REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 37

UPOWAŻNIENIE Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 2 pkt 1, 11, 16, 22 i 23 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 26 ust. 1 i art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) upoważniam

Pana Macieja JANKOWSKIEGO
Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej

1. Do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach:

1) wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;

2) rekonwersji;

3) świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi zawodowemu przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

4) zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza zawodowego i członków jego rodziny oraz przewozu urządzeń domowych do wybranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju;

5) przyznawania żołnierzowi zawodowemu albo członkowi jego rodziny jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

6) weterana i weterana poszkodowanego;

7) zapomóg Ministra Obrony Narodowej dla żołnierzy (byłych żołnierzy) i członków ich rodzin oraz dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, a także administrowania celowymi funduszami w tym zakresie;

8) zapomóg Ministra Obrony Narodowej w przypadku śmierci pracownika podczas pobytu poza granicami państwa albo jeżeli pracownik zmarł w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaną pracą poza granicami państwa;

9) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu niezawodowym lub inwalidzie wojskowym;

10) nadawania nauczycielowi kontraktowanemu stopnia awansu zawodowego, to jest stopnia nauczyciela mianowanego oraz odmowy nadania mu tego stopnia.

2. Zawierania protokołów dodatkowych do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej zawartego w dniu 8 czerwca 1998 r., a także do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej jako strony tego Układu, wynikających z Działu XI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) oraz podpisywania protokołów, notatek oraz innych dokumentów sporządzanych ze spotkań Ministra Obrony Narodowej z przedstawicielami funkcjonujących w resorcie obrony narodowej Związków Zawodowych oraz z innymi przedstawicielstwami pracowników.

3. Zawierania z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych porozumień w sprawie formy i trybu dostarczania do urzędów skarbowych danych o rocznym obliczeniu podatku oraz informacji o uzyskanych dochodach sporządzanych przez wojskowe biura emerytalne.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Podsekretarz Stanu podpisuje decyzje, postanowienia, zaświadczenia, protokoły, notatki i inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1421.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-29
  • Data wejścia w życie: 2014-01-29
  • Data obowiązywania: 2014-01-29
  • Dokument traci ważność: 2015-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA