REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 33

Departament Strategii i Planowania Obronnego

DECYZJA Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału odpowiedzialności za realizację zadań zarządzania kryzysowego z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1–3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) w związku z § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), ustala się co następuje:

1. Decyzja wyszczególnia zadania zarządzania kryzysowego z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz określa właściwości osób zajmujących kierownicze stanowiska w resorcie obrony narodowej w sprawach realizacji tych zadań.

2. Zadania zarządzania kryzysowego z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej realizowane w resorcie obrony narodowej obejmują:

1) udział w przygotowaniu i realizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zwanego dalej „NPOIK”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 541);

2) udział w przygotowaniu jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy, zwanego dalej „jednolitym wykazem”, zgodnie z art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

3) opracowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej dla wojskowych obiektów, instalacji, urządzeń i usług, ujętych w jednolitym wykazie, zwanych dalej „wojskową infrastrukturą krytyczną”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542);

4) ochronę wojskowej infrastruktury krytycznej, zgodne z art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

5) przygotowanie Planu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej w części dotyczącej wojskowej infrastruktury krytycznej, w zakresie określonym w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

6) prowadzenie ewidencji i przetwarzanie informacji w zakresie wojskowej infrastruktury krytycznej.

3. W realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej uczestniczą jej operatorzy oraz komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w kompetencjach których znajduje się problematyka ochrony infrastruktury krytycznej.

4. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury:

1) koordynuje w resorcie obrony narodowej przedsięwzięcia związane z ochroną wojskowej infrastruktury krytycznej;

2) w ramach przygotowania NPOIK, uczestniczy w określeniu szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić wojskową infrastrukturę krytyczną, biorąc pod uwagę jej znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli;

3) w ramach przygotowania jednolitego wykazu:

a) koordynuje w resorcie obrony narodowej proces typowania wojskowych obiektów, instalacji, urządzeń i usług do ujęcia w jednolitym wykazie i kieruje uzgodnioną w resorcie obrony narodowej propozycję wojskowej infrastruktury krytycznej do ujęcia w krajowym wykazie infrastruktury krytycznej,

b) uzgadnia z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanym dalej „dyrektorem RCB”, zasadność ujęcia wytypowanych obiektów, instalacji, urządzeń i usług w jednolitym wykazie,

c) dokonuje weryfikacji obiektów wojskowych pod względem zasadności ich ujęcia w jednolitym wykazie,

d) przygotowuje i aktualizuje informację o wojskowej infrastrukturze krytycznej;

4) koordynuje proces opracowania planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej przez operatorów oraz ich uzgadnianie z podmiotami wskazanymi w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej;

5) w ramach ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej:

a) gromadzi i przetwarza informacje dotyczące zagrożeń dla wojskowej infrastruktury krytycznej,

b) przygotowuje wytyczne dla operatorów, uszczegóławiające sposób sporządzenia planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej i ich aktualizacji,

c) sprawdza zgodność przygotowanych projektów planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej z wytycznymi, o których mowa w lit. b,

d) przygotowuje, w miarę potrzeb, wytyczne w zakresie opracowania procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń dla wojskowej infrastruktury krytycznej,

e) przygotowuje, w miarę potrzeb, wytyczne w zakresie odtwarzania wojskowej infrastruktury krytycznej;

6) współuczestniczy w opracowaniu Planu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej, w części dotyczącej wojskowej infrastruktury krytycznej, w zakresie określonym w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

7) prowadzi ewidencję i przetwarza informacje w zakresie wojskowej infrastruktury krytycznej;

8) współpracuje z dyrektorem RCB oraz ministrami odpowiedzialnymi za systemy infrastruktury krytycznej, do których zaliczono obiekty wojskowej infrastruktury krytycznej.

5. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw polityki obronnej:

1) zapewnia spójność problematyki dotyczącej ochrony infrastruktury krytycznej z problematyką bezpieczeństwa państwa oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych;

2) w ramach przygotowania NPOIK uczestniczy w określeniu:

a) narodowych priorytetów, celów, wymagań oraz standardów, służących zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej,

b) ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników urzędów centralnych, odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej;

3) opiniuje, w uzgodnieniu z osobą zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw infrastruktury, krajowe dokumenty i akty prawne dotyczące infrastruktury krytycznej i jej ochrony, w tym europejskiej infrastruktury krytycznej;

4) współpracuje z dyrektorem RCB oraz ministrami odpowiedzialnymi za systemy infrastruktury krytycznej.

6. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) w ramach przygotowania jednolitego wykazu uczestniczy w:

a) typowaniu wojskowych obiektów, instalacji, urządzeń i usług do jednolitego wykazu,

b) weryfikacji obiektów wojskowych pod względem zasadności ich ujęcia w jednolitym wykazie,

c) przygotowaniu i aktualizowaniu informacji o wojskowych obiektach, instalacjach, urządzeniach i usługach, ujętych w jednolitym wykazie;

2) w ramach opracowywania planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej:

a) współuczestniczy, stosownie do potrzeb, w przygotowaniu wytycznych dla operatorów, uszczegóławiających sposób sporządzenia planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej i ich aktualizacji,

b) współuczestniczy, stosownie do potrzeb, w procesie przygotowania i aktualizacji przez operatorów, planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej oraz ich uzgadniania z podmiotami wskazanymi w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.

7. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w ramach ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej:

a) pozyskuje, przetwarza i przekazuje osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury informacje dotyczące zagrożeń dla wojskowej infrastruktury krytycznej,

b) przekazuje podmiotom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo narodowe informacje o wystąpieniu zagrożeń dla wojskowej infrastruktury krytycznej,

c) dowodzi siłami i środkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydzielonymi do realizacji zadań zarządzania kryzysowego z zakresu ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej, w tym jej odtwarzania.

8. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w ramach ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej:

a) współuczestniczy, stosownie do potrzeb, w opracowywaniu i wdrażaniu procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń dla wojskowej infrastruktury krytycznej,

b) wydziela siły i środki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej, w tym jej odtwarzania.

9. Dowódca Garnizonu Warszawa koordynuje użycie sił i środków wydzielonych z podległych jednostek do realizacji zadań z zakresu ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej.

10. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej koordynuje użycie sił i środków Żandarmerii Wojskowej wydzielonych do realizacji zadań z zakresu ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej oraz zabezpiecza przemieszczenie sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydzielonych do realizacji zadań ochrony infrastruktury krytycznej.

11. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewnia ochronę kontrwywiadowczą wojskowej infrastruktury krytycznej.

12. Operatorzy wojskowej infrastruktury krytycznej:

1) w ramach opracowania planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej:

a) sporządzają projekty planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej,

b) uzgadniają projekty planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej,

c) przedkładają uzgodnione projekty planów ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej do zatwierdzenia dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

d) wdrażają plany ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej,

e) aktualizują plany ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej;

2) w ramach ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej:

a) opracowują i wdrażają procedury na wypadek wystąpienia zagrożeń dla wojskowej infrastruktury krytycznej,

b) uczestniczą w odtwarzaniu wojskowej infrastruktury krytycznej,

c) utrzymują własne systemy rezerwowe, zapewniające bezpieczeństwo i podtrzymujące funkcjonowanie wojskowej infrastruktury krytycznej, do czasu jej pełnego odtworzenia,

d) wyznaczają osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,

e) współpracują z:

– ministrami odpowiedzialnymi za systemy infrastruktury krytycznej, do których zaliczono wojskową infrastrukturę krytyczną,

– komórkami i jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwymi w zakresie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, w tym ochrony wojskowej infrastruktury krytycznej,

– operatorami działającymi w systemach, do których zaliczono wojskową infrastrukturę krytyczną,

– organami administracji samorządowej, na obszarze działania których znajduje się wojskowa infrastruktura krytyczna.

13. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, o których mowa w pkt 4–6 oraz organy, o których mowa w pkt 7–11, wskażą realizatorów zadań w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych.

14. Dyrektorzy (dowódcy, szefowie, kierownicy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zapewnią merytoryczne wsparcie działań związanych z ochroną wojskowej infrastruktury krytycznej.

15. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-27
  • Data wejścia w życie: 2014-01-27
  • Data obowiązywania: 2014-01-27
  • Z mocą od: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA