REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 96

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2013 r. poz. 189 i 852) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Wydatkami reprezentacyjnymi i okolicznościowymi są wydatki bezpośrednio związane z reprezentowaniem jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, w trakcie realizacji zadań służbowych oraz organizowaniem lub uczestniczeniem w okolicznościowych spotkaniach i uroczystościach, realizowane w szczególności z tytułu:

1) organizowania spotkań roboczych, w tym odpraw, narad, konferencji i „gier decyzyjnych”;

2) zakupu drobnych upominków, których jednorazowa wartość nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)) i niestanowiących nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą;

3) upamiętniania zmarłych i poległych, w tym kondolencje, wiązanki i znicze;

4) organizowania spotkań z żołnierzami i pracownikami, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.2)), zwanego dalej „Regulaminem”, którzy zostali ranni lub ulegli wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa oraz członków rodzin żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8 Regulaminu, poległych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa;

5) zakupu kwiatów i wiązanek, składanych w trakcie obchodów świąt państwowych, patriotyczno-religijnych i innych oficjalnych uroczystości;

6) organizowania uroczystych spotkań z żołnierzami mianowanymi na pierwszy stopień oficerski i podoficerski oraz kandydatami do Narodowych Sił Rezerwowych po zakończeniu szkolenia przygotowawczego;

7) organizowania uroczystości powitania lub pożegnania wyjeżdżającego pododdziału, biorącego udział w misji lub operacji poza granicami państwa;

8) organizowania uroczystości z okazji świąt państwowych o charakterze narodowym, Święta Wojska Polskiego, świąt związanych z historią i tradycją jednostek wojskowych, Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Święta Służby Wywiadu Wojskowego;

9) organizowania uroczystości i spotkań z członkami wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej;

10) organizowania uroczystych spotkań z żołnierzami kończącymi zawodową służbę wojskową;

11) organizowania uroczystości „Dni Narodowych” podczas wspólnych ćwiczeń międzynarodowych;

12) realizacji zadań w zakresie pomocy humanitarnej, określonej odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa, zwanej dalej „pomocą humanitarną”.

2. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe podlegają limitowaniu. Roczne limity wydatków oraz stanowiska objęte limitami określa załącznik do decyzji.

3. Do ustalonego limitu rocznego nie wlicza się wydatków na:

1) zakup artykułów spożywczych na zabezpieczenie spotkań roboczych z udziałem osób spoza danej jednostki organizacyjnej – w dziennej wysokości na każdego uczestnika, nie przekraczającej 10% diety, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167);

2) organizowanie spotkań z żołnierzami i pracownikami, w odniesieniu do których orzeczono uszczerbek na zdrowiu w wyniku zdarzeń zaistniałych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa oraz członków rodzin żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8 Regulaminu, poległych podczas wykonywania zdań służbowych poza granicami państwa – w kwocie do 500 zł na każdego poległego lub osobę, w odniesieniu do której orzeczono uszczerbek na zdrowiu w wyniku zdarzeń zaistniałych podczas wykonywania zdań służbowych poza granicami państwa;

3) organizowanie uroczystego posiłku:

a) z żołnierzami mianowanymi na pierwszy stopień oficerski,

b) z żołnierzami mianowanymi na pierwszy stopień podoficerski i kandydatami do Narodowych Sił Rezerwowych po zakończeniu szkolenia przygotowawczego

– w wysokości do dwukrotnej wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej – 010, określonej odrębnymi przepisami, zwanej dalej „normą wyżywienia”, na każdego absolwenta i kandydata, który ukończył szkolenie;

4) zorganizowanie uroczystego spotkania z żołnierzami kończącymi zawodową służbę wojskową – w wymiarze do dziesięciokrotnej wartości pieniężnej normy wyżywienia, na każdego żołnierza kończącego zawodową służbę wojskową;

5) zorganizowanie uroczystości pożegnania pododdziałów wyjeżdżających do misji i operacji poza granicami państwa lub powitania pododdziałów powracających z misji i operacji poza granicami państwa – w wysokości do jednej normy wyżywienia żołnierskiej, na każdego powracającego (wyjeżdżającego) żołnierza;

6) zorganizowanie „Dnia Narodowego” podczas wspólnych ćwiczeń międzynarodowych – w wysokości do jednej normy wyżywienia, na każdego żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach;

7) realizację zadań w zakresie pomocy humanitarnej – do wysokości limitu określonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dla dowódców polskich kontyngentów wojskowych;

8) realizację innych szczególnie ważnych zadań realizowanych za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

4. Dodatkowy limit wydatków, określony w załączniku do decyzji, może być rozdysponowany przez:

1) Podsekretarza Stanu właściwego do spraw międzynarodowych:

a) na organizowanie uroczystości i spotkań z członkami wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) na zwiększenie limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych dla attaché obrony;

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na zwiększenie limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych dla żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju, z wyłączeniem attaché obrony oraz żołnierzy pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych;

3) pozostałe osoby, na zwiększenie lub przydzielenie limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych dla kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych.

5. Limit dla tworzonych lub likwidowanych stanowisk ustala się w roku ich utworzenia bądź likwidacji w wysokości proporcjonalnej, przyjmując za podstawę wyliczenia liczbę pełnych miesięcy. Za pełny miesiąc uznaje się każdy rozpoczęty miesiąc. W przypadku gdy decyzja o likwidacji stanowiska podjęta została w trakcie roku, naliczony uprzednio limit roczny podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu czasu. Skorygowany limit nie może być jednak niższy niż dotychczas poniesione wydatki.

6. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe realizuje się proporcjonalnie do planowanych potrzeb oraz w miarę możliwości zgodnie z upływem czasu. Limit niewykorzystany do dnia 31 grudnia danego roku, wygasa z tym dniem.

7. Limit wydatków określony w walucie obcej, może być przeliczony na inną walutę obcą. Przeliczenia dokonuje się według tabeli kursów walut Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy danego roku budżetowego.

8. W przypadku zbiegu uprawnień do limitu z różnych tytułów, przysługuje jeden (wyższy) limit.

9. Na stanowiskach zajmowanych przez pracowników, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8 Regulaminu, limity nalicza się zgodnie z zaszeregowaniem równorzędnych stanowisk zajmowanych przez żołnierzy.

10. Dysponenci środków budżetowych ujmują w planie finansowym wydatki na realizację wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych na podstawie limitów określonych niniejszą decyzją.

11. Traci moc decyzja Nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 122, z późn. zm.3)).

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23 poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54, z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363 oraz z 2013 r. poz. 157, 231 i 356.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2012 r. poz. 197 i 294 oraz z 2013 r. poz. 7, 202, 217 i 264.


Załącznik 1. [LIMITY WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH]

Załącznik do decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 marca 2014 r. (poz. 96)

LIMITY WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

 

Limit wydatków

Dodatkowy limit wydatków

Lp.

Wyszczególnienie

kwota
w zł

kwota w walucie
obcej

kwota
w zł

kwota w walucie
obcej

kwota

waluta

kwota

waluta

1

2

3

4

5

6

7

8

1

LIMITY DLA STANOWISK ETATOWYCH:

1.1

na terenie RP

1.1.1

Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej na rzecz Ministra Obrony Narodowej

179 000

 

 

 

 

 

1.1.2

Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

2 700

 

 

 

 

 

1.1.3

zastępca Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

1 600

 

 

 

 

 

1.1.4

Dyrektor Gabinetu Politycznego

1 600

 

 

 

 

 

1.1.5

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

52 000

 

 

 

 

 

1.1.6

podsekretarz stanu właściwy do spraw międzynarodowych

26 000

 

 

85 000

200 000

EUR

1.1.7

podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

26 000

 

 

 

 

 

1.1.8

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej

20 000

 

 

 

 

 

1.1.9

dyrektor departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej

2 700

 

 

 

 

 

1.1.10

zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej

1 600

 

 

 

 

 

1.1.11

Radca-Koordynator w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2 700

 

 

 

 

 

1.1.12

dyrektor samodzielnego biura w Ministerstwie Obrony Narodowej

1 600

 

 

 

 

 

 

1.1.13

pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej

1 600

 

 

 

 

 

1.1.14

radca Ministra Obrony Narodowej

1 600

 

 

 

 

 

1.1.15

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

52 000

 

 

 

40 000

EUR

1.1.16

zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

7 200

 

 

 

 

 

1.1.17

szef zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

2 700

 

 

 

 

 

1.1.18

zastępca szefa zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

1 600

 

 

 

 

 

1.1.19

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

30 000

 

 

85 000

 

 

1.1.20

zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

5 000

 

 

 

 

 

1.1.21

Szef Sztabu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

5 000

 

 

 

 

 

1.1.22

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

30 000

 

 

20 000

 

 

1.1.23

zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

5 000

 

 

 

 

 

1.1.24

Szef Sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

5 000

 

 

 

 

 

1.1.25

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

20 000

 

 

20 000

 

 

1.1.26

zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2 700

 

 

 

 

 

1.1.27

Szef Inspektoratu Uzbrojenia

10 000

 

 

 

 

 

1.1.28

zastępca szefa samodzielnego inspektoratu

1 600

 

 

 

 

 

1.1.29

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

26 000

 

 

10 000

 

 

1.1.30

zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego

7 200

 

 

 

 

 

1.1.31

dyrektor (komendant) jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego

2 700

 

 

 

 

 

1.1.32

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

26 000

 

 

10 000

 

 

1.1.33

zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

7 200

 

 

 

 

 

1.1.34

dyrektor (komendant) jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego

2 700

 

 

 

 

 

1.1.35

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

12 000

 

 

20 000

 

 

 

1.1.36

zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

1 600

 

 

 

 

 

1.1.37

Dowódca Garnizonu Warszawa

10 000

 

 

20 000

 

 

1.1.38

zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa

1 600

 

 

 

 

 

1.1.39

Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

12 000

 

 

 

 

 

1.1.40

Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

7 200

 

 

 

 

 

1.1.41

Szef Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

5 000

 

 

 

 

 

1.1.42

Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii

12 000

 

 

 

 

 

1.1.43

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii

1 600

 

 

 

 

 

1.1.44

Dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

12 000

 

 

 

 

 

1.1.45

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

5 000

 

 

 

 

 

1.1.46

Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO

3 600

 

 

 

 

 

1.1.47

Naczelny Prokurator Wojskowy

3 600

 

 

 

 

 

1.1.48

Biskup Polowy Wojska Polskiego

2 700

 

 

 

 

 

1.1.49

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

2 700

 

 

 

 

 

1.1.50

Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

2 700

 

 

 

 

 

1.1.51

starszy oficer narodowy struktury międzynarodowej, kwatery głównej, dowództwa lub sztabu misji i sił wielonarodowych

2 000

 

 

 

 

 

1.2

poza granicami państwa

1.2.1

Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

 

10 000

EUR

 

 

 

1.2.2

Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

 

2 000

EUR

 

 

 

 

1.2.3

Doradca ds. Budżetu – Przewodniczący Komitetu Budżetowego NATO

 

4 000

EUR

 

 

 

1.2.4

Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych (SHAPE)

 

5 000

EUR

 

 

 

1.2.5

zastępca Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych (SHAPE)

 

1 500

EUR

 

 

 

1.2.6

Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy przy Dowództwie Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT)

 

4 000

USD

 

 

 

1.2.7

zastępca Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy Dowództwie Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT)

 

1 500

USD

 

 

 

1.2.8

komendant Akademii Obrony NATO (NDC)

 

15 000

EUR

 

 

 

1.2.9

attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego);

 

3 000

EUR

 

 

 

1.2.10

zastępcy attaché obrony

 

1 200

EUR

 

 

 

1.2.11

szef polskiego zespołu łącznikowego

 

1 000

EUR

 

 

 

1.2.12

Dowódca Narodowego Elementu Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu

 

1 000

EUR

 

 

 

1.2.13

zastępca szefa wojskowej misji łącznikowej Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO w Moskwie

 

1 000

EUR

 

 

 

1.2.14

starszy oficer narodowy struktury międzynarodowej, kwatery głównej, dowództwa lub sztabu misji i sił wielonarodowych

 

1 000

EUR

 

 

 

2

LIMITY WG STOPNIA ETATOWEGO

2.1

dowódcy, szefowie, dyrektorzy, komendanci, jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat i stacjonujących na terenie RP, których stanowiska służbowe zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:

2.1.1

generał broni (admirał floty)

6 000

 

 

 

 

 

2.1.2

generał dywizji (wiceadmirał)

3 600

 

 

 

 

 

 

2.1.3

generał brygady (kontradmirał)

2 500

 

 

 

 

 

2.1.4

pułkownik (komandor)

2 000

 

 

 

 

 

2.1.5

podpułkownik (komandor porucznik)

1 500

 

 

 

 

 

2.1.6

niższym niż podpułkownik

1 000

 

 

 

 

 

2.2

dowódcy, szefowie, dyrektorzy, komendanci, jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat i wykonujących zadania poza granicami państwa, których stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego:

2.2.1

generał broni (admirał floty)

 

5 200

EUR

 

 

 

2.2.2

generał dywizji (wiceadmirał)

 

4 450

EUR

 

 

 

2.2.3

generał brygady (kontradmirał)

 

3 000

EUR

 

 

 

2.2.4

pułkownik (komandor)

 

2 500

EUR

 

 

 

2.2.5

podpułkownik (komandor porucznik)

 

2 000

EUR

 

 

 

2.3

Żołnierze wyznaczeni na stanowiska służbowe zaszeregowani do stopnia etatowego:

2.3.1

generał dywizji (wiceadmirał)

2 700

 

 

 

 

 

2.3.2

generał brygady (kontradmirał)

1 600

 

 

 

 

 

2.4

żołnierze wyznaczeni na stanowiska służbowe w strukturach organizacji międzynarodowych, kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych mających siedzibę poza granicami państwa:

2.4.1

generał broni (admirał floty)

 

4 000

EUR

 

 

 

2.4.2

generał dywizji (wiceadmirał)

 

3 000

EUR

 

 

 

2.4.3

generał brygady (kontradmirał)

 

2 000

EUR

 

 

 

2.4.4

pułkownik (komandor) – dyrektor biura, szefa biura, szef zarządu

 

1 500

EUR

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
  • Data wejścia w życie: 2014-03-24
  • Data obowiązywania: 2023-10-02
  • Z mocą od: 2014-01-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA