REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 50

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej –ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU]

Załączniki do decyzji Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12.02.2014 r. (poz. 50)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Jarosławiu jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji instytucji wojskowej oraz uhonorowanie żołnierzy i pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje instytucji, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego, nałożonego na wieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są brunatną emalią z chabrową obwódką. Barwy nawiązują do historycznych barw administracji Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Na ramionach krzyża (lewym, górnym i prawym) widnieją litery „W”, „K”, „U” – skrót nazwy, na dolnym zaś umieszczone są cyfry „1944” – symbolizujące rok powstania instytucji. W środku krzyża umieszczony jest herb miasta Jarosławia – miejsca stacjonowania WKU.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi WKU z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej rocznej nienagannej służbie w WKU. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych co najmniej 5 lat i uczestniczących przynajmniej raz w ćwiczeniach;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”, innym osobom fizycznym i prawnym, współpracującym z WKU na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz patriotycznego wychowania żołnierzy, które szczególnie się zasłużyły w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji instytucji wojskowej.

4. Komisję powołaną przez Komendanta WKU, tworzy co najmniej trzech żołnierzy, oraz przedstawiciel pracowników wojska.

5. Komisję powołuje się na 5-letnią kadencję. W razie konieczności skład komisji jest na bieżąco uzupełniany.

6. Pracą Komisji kieruje przewodniczący. W celu usprawnienia jej pracy, spośród członków wybierany jest sekretarz.

7. Posiedzenie jest prawomocne w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

9. Odznakę wraz z legitymacją nadaje Komendant na wniosek Komisji.

10. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

11. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wyjściowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU.

14. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawo do odznaki tracą osoby ukarane za przewinienia dyscyplinarne.

15. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki podejmuje Komendant WKU z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

16. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym lub specjalnym jednostki wojskowej.

17. Fakt nadania powinien być też odnotowywany w kronice WKU.

18. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-13
  • Data wejścia w życie: 2014-02-28
  • Data obowiązywania: 2014-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA