenie stałych obiektów garnizonowych i poligonowych;

8. pojazdy gospodarki komunalnej;

9. paliwa stałe, gazowe i ciekłe do celów grzewczych i technologicznych;

10. maszyny i urządzenia budowlane;

11. studnie stacjonarne;

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

12. warsztaty infrastruktury wojskowej;

13. wyposażenie stacjonarnych warsztatów sprzętu kwaterunkowego i pożarniczego;

14. żurawie samojezdne;

15. maszyny, sprzęt i środki do utrzymania czystości;

16. sprzęt i urządzenia gospodarki komunalnej;

17. sprzęt kwaterunkowy (polowy, koszarowy, szkolny, biurowy, szpitalny, kasynowy, klubowy, świetlicowy, mieszkaniowy, gabinetowy);

18. materiały budowlane;

19. przyrządy optyczne i pomiarowe do celów budowlanych;

20. kontenery mieszkalne;

21. kontenery specjalistyczne infrastruktury (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sanitariaty);

22. zespoły spalinowo-elektryczne służące do awaryjnego zasilania infrastruktury ogólnej nieruchomości będących w trwałym zarządzie ministerstwa obrony narodowej;

23. instalacje systemów zabezpieczających przechowywanie SpW metodami dynamicznego osuszania powietrza;

24. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

25. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora.

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XV

SPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

1. pojazdy specjalne pożarnicze;

2. kontenery specjalistyczne (pożarnicze) dla SpW gestora;

3. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

4. sprzęt i środki gaśnicze;

5. sprzęt i armatura wodna;

6. sprzęt ratowniczy;

7. sprzęt do usuwania katastrof ekologicznych;

8. sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny dla straży pożarnej;

9. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej;

10. wyposażenie w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony osobistej strażaka;

11. chemiczne i spalinowe źródła zasilania dla SpW gestora.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XVI

SPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 

1. samochody interwencyjne;

2. ambulans kryminalistyczny

3. motocykle ŻW;

4. przyczepy do przewozu psów służbowych ŻW;

5. interwencyjne pojazdy czterokołowe typu QUAD;

6. pojazdy interwencyjne mobilne centra monitoringu;

7. pojazd Interwencyjny więźniarka;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

8. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa;

9. paralizatory;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

10. amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej gładkolufowej;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

11. sprzęt i wyposażenie policyjne;

12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla SpW gestora;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

13. sprzęt i wyposażenie kryminalistyczne.

Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

XVII

SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW

Oddział Operacyjny Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XVIII

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO ZABEZPIECZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. sprzęt do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

2. sprzęt do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

3. ruchome kancelarie tajne z wyłączeniem kancelarii kryptograficznych.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XIX

WZORCE JEDNOSTEK MIAR, PRZYRZĄDY POMIAROWE KONTROLNE, WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I RUCHOME, LABORATORIA METROLOGICZNE WOJSKOWYCH OŚRODKÓW METROLOGII ORAZ WOJSKOWYCH LABORATORIÓW METROLOGICZNYCH

Wojskowe Centrum Metrologii

Wojskowe Centrum Metrologii

XX

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROCES SZKOLENIA WOJSK I SPRZĘT SPORTOWY

 

1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych;

2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;

3. sprzęt wspinaczkowy

4. systemy symulacji pola walki;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora.

6. rowery;

7. wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej).

Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

XXI

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ARCHIWÓW WOJSKOWYCH

 

1. dokumator – kamera do mikrofilmowania dokumentów archiwalnych;

2. czytnik do mikrofilmów;

3. kopiarka do mikrofilmów;

4. komora do dezynsekcji zasobu archiwalnego.

Centralne Archiwum Wojskowe

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

XXII

DOKUMENTY EWIDENCYJNE I PIECZĘCIE

 

1. karty i tabliczki tożsamości;

2. tabliczki identyfikacyjne;

3. wklejki „NATO-SOFA"

4. opaski ze znakiem czerwonego krzyża;

5. pieczęcie urzędowe;

6. pieczęcie służbowe;

7. pieczęcie pomocnicze;

8. kamienie do plombownic;

9. znakowniki metalowe;

Biuro Ewidencji Osobowej WP

Biuro Ewidencji Osobowej WP

10. legitymacje weterana i legitymacje weterana poszkodowanego.

Departament Spraw Socjalnych

Biuro Ewidencji Osobowej WP

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA