REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 108

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 106/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI]

Załączniki do decyzji Nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31.03.2014 r. (poz. 108)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI

1. Odznaka pamiątkowa Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, zwana dalej „odznaką” jest znakiem integrującym żołnierzy i pracowników Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, zwanego dalej „DWiPO”. Stanowi ona symbol więzi z Departamentem oraz zobowiązanie do wytężonej i wzorowej służby i pracy na rzecz wychowania i promocji obronności oraz godnego reprezentowania urzędu Ministra Obrony Narodowej.

2. Odznaka pamiątkowa składa się z trzech warstw. Pierwszą warstwę stanowi otwarta księga, która symbolizuje mądrość, wiedzę i edukację. Na księgę nałożony jest stylizowany orzeł w koronie, który wzbija się do lotu z kolumny jońskiej, oplecionej wieńcem laurowym. Orzeł w koronie nawiązuje do godła państwowego oraz tradycji oręża polskiego. Kolumna jońska symbolizuje kulturę i sztukę. Wieniec laurowy jest symbolem zwycięstwa i wybitnych osiągnięć. Ostatnią warstwę stanowią skrót nazwy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – „DWiPO”. Całość odznaki jest wykonana z metalu oksydowanego barwy srebrzystej. Korona orła jest złota.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dyrektorowi DWiPO, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom i pracownikom Departamentu;

3) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”, osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla DWiPO.

4. Odznakę nadaje Dyrektor DWiPO na wniosek Komisji. Fakt nadania ogłasza się w rozkazie dziennym Dyrektora DWiPO.

5. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący: zastępca dyrektora DWiPO;

2) członkowie:

a) szefowie oddziałów DWiPO;

b) mąż zaufania korpusu oficerów DWiPO;

c) przedstawiciel pracowników DWiPO;

3) sekretarz – przedstawiciel komórki organizacyjno-kadrowej DWiPO.

6. Skład imienny Komisji ogłaszany jest w rozkazie dziennym Dyrektora DWiPO.

7. Odznakę wraz z legitymacją wręcza Dyrektor DWiPO lub jego przedstawiciel podczas uroczystej zbiórki z okazji świąt państwowych i wojskowych lub w innych ważnych dla służby okolicznościach.

8. Odznakę nosi się zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez uhonorowaną osobę. Zabronione jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

10. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa czy przywileje z tytułu jej posiadania.

11. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor DWiPO z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do Ministra Obrony Narodowej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja Ministra Obrony Narodowej jest ostateczna.

13. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

14. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
  • Data wejścia w życie: 2014-04-16
  • Data obowiązywania: 2014-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA