REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 77

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

DECYZJA Nr 67/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) oraz § 1 pkt 8 lit. e i pkt 11 lit. f, w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§ 1.

 Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) centralny organ logistyczny (COL) – komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za organizację procesów eksploatacji oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów sprzętu wojskowego (SpW);

2) gestor sprzętu wojskowego (gestor SpW) – komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za określanie kierunków rozwoju SpW w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW;

3) instytucja narodowa – jednostkę organizacyjną lub jej komórkę wewnętrzną mającą siedzibę w danym państwie – członku Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), wymienioną w załączniku A do porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 4107 albo inną wskazaną w zawartym memorandum o porozumieniu (MoU);

4) Rządowe Zapewnienie Jakości (Government Quality Assurance – GQA) – proces, przez który właściwa instytucja narodowa ustanawia i przedstawia zapewnienie, że zawarte w umowie wymagania odnoszące się do jakości wyrobów obronnych są spełnione;

5) wyrób obronny – wyrób przeznaczony na potrzeby obronności, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia; może obejmować usługę, przedmiot materialny, materiały przetworzone, wytwór intelektualny lub ich kombinację;

6) zamawiający – Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, zobowiązaną do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w tym udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy.

§ 2.

 Szefowie, dyrektorzy, dowódcy, kierownicy, prezesi komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a w szczególności rejonowych przedstawicielstw wojskowych (RPW), pełniących funkcje zamawiającego, gestora SpW lub COL – zobowiązani są stosować zasady i tryb postępowania określone w porozumieniu standaryzacyjnym NATO STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP” (NATO STANAG 4107).

§ 3.

 System zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej tworzą: komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, a w szczególności RPW, realizujące zadania zamawiającego, gestora SpW oraz COL, wraz z występującymi między nimi powiązaniami organizacyjnymi i funkcjonalnymi, a także zasady i tryb postępowania określone w porozumieniu standaryzacyjnym NATO STANAG 4107 oraz decyzji, o której mowa w § 5 pkt 2.

§ 4.

 Funkcję instytucji narodowej oraz koordynatora systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej pełni Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwane dalej „Centrum”.

§ 5.

 Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach uzbrojenia i modernizacji:

1) na podstawie upoważnienia, zawiera, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, z właściwymi organami państw nie będących członkami NATO dwustronne Memoranda o Porozumieniu (Memorandum of Understanding – MoU) określające zasady współpracy w zakresie wzajemnego zapewnienia jakości wyrobów obronnych;

2) określi w drodze odrębnej decyzji:

a) zasady funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, w tym zasady sprawowania nadzoru nad jego funkcjonowaniem oraz procedury wykonawcze systemu zapewnienia jakości,

b) obowiązki dyrektora (szefa, dowódcy, kierownika, prezesa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, a w szczególności RPW, pełniącej funkcje zamawiającego, gestora SpW oraz COL, w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych,

c) obowiązki Dyrektora Centrum pełniącego funkcję koordynatora, o której mowa w § 4;

3) sprawuje nadzór nad systemem zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

§ 6.

 Decyzje Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji wydane na podstawie pkt 5 decyzji Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 7, poz. 85) pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich decyzjami wydanymi na podstawie § 5 niniejszej decyzji.

§ 7.

 Traci moc decyzja Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

§ 8.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-06
  • Data wejścia w życie: 2014-03-06
  • Data obowiązywania: 2014-06-05
  • Dokument traci ważność: 2019-09-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA