| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załączniki do decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28.04.2014 r. (poz. 140)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW) będzie nadawana za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy, wysokie wyniki szkoleniowe oraz działalność społeczną pomnażającą dorobek i tradycje Biura. Odznaka będzie także symbolem procesów integracyjnych, więzi i zwartości BHMW.

2. Odznakę w kształcie elipsy stanowią 4 elementy składowe, nawiązujące do znaku Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej z okresu II Rzeczypospolitej. Na czarnym tle umieszczona jest złota kotwica z cumą okrętową i stylizowanymi falami morskimi. Na kotwicy umieszczony jest wizerunek orła, symbolizujący służbę państwową Biura. Na dole znajduje się skrót „BHMW – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) szefowi BHMW i jego zastępcy z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym i kontraktowym, po co najmniej rocznej nienagannej służbie w BHMW;

3) pracownikom wojska, którzy przepracowali co najmniej 3 lata w BHMW;

4) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” – innym osobom fizycznym i prawnym za wybitne zasługi dla Biura.

4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: oficerów starszych (3 osoby) i podoficerów (2 osoby).

5. Komisja wybierana jest na zebraniu ogólnym żołnierzy BHMW, a jej imienny skład zatwierdzany i ogłaszany jest w rozkazie dziennym szefa BHMW.

6. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków szefowi BHMW;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenia ich ewidencji.

7. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym a sam fakt nadania odnotowuje się również w Kronice BHMW.

8. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

9. Szczegółowe zasady noszenia odznaki określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

10. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje szef BHMW z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Osoba pozbawiona prawa do odznaki oddaje legitymację przewodniczącemu Komisji.

13. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki lub dokumentu uprawniającego do jej posiadania, może być wydany duplikat odznaki lub wtórnik dokumentu. Za wydany duplikat odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia, wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie. Fakt ten odnotowuje się w dokumentach ewidencyjnych.

14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki BHMW nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »