REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 395

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

DECYZJA Nr 442/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W jednostkach wojskowych, w zależności od przeznaczenia, wykonywanych zadań, struktury organizacyjnej, miejsca stacjonowania, występującego zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń, a także możliwości udzielania pomocy przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych mogą być tworzone wojskowe straże pożarne, zwane dalej „strażami”.

2. Ustanawia się trzy kategorie straży oznaczone cyframi rzymskimi, odpowiednio od I do III.

3. W strażach mogą pełnić służbę żołnierze, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „strażakami PSP”, oraz mogą być zatrudnieni pracownicy wojska.

4. Wykaz stanowisk służbowych w straży, na których mogą pełnić służbę żołnierze, strażacy PSP, a także mogą być zatrudnieni pracownicy wojska, zaszeregowanie do odpowiednich stopni etatowych stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy, stopnie służbowe strażaków PSP na zajmowanych stanowiskach służbowych, liczbę osób na zmianie służbowej, w zależności od kategorii straży oraz jej lokalizacji, określa załącznik Nr 1 do decyzji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone straże o innym składzie osobowym i wyposażeniu, niż wynika to z kategorii, o których mowa w pkt 2.

6. Utworzenie straży, w tym w przypadkach, o których mowa w pkt 5, zmiana jej kategorii oraz jej rozformowanie należy poprzedzić analizą zasadności jej funkcjonowania.

7. Analizę, o której mowa w pkt 6, przeprowadza właściwy szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej wspólnie z dowódcą jednostki wojskowej.

8. Organ właściwy do sporządzenia wniosku organizacyjno-etatowego, dotyczącego zmian w straży dołącza opinię Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zwanego dalej „Szefem WOP”, wynikającą z ustaleń z przeprowadzonej analizy, o której mowa w pkt 6.

9. Strażakom PSP oraz pracownikom wojska zatrudnionym w strażach, przysługuje wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.1)), z uwzględnieniem postanowień art. 57 ust. 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej zawartego w dniu 8 czerwca 1998 r. w Warszawie.

10. Żołnierzom pełniącym służbę w strażach przysługuje wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz przedmioty ekwipunku osobistego na zasadach określonych dla strażaków PSP w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

11. Żołnierzom i strażakom PSP pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz. U. Nr 66, poz. 334 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 846), przysługuje wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego, określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

12. Organizowanie systemu zaopatrywania w środki i przedmioty, o których mowa w pkt 9–11, należy do zadań Centralnego Organu Logistycznego.

13. Normatyw wyposażenia straży oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową, w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, określa załącznik Nr 3 do decyzji.

14. W przypadku rozformowania straży, a także, gdy w wyniku zmiany kategorii straży powstaje nadwyżka wyposażenia, decyzję w sprawie jego zagospodarowania podejmuje Szef WOP, na wniosek szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

15. Wyposażenie straży wprowadzone do użytkowania na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, należy użytkować do czasu upływu jego okresu używalności.

16. Traci moc decyzja Nr 354/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 20, poz. 221).

17. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 675.

Załącznik 1. [Wykaz stanowisk służbowych w wojskowych strażach pożarnych]

Załączniki do decyzji Nr 442/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 395)

Załącznik nr 1

Wykaz stanowisk służbowych w wojskowych strażach pożarnych

Tabela nr 1. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana na lotnisku

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa osobowa

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

Stopień służbo-
wy

Liczba osób

Stopień służbo-
wy

Liczba osób

Stopień służbo-
wy

Liczba osób

1

komendant wojskowej straży pożarnej

żołnierz

mł. chor.

1

chor.

1

st. chor.

1

2

zastępca komendanta

żołnierz

chor.

1

3

dowódca sekcji

żołnierz

mł. chor.

1

4

dowódca zastępu-zastępca komendanta

żołnierz

st. sierż.

1

mł. chor.

1

5

dowódca zastępu – instruktor

żołnierz

st. sierż.

1

st. sierż.

1

6

dowódca zastępu – technik

żołnierz

sierż.

1

sierż.

1

sierż.

2

7

dowódca zastępu

żołnierz

plut.

2

plut.

1

plut.

4

8

ratownik – kierowca1)

żołnierz

st. kpr.

2

st. kpr.

4

st. kpr.

5

kierowca – ratownik*)1)

prac. woj.

9

ratownik

żołnierz

kpr.

2

kpr.

4

kpr.

5

prac. woj.

10

młodszy ratownik – kierowca1)

żołnierz

st. szer.

4

st. szer.

6

st. szer.

9

kierowca – młodszy ratownik*)1)
/ kierowca – ratownik*)1)

prac. woj.

11

młodszy ratownik

żołnierz

szer.

2

szer.

8

szer.

11

młodszy ratownik / ratownik **)

prac. woj.

12

stażysta2)

prac. woj.

 

 

 

Łącznie

w wojskowej straży pożarnej

15

27

40

na zmianie służbowej

3

6

9

 

Tabela nr 2. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana w pozostałych jednostkach wojskowych

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa osobowa

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

Stopień służbo-
wy

Liczba osób

Stopień służbo-
wy

Liczba osób

Stopień służbo-
wy

Liczba osób

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

komendant wojskowej straży pożarnej

żołnierz

mł. chor.

1

chor.

1

st. chor.

1

dowódca wojskowej straży pożarnej

str. PSP

asp. sztab.

asp. sztab.

2

zastępca komendanta

żołnierz

chor.

1

3

dowódca sekcji

żołnierz

mł. chor.

1

4

dowódca zastępu – zastępca komendanta

żołnierz

st. sierż.

1

mł. chor.

1

dowódca zastępu

str. PSP

asp.

asp.

5

dowódca zastępu – instruktor

żołnierz

st. sierż.

1

st. sierż.

1

dowódca zastępu

str. PSP

asp.

asp.

6

dowódca zastępu – technik

żołnierz

sierż.

1

sierż.

1

sierż.

2

dowódca zastępu

str. PSP

asp.

asp.

asp.

7

dowódca zastępu

żołnierz

plut.

2

plut.

1

plut.

4

str. PSP

asp.

asp.

asp.

8

ratownik – kierowca1)

żołnierz

st. kpr.

3

st. kpr.

4

st. kpr.

5

kierowca – ratownik*)1)

prac. woj.

9

ratownik

żołnierz

kpr.

3

kpr.

4

kpr.

5

str. PSP

ogn.

ogn.

ogn.

prac. woj.

10

młodszy ratownik – kierowca1)

żołnierz

st. szer.

4

st. szer.

8

st. szer.

11

kierowca – młodszy ratownik*)1)
/ kierowca – ratownik*)1)

prac. woj.

11

młodszy ratownik

żołnierz

szer.

3

szer.

9

szer.

12

młodszy ratownik / ratownik**)

prac. woj.

12

stażysta2)

prac. woj.

 

 

 

Łącznie

w wojskowej straży pożarnej

18

30

43

na zmianie służbowej

4

7

10

 

Tabela nr 3. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana w składzie

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa osobowa

Kategoria I

Kategoria II

Stopień służbowy

Liczba osób

Stopień służbowy

Liczba osób

1

komendant wojskowej straży pożarnej

żołnierz

mł. chor.

1

chor.

1

dowódca wojskowej straży pożarnej

str. PSP

asp. sztab.

asp. sztab.

2

dowódca zastępu

str. PSP

asp.

4

asp.

4

prac. woj.

3

kierowca – ratownik*)1)

prac. woj.

5

9

4

ratownik

str. PSP

ogn.

4

ogn.

8

prac. woj.

5

młodszy ratownik / ratownik**)

prac. woj.

4

8

6

stażysta2)

prac. woj.

 

 

Łącznie

w wojskowej straży pożarnej

18

30

na zmianie służbowej

4

7

 

Użyte w tabelach indeksy oznaczają:

*) dla pracownika wojska stanowisko – kierowca – młodszy ratownik lub kierowca – ratownik, po ukończeniu szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędnego,

**) dla pracownika wojska stanowisko – młodszy ratownik lub ratownik po ukończeniu szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędnego.

1) wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – pożarniczych;

2) stanowisko przeznaczone dla osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, a przewidzianych do zatrudnienia w wojskowej straży pożarnej.

Załącznik 2. [Należności w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego żołnierzy i strażaków PSP pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych WOP]

Załącznik nr 2

Należności w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego żołnierzy i strażaków PSP pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych WOP

Tabela nr 1.

 

Przedmiot

Jednostka miary

Okres używalności w latach

Norma rzeczowa

Żołnierz

Strażak PSP

Buty strażackie (skórzane)

para

do zużycia

1

Kominiarka

szt.

do zużycia

1

1

Hełm strażacki

szt.

wg norm producenta

1

1

Sztormiak

szt.

do zużycia

1

1

Ubranie specjalne

kpl.

do zużycia

1

1

Rękawice specjalne

para

do zużycia

1

1

Buty strażackie (gumowe)

para

do zużycia

1

1

Ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej

kpl.

do zużycia

2

Kamizelka odblaskowa

szt.

do zużycia

1

1

Koszulka typu „polo”

szt.

2

1

Koszulka letnia

szt.

2

1

Koszulka zimowa

szt.

2

2

Pas główny

szt.

7

1

 

Załącznik 3. [Normatyw wyposażenia straży oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia]

Załącznik nr 3

Normatyw wyposażenia straży oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

1. Normatyw określa zasady wyposażania:

1) wojskowych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze oraz standardy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki materiałowo-techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;

2) jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego.

2. Szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe wyposażenia, o którym mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.

3. Ustala się normy wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze, motopompy pożarnicze i przyczepy wężowe:

Tabela nr 1. Norma wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnej

Samochód ratowniczo-gaśniczy

klasa

kategoria

liczba

I

średni (M)

2

1

I lotniskowa*

ciężki (S)

2

1

ciężki (S) lot.

2

1

I poligonowa

lekki (L) polig.

3

1

średni M)

3

1

II

średni (M)

2

1

ciężki (S)

2

1

II lotniskowa *

ciężki (S)

2

1

ciężki (S) lot.

2

2

II poligonowa

lekki (L) polig.

3

1

średni (M)

3

1

ciężki (S)

3

1

III

średni (M)

2

1

ciężki (S)

2

2

III lotniskowa *

średni (M)

2

1

ciężki (S)

2

1

ciężki (S) lot.

2

2

III poligonowa

lekki (L) polig.

3

1

średni (M)

3

1

ciężki (S)

3

2

 

* dotyczy lotnisk.

– klasa średni (M): oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy średni,

– klasa ciężki (S): oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki,

– klasa ciężki (S) lot.: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki lotniskowy,

– klasa lekki (L) polig.: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy lekki poligonowy,

– kategoria 2: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy uterenowiony,

– kategoria 3: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy terenowy.

W uzasadnionych przypadkach Szef WOP może podjąć decyzję o innej konfiguracji samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 2. Podstawowe parametry samochodów ratowniczo-gaśniczych

klasa

min. liczba miejsc w kabinie

min. pojemność zbiornika wodnego

min. pojemność zbiornika na środek pianotwórczy

autopompa pożarnicza

min. wielkość w grupie pojazdów

min. nominalna wydajność

min. nominalne ciśnienie tłoczenia

[dm3]

[dm3]

[dm3/min]

[bar]

średni (M)

4

2000

200

A 16/8

1600

8

ciężki (S)

3

4000

400

A 32/8

3200

8

ciężki (S) lot.

3

5000

500

A 32/8

3200

8

lekki (L) polig.

2

300

30

A 0,4/40

40

40

 

W uzasadnionych przypadkach Szef WOP może podjąć decyzję o innej konfiguracji pojemności zbiorników na wodę i środek pianotwórczy samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 3. Norma wyposażenia w motopompy pożarnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnej

Motopompa pożarnicza

rodzaj

min. wielkość

min. nominalna wydajność

min. nominalna wysokość podnoszenia

liczba

[dm3/min]

[bar]

w każdej kategorii

przenośna

M 8/8

800

8

1

II poligonowa

przewoźna

M 50/8

5000

8

1

III poligonowa

 

Parametry motopompy pożarniczej przewoźnej ustala się w zależności od analizy charakterystyki obszaru leśnego oraz zasobów źródeł wodnych.

Tabela nr 4. Norma wyposażenia w przyczepy wężowe

Kategoria wojskowej straży pożarnej

liczba

II poligonowa

1

III poligonowa

1

 

4. Ustala się normy wyposażenia w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze stanowiące ukompletowanie:

a) samochodów ratowniczo-gaśniczych zgodnie z tabelą nr 5:

Tabela nr 5.

Grupa sprzę-tu

Nazwa wyrobu

Norma używalno-ści w latach 1)

Jedno-stka miary

Samochód ratowniczo-gaśniczy

średni (M)

Cięż-ki (S)

ciężki (S) lot.

lekki (L) polig.

norma rzeczowa

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ubrania i wyposażenie ochronne2)

 

Aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych

15

szt.

4

2

3

Butle zapasowe do aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych

15

szt.

2

2

2

Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa)

5

szt.

2

2

2

2

2

Podręczny sprzęt i środki gaśnicze

 

Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 12 kg przeznaczona do gaszenia pożarów typu ABC

15

szt.

1

1

1

Gaśnica mgłowa o masie środka gaśniczego 6 dm3

15

szt.

1

1

1

 

Grupa sprzę-tu

Nazwa wyrobu

Norma używalnoś-ci w latach 1)

Jedno-stka miary

Samochód ratowniczo-gaśniczy

średni (M)

cięż-ki (S)

ciężki (S) lot.

lekki (L) polig.

norma rzeczowa

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Hydronetka plecakowa

wg. prod.

szt.

2

Aerozol gaśniczy wrzutowy

15

szt.

5

5

Koc gaśniczy

10

szt.

1

1

1

1

Środek pianotwórczy3)

5

dm3

pojemność zbiornika na środek pianotwórczy

Proszek gaśniczy

5

kg

poj. zb. na pro-szek gaś-niczy

3

Armatura i osprzęt pożarniczy

 

Klucz do hydrantu nadziemnego

20

szt.

2

2

1

1

Klucz do hydrantu podziemnego

20

szt.

1

1

1

1

Klucz do łączników pożarniczych

20

szt.

2

2

2

2

Klucz do otwierania pokryw kanałowych

20

szt.

2

2

2

Kosz do smoka ssawnego

5

szt.

1

1

Linka do węży ssawnych

3

szt.

2

2

Łącznik kątowy 75

5

szt.

1

1

1

Mostek przejazdowy

10

para

1

1

1

Pływak do smoka ssawnego

5

szt.

1

1

Prądownica pianowa PP 2 – 12

10

szt.

1

1

2

Prądownica pianowa PP 4 – 12

10

szt.

1

1

Prądownica wodna 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej

5

szt.

2

2

2

Prądownica wodna 75 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej

10

szt.

1

1

Przełącznik 75/52

5

szt.

2

2

2

Przełącznik 110/75

5

szt.

1

1

1

Rozdzielacz 75/52-75-52

10

szt.

1

1

1

Siodełko wężowe

15

szt.

1

1

Smok ssawny 110

10

szt.

1

1

Stojak hydrantowy 80

10

szt.

1

1

1

1

Wąż do zasysacza

8

odc.

1

1

Wąż do zasysania środka pianotwórczego 52

7

odc.

1

1

1

Wąż ssawny 110 – 1600 Ł lub

7

odc.

6

6

Wąż ssawny 110 – 2500 Ł

7

odc.

4

4

Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA

7

odc.

8

6

6

Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA

7

odc.

10

8

6

1

Wytwornica pianowa WP 2 – 75

10

szt.

1

1

1

Wytwornica pianowa WP 4 – 75

10

szt.

1

1

1

Zasysacz liniowy Z-2

7

szt.

1

1

Zasysacz liniowy Z-4

7

szt.

1

1

Zatrzaśnik mały

8

szt.

2

2

Zbieracz 2 x 75/110

15

szt.

1

1

1

4

Sprzęt ratowniczy

Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami (10 ± 0,5m)

10

szt.

1

Linka strażacka ratownicza

5

szt.

2

2

2

1

Nóż do przecinania taśm i pasów

7

szt.

4

2

2

Przebijak do szyb

10

szt.

2

2

2

Szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem bezpieczeństwa

5

kpi.

2

2

2

5

Sprzęt sanitarno-reanimacyjny

 

Zestaw ratunkowy PSP – R1 dla wsp

5

kpl.

1

1

1

1

Zestaw ortopedyczny

5

kpl.

1

1

1

1

6

Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej

Agregat prądotwórczy przenośny 230/400 V

20

szt.

1

1

1

Zestaw ostrzegawczo-oświetleniowy akumulatorowy z głowicą LED

10

kpl.

1

1

1

Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna typu LED

5

szt.

4

3

3

2

Ładowarka samochodowa do latarek akumulatorowych typu LED

5

kpl.

1

1

1

1

Radiotelefon przewoźny

10

szt.

1

1

1

1

 

Grupa sprzę-tu

Nazwa wyrobu

Norma używalnoś-ci w latach 1)

Jedno-stka miary

Samochód ratowniczo-gaśniczy

średni (M)

cięż-ki (S)

ciężki (S) lot.

lekki (L) polig.

norma rzeczowa

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Radiotelefon przenośny Ex z zestawem słuchawkowym do hełmu strażackiego

10

szt.

44)

44)

44)

Radiotelefon przenośny

10

szt.

3

Rozgałęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230 V

10

szt.

1

1

1

Statyw do taśmy odgradzającej z podstawkami

20

szt.

10

10

10

Zestaw flar elektronicznych LED (6 szt.)

10

kpl.

1

1

1

Taśma odgradzająca miejsce akcji

j. u.

mb

250

250

250

Lizak odblaskowy do kierowania ruchem

j. u.

szt.

2

2

2

2

7

Sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych

Zestaw do usuwania rozlewisk olejowych

5

kpl.

1

8

Pozostały sprzęt

Agregat oddymiający z silnikiem spalinowym

20

szt.

1

15)

Bosak podręczny

20

szt.

1

1

1

Kanister na paliwo 10 I

10

szt.

1

1

1

Łom uniwersalny do prac burzących i ratownictwa technicznego

10

szt.

1

1

1

Łopata uniwersalna

10

szt.

2

2

1

2

Piła łańcuchowa spalinowa z prowadnicą

15

szt.

1

Piła poprzeczna

15

szt.

1

1

Siekiera

15

szt.

1

Worki foliowe czarne min. 120 litrów

j. u.

szt.

10

10

10

Detektor prądu przemiennego

wg. prod.

szt.

1

1

1

Tłumica

wg. prod.

szt.

4

4

2

Wiatromierz

wg. prod.

szt.

1

Pompa pływająca

15

szt.

1

Wodery (spodnie do brodzenia)

5

szt.

1

 

b) motopompy pożarniczej przewoźnej zgodnie z tabelą nr 6:

Tabela nr 6.

Grupa sprzętu

Nazwa wyrobu

Norma używal-ności w latach1)

Je-dno-stka miary

M 50/8 – 80/8

Norma rzeczowa

1

Armatura i osprzęt pożarniczy

Pompa pływająca min. M4/2

20

szt.

1

Klucz do łączników pożarniczych 110/75/52

20

szt.

4

Kosz do smoka ssawnego 150

5

szt.

4

Linka do węży ssawnych

3

szt.

4

Pływak do smoka ssawnego

5

szt.

4

Przełącznik 110/75

5

szt.

2

Przełącznik 110/150

5

szt.

2

Mostek przejazdowy do węży 75

10

para

2

Mostek przejazdowy do węży 110

10

para

2

Smok ssawny 150

10

szt.

2

Wąż ssawny 150 – 2500 Ł

7

odc.

6

Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA

7

odc.

10

Wąż tłoczny W – 110 – 20 – ŁA

7

odc.

10

Rozdzielacz 110/75 – 110 – 75

5

szt.

2

Zacisk do węży tłocznych 110/75/52

10

szt.

2

Zatrzaśnik mały

8

szt.

2

Zbieracz 2x75/110

15

szt.

2

 

c) przyczepy pożarniczej wężowej zgodnie z tabelą nr 7:

Tabela nr 7.

Grupa sprzętu

Nazwa wyrobu

Norma używalności w latach1)

Jedno-stka miary

Norma rzeczowa

1

Armatura i osprzęt pożarniczy

Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA

7

odc.

50

Wąż tłoczny W – 110 – 20 – ŁA

7

odc.

25

Rozdzielacz 110/75-110-75

10

szt.

2

Zbieracz 2x75/110

15

szt.

2

Klucz do łączników pożarniczych

20

szt.

4

Zbiornik wodny przenośny min 2500 dm3

5

szt.

2

Mostek przejazdowy do węży 75

10

para

2

Mostek przejazdowy do węży 110

10

para

2

Zacisk do węży tłocznych 110/75/52

10

szt.

2

Przełącznik 110/75

5

szt.

2

 

5. Ustala się normy wyposażenia w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze stanowiące dodatkowe wyposażenie wojskowej straży pożarnej zgodnie z tabelą nr 8:

Tabela nr 8.

Grupa sprzętu

Nazwa wyrobu

Norma używalno-ści w latach 1)

Jedno-stka miary

Norma rzeczowa

1

2

3

4

5

1

Ubrania i wyposażenie ochronne

Maska do aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych (zapas operacyjny)

5

szt.

3

Okulary ochronne

5

szt.

6

Rękawice ochronne jednorazowe

j. u.

par.

100

Kombinezon chemoodporny z rękawicami5)

wg. prod.

kpl.

4

Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem5) 7)

wg. prod.

kpl.

4

Wodery (spodnie do brodzenia)

5

szt.

4

2

Podręczny sprzęt i środki gaśnicze

Kurtyna (zasłona) wodna 52

15

szt.

2

Kurtyna (zasłona) wodna 75

15

szt.

2

Proszek gaśniczy (zapas operacyjny)8)

5

kg

poj. zb.

Środek pianotwórczy przeznaczony na cele szkoleniowe

j. u.

litr

300

Środek pianotwórczy (zapas operacyjny)9)

5

litr

poj. zb.

Urządzenie gaśnicze do gaszenia sprzętu elektronicznego o masie środka gaśniczego 2 kg

15

szt.

1

3

Armatura i osprzęt pożarniczy

Działko wodno-pianowe przenośne

20

szt.

1

Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA (zapas operacyjny)10)

7

odc.

50%

Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA (zapas operacyjny)10)

7

odc.

50%

Wąż tłoczny W – 110 – 20 – ŁA (zapas operacyjny)12)

7

odc.

50%

Wysysacz inżektorowy pionowy

15

szt.

1

Wysysacz inżektorowy poziomy

15

szt.

1

Zbiornik wodny przenośny min 2500 dm3

5

szt.

1

4

Sprzęt ratowniczy

Ratownicza drabina 3-przęsłowa

10

szt.

1

Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami (10 ± 0,5 m)7)

10

szt.

1

Piła łańcuchowa spalinowa z prowadnicą

15

szt.

2

Piła tarczowa spalinowa beton / stal.

15

szt.

2

Ponton ratowniczy5)

wg. prod.

kpl.

1

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych5) 7)

10

kpl.

1

Zestaw pneumatycznych poduszek podnoszących wysokociśnieniowych 5)

wg. prod.

kpl.

1

6

Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej

Ładowarka do latarek akumulatorowych typu LED

5

szt.

1

Radiotelefon przenośny Ex

10

kpl.

2

Radiotelefon bazowy

20

kpl.

1

Urządzenie nagłaśniające przenośne

5

szt.

1

Zestaw dwóch najaśnic typu LED na maszcie (statywie) oświetleniowym

wg. prod.

kpl.

1

Zestaw przyrządów pomiarowych i wykrywczych5)

wg. prod.

kpl.

1

 

Grupa sprzętu

Nazwa wyrobu

Norma używalności w latach1)

Jedno-stka miary

Norma rzeczowa

1

2

3

4

5

7

Sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych

Płachta sorpcyjna z polipropylenu

j. u.

szt.

2

Preparat penetrująco-odtłuszczający

j. u.

litr

4

Sorbent mineralny (worek plastikowy)

j. u.

kg

≥ 50

8

Wyposażenie motopompy pożarniczej przenośnej

Klucz do łączników pożarniczych

20

szt.

2

Kosz do smoka ssawnego

5

szt.

1

Linka do węży ssawnych

3

szt.

2

Pływak do smoka ssawnego

5

szt.

1

Przełącznik 110/75

5

szt.

1

Przełącznik 75/52

5

szt.

2

Klucz do hydrantu podziemnego

20

szt.

1

Klucz do hydrantu naziemnego

20

szt.

1

Smok ssawny 110

10

szt.

1

Stojak hydrantowy 80

10

szt.

1

Wąż ssawny 110–1600 Ł

7

odc.

6

Wąż tłoczny W-52-20 ŁA

7

odc.

8

Wąż tłoczny W-75-20 ŁA

7

odc.

10

Prądownica wodna 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i zastosowania nakładki do piany ciężkiej lub średniej

5

szt.

2

Rozdzielacz 75/52-75-52

10

szt.

1

9

Pozostały sprzęt

Ubranie do usuwania gniazd owadów niebezpiecznych5)

wg. prod.

szt.

2

Kamizelka odblaskowa dla kierującego działaniami ratowniczymi (KDR)

wg. prod.

szt.

1

Fantom w formie torsu

wg. prod.

szt.

1

Oznaczenie osób funkcyjnych zastępu do zawodów pożarniczych

wg. prod.

kpl.

1

Urządzenie GPS z oprogramowaniem do lokalizacji oddziałów
leśnych5) 11)

wg. prod.

kpl.

1

Kamizelka ratownicza (kapok)5)

5

szt.

4

Koło ratunkowe5)

10

szt.

1

Pompa pływająca5)

15

szt.

1

Pompa szlamowa z wężami5)

15

kpl.

1

Przyrząd do mycia węży

20

szt.

1

Przyrząd do taśmowania węży

20

szt.

1

Siekiera

15

szt.

2

Sprężarka do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych

20

szt.

1

Worki foliowe czarne 120 litrów

j. u.

szt.

30

Urządzenie do mycia i konserwacji masek aparatów ochrony dróg oddechowych

wg. prod.

szt.

1

Urządzenie do suszenia węży i ubrań specjalnych5)

wg. prod.

szt.

1

Generator dymu i mgły do treningu w warunkach ograniczonej widoczności

wg. prod.

szt.

1

Płyn do generatora dymu i mgły

j.u.

l

10

Manekin ewakuacyjny

wg. prod.

szt.

1

Wyposażenie warsztatu mechanika

10

kpl.

1

Zbiornik metalowy do ćwiczeń z ogniem otwartym

10

szt.

1

Tarcza obrotowa metalowa do zawodów śr. 25 cm.

10

szt.

1

 

Użyte w tabelach nr 5 do 8 skróty oraz indeksy oznaczają:

j. u. – jednorazowego użytku;

wg. prod. – według wskazań producenta;

poj. zb. – pojemność zbiornika na środek pianotwórczy danego typu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

1) norma używalności w latach lub do fizycznego zużycia;

2) ubrania i wyposażenie ochronne nalicza się na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza się tworzenie zapasu przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego strażaka w ilości gwarantującej utrzymanie gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych na wniosek komendanta (dowódcy) wsp;

3) dla straży zlokalizowanych na lotniskach syntetyczny środek pianotwórczy tworzący film wodny o klasie skuteczności gaśniczej, co najmniej 1B; dla straży zlokalizowanych na poligonach środek pianotwórczy klasy A lub środek zwilżający;

4) dla straży, w których istnieje konieczność zachowania łączności z Lasami Państwowymi dodatkowo 1 szt. – łącznie 5 szt.;

5) jeżeli wynika z potrzeb wg decyzji właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP;

6) dla straży zlokalizowanych na lotniskach – 6 kpl.;

7) dla straży zlokalizowanych na lotniskach;

8) dla straży posiadających samochody ratowniczo-gaśnicze przyjąć zapas proszku gaśniczego w ilości 100% pojemności zbiornika na proszek gaśniczy dla każdego posiadanego samochodu;

9) dla straży zlokalizowanych na lotniskach przyjąć zapas środka pianotwórczego w ilości 200%, a w pozostałych w ilości 50% pojemności zbiornika na środek pianotwórczy dla każdego posiadanego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

10) normy rzeczowej określonej dla każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

11) dla straży zlokalizowanych na poligonach wojskowych;

12) normy rzeczowej określonej dla każdej motopompy pożarniczej przewoźnej oraz przyczepy pożarniczej wężowej.

6. Sprzęt nieujęty w tabelach 1–8 może być wprowadzony na wyposażenie wojskowej straży pożarnej decyzją Szefa WOP na wniosek właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP po przeprowadzonej analizie biorąc pod uwagę specyfikę chronionego obszaru.

7. Sprzęt stanowiący wyposażenie dodatkowe straży, przydzielany wg decyzji Szefa Delegatury WOP, ustala się na podstawie analizy zapewniającej bezpieczeństwo ludziom, ochrony mienia i zachowania gotowości bojowej wojsk. Decyzja powinna uwzględniać konfigurację ukompletowania oraz właściwe parametry techniczne zestawów, o których mowa w pkt. 11a) i b).

8. Analiza, o której mowa w pkt. 7 powinna uwzględniać czynniki charakteryzujące jednostkę wojskową i jej otoczenie, a w szczególności:

1) możliwość i częstotliwość występowania potencjalnych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

2) charakterystykę geograficzną i topograficzną terenu (obszary leśne, aglomeracje miejskie);

3) znaczenie dla obronności Państwa;

4) obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi i zagrożenia wybuchem;

5) intensywność ćwiczeń i szkoleń;

6) rodzaj zgromadzonych materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym;

7) charakter procesów technologicznych i wykonywanych czynności, w tym instalacje transportujące, magazynujące i przetwarzające materiały niebezpieczne;

8) zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych;

9) stan dróg dojazdowych;

10) odległość i czas dojazdu innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

9. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt sanitarno-reanimacyjny stanowiący zestaw:

a) ratunkowy PSP – R1 dla WSP określa tabela nr 9:

Tabela nr 9.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

1

2

3

Rurka ustno-gardłowa typu „GUEDELA”

szt.

6

Ssak ręczny pistoletowy

szt.

1

Pojemnik do ssaka

szt.

2

Cewnik do ssaka

szt.

2

Worek samorozprężalny silikonowy

szt.

1

Maska twarzowa do worka dla dorosłych

szt.

1

Maska twarzowa do worka dla dzieci

szt.

1

Zastawka pacjenta umożliwiająca obrót maski

szt.

1

Złączka

szt.

1

Rezerwuar tlenu 2500 ml

szt.

1

Przewód tlenowy niezałamujący dł. 2 m

szt.

1

Filtry antybakteryjne

szt.

≥5

Reduktor łączący butlę tlenową z zestawem do tlenoterapii

szt.

1

Butla tlenowa poj. min. 400 I

szt.

1

Zestaw do tlenoterapii biernej

szt.

2

Maska tlenowa inhalacyjna dla dorosłych

szt.

2

Maska tlenowa inhalacyjna dla dzieci

szt.

1

Kołnierz szyjny dla dorosłych

szt.

1

Kołnierz szyjny dla dzieci

szt.

1

Szyna typu KRAMERA o różnych wymiarach

szt.

13

Opatrunek osobisty

szt.

2

Kompres gazowy jałowy

szt.

10

Gaza opatrunkowa jałowa

szt.

4

Opaska opatrunkowa dziana

szt.

12

Chusta trójkątna tekstylna

szt.

4

Bandaż elastyczny

szt.

6

Siatka opatrunkowa

szt.

8

Opatrunek hydrożelowy schładzający

szt.

8

Żel opatrunkowy w pojemniku

g.

≥100

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

1

2

3

Aparat do płukania oka z jałowym płynem

szt.

1

Rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8

para

5

Worek plastikowy z zamknięciem na odpady 20 I

szt.

2

Płyn do dezynfekcji rąk

ml

≥ 250

Nożyczki ratownicze

szt.

1

Nóż do cięcia pasów

szt.

1

Folia izotermiczna

szt.

5

Folia do przykrywania zwłok

szt.

1

Torba transportowa

szt.

1

Defibrylator zautomatyzowany (AED)

szt.

1

Maska krtaniowa

szt.

3

Rurki krtaniowe

szt.

3

Jednorazowy wskaźnik CO2

szt.

3

Resuscytator pediatryczny

szt.

1

Zestaw do unieruchomienia pediatrycznego

szt.

1

Żel schładzający 120 ml

szt.

2

Opatrunek wentylowy

szt.

2

Opaska zaciskowa taktyczna

szt.

2

Extractor – aspirator jodu

szt.

1

Okulary ochronne

szt.

2

Sól fizjologiczna 0,9 % NaCI 10 ml

szt.

5

Sól fizjologiczna 0,9 % NaCI 250 ml

szt.

2

Worek na amputowane części ciała

szt.

2

Rękawice nitrylowe

par.

10

Zestaw do segregacji poszkodowanych

kpl.

1

 

b) do ochrony ortopedycznej określa tabela nr 10:

Tabela nr 10.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Kamizelka unieruchamiająca

szt.

1

Materac próżniowy

szt.

1

Nosze typu deska ortopedyczna

szt.

1

Pasy bezpieczeństwa do deski ortopedycznej

kpl.

1

Stabilizator głowy

szt.

1

 

10. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych stanowiący zestaw do usuwania rozlewisk olejowych określa tabela nr 11:

Tabela nr 11.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Instrukcja użytkowania z opisem zestawu

szt.

1

Opakowanie (pojem. plastikowy z zamknięciem)

m3

0,1

Płachta sorpcyjna z polipropylenu

szt.

3

Preparat penetrująco-odtłuszczający

litr

5

Rękaw sorpcyjna ciężki z sorbentem mineralnym

szt.

3

Sorbent mineralny (worek plastikowy)

kg

20

Spryskiwacz podciśnieniowy

szt.

1

Szczotka ręczna

szt.

1

Szufelka

szt.

1

Worek na odpady min. 120 I

szt.

5

Zapora przeciwolejowa (poduszka, zapora, wstęga)

szt.

4

Pojemnik na zużyty sorbent mineralny min. 20 I

szt.

1

 

11. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy stanowiący zestaw:

a) hydraulicznych narzędzi ratowniczych określa tabela nr 12:

Tabela nr 12.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Zestaw klocków i klinów do stabilizacji

kpl.

1

Łańcuch ciągnący

szt.

2

Mini nożyce do cięcia prętów o sile cięcia 8 t

szt.

1

Nożyco-rozpieracz siła: cięcia ≥ 35 t, rozpierania ≥ 18 t, ściskania ≥ 6 t i ciągnięcia ≥ 4 t

szt.

1

Nożyce z ostrzami o sile cięcia ≥ 35 t

szt.

1

Pompa hydrauliczna ręczna, wielostopniowa z wężami

szt.

1

Pompa spalinowa wielostopniowa z wężami, silnik spalinowy

szt.

1

Rozpieracz cylindryczny teleskopowy o sile rozpierania 22/8 t

szt.

1

Rozpieracz kolumnowy o sile rozpierania 12 t i ciągnięcia 2,5 t

szt.

1

Wąż hydrauliczny o dł. ≥ 10 m

szt.

2

Wspornik progowy do rozpieraczy

szt.

1

Podpora stabilizacyjna

kpl.

1

 

b) pneumatycznych poduszek podnoszących wysokociśnieniowych określa tabela nr 13:

Tabela nr 13.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Butla ze sprężonym powietrzem 6 I

szt.

1

Poduszka podnosząca wysokociśnieniowa o nośności min. 5 t i 10 t

kpl.

2

Podwójny układ sterujący z zaworami bezpieczeństwa

szt.

2

Reduktor ciśnienia do butli powietrznej 200 i 300 bar

szt.

2

Wąż wysokociśnieniowy o dł. ≥ 10 m z szybkozłączem

szt.

4

Poduszka do uszczelniania rur, beczek, zbiorników

kpl.

1

 

Konfiguracja ukompletowania zestawów, o których mowa w pkt. 11 a) i b) wynika z analizy, o której mowa w pkt 7 i 8.

c) pił mechanicznych określa tabela nr 14:

Tabela nr 14.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Łańcuch do piły łańcuchowej spalinowej

szt.

4

Prowadnica do łańcucha tnącego piły spalinowej

szt.

2

Tarcze tnące do betonu

szt.

5

Tarcze tnące do materiałów wielowarstwowych

szt.

5

Tarcze tnące do stali

szt.

5

Ostrzałka elektryczna do łańcuchów pił spalinowych

wg. prod.

kpl.

 

12. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej stanowiący zestaw:

a) przyrządów pomiarowych i wykrywczych określa tabela nr 15:

Tabela nr 15.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Miernik gazów wybuchowych z czujnikiem tlenu i sondą

szt.

1

Walizka akcyjna z kompletem rurek wskaźnikowych

szt.

1

 

b) zestaw dwóch najaśnic przenośnych typu LED na maszcie (statywie) oświetleniowym określa tabela nr 16:

Tabela nr 16.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Maszt (statyw) oświetleniowy

szt.

1

Najaśnica przenośna typu LED o mocy minimum 5 tys. lumenów każda zasilana prądem z akumulatora

szt.

2

Przedłużacz elektryczny na zwijadle 230V 50 m

szt.

1

Rozgałęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230 V

szt.

1

 

13. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt stanowiący wyposażenie warsztatu mechanika, określa tabela nr 17:

Tabela nr 17

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Norma rzeczowa

Stół monterski

szt.

1

Imadło

szt.

1

Klucze płaskie, oczkowe i nasadowe w rozmiarach od 6 do 32 i imbusowe

kpl.

1

Kompresor

szt.

1

Zestaw pistoletów do pompowania, przedmuchiwania i konserwacji

kpl.

1

Młotki o różnej wadze (min 4 szt.)

kpl.

1

Przecinak monterski

szt.

1

Piłka do metalu

szt.

1

Szlifierka kątowa

szt.

1

Szlifierka stołowa

szt.

1

Wiertarka stołowa

szt.

1

Wiertarka ręczna

szt.

1

Wiertła różnej średnicy

kpl.

1

 

14. Ustala się normy wyposażenia dodatkowego dla jednostek organizacyjnych WOP zgodnie z tabelą nr 18:

Tabela nr 18.

Nazwa sprzętu pożarniczego

Norma używal-
ności w latach

Jedno-stka miary

Norma rze-
czowa

Wyposażenie dodatkowe

 

 

 

Generator dymu i mgły do treningu w warunkach ograniczonej widoczności

wg. prod.

szt.

1

Płyn do generatora dymu i mgły

j. u.

I

10

Radiotelefon przenośny z ładowarką do łączności wewnętrznej

wg. prod.

kpl.

4

Kamizelka odblaskowa dla kierującego działaniami ratowniczymi (KDR)

wg. prod.

szt.

2

Aerozol testowy do badania sprawności czujek

wg. prod.

szt.

4

Latarka akumulatorowa typu LED z ładowarką

wg. prod.

kpl.

2

Czujnik tlenku węgla

wg. prod.

szt.

1

Dalmierz laserowy

wg. prod.

szt.

1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
  • Data wejścia w życie: 2014-01-11
  • Data obowiązywania: 2014-01-11
  • Dokument traci ważność: 2023-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA