REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 48

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) oraz § 1 pkt 13 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 360), wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Decyzja określa zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473).”;

3) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Udzielenie jednorazowej zaliczki w kwocie wyższej niż 10 mln zł wymaga pisemnej akceptacji osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji.

§ 4. 1. Wysokość jednorazowej zaliczki nie może być większa niż 25% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2, a suma wszystkich udzielonych zaliczek nie może być większa niż 75% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy.

2. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji może wydać zgodę na udzielenie jednorazowej zaliczki w wysokości wyższej niż 25% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy, na uzasadniony wniosek zamawiającego.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaliczki nie udziela się, jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż równowartość 414 000 euro.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ze względu na interes Sił Zbrojnych osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji może wydać zgodę na udzielenie zaliczki również w miesiącu grudniu, na uzasadniony wniosek zamawiającego.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w innej formie przewidzianej przepisami prawa, z wyłączeniem weksla własnego i pieniądza. Ważność zabezpieczenia zaliczki musi obejmować okres co najmniej 20 dni roboczych po terminie rozliczenia zaliczki.”;

6) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zmniejszenie ceny jednostkowej zamawianego sprzętu wojskowego (opust finansowy)

lub

2) wykonanie dodatkowych (odpowiadających wartości korzyści) dostaw sprzętu wojskowego, bądź usług wynikających z przedmiotu zamówienia (opust rzeczowy) lub”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-13
  • Data wejścia w życie: 2014-02-13
  • Data obowiązywania: 2014-02-13
  • Dokument traci ważność: 2015-08-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA