REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 186

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 223/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 czerwca 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 107), załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH]

Załącznik do decyzji Nr 223/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 czerwca 2014 r. (poz. 186)

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie, zwanego dalej „Batalionem” jest znakiem nienagannej służby i pracy w Batalionie oraz wyrazem solidarności żołnierskiej. Jest również symbolem kultywowania tradycji orężnych z okresu II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.

2. Odznaka jest repliką historycznej odznaki 12. Pułku Ułanów Podolskich, którego tradycje zgodnie z decyzją nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2011 r., dziedziczy 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie. Odznaka jest dwuwarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi złote słońce o 16 promieniach – herb Podola. Na tle słońca umieszczony jest emaliowany, czarny Krzyż Maltański (znak żałoby po poległych żołnierzach). Pomiędzy ramionami krzyża, na górnych polach znajdują się dwa emaliowane proporczyki 12. Pułku Ułanów Podolskich skierowane wcięciami w górę. Proporczyki są barwy amarantowo-granatowej z białym paskiem przez środek. Natomiast na dolnych polach znajdują się dwie patki koloru amarantowego z granatowym, łamanym paskiem, noszone w latach 1917–1918 w 7 pułku ułanów III Korpusu Polskiego w Rosji.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po co najmniej dwóch latach nienagannej służby, w Batalionie;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w Batalionie dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych Batalionu za szczególne zasługi;

5) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Batalionu.

4. Odznakę, wraz z legitymacją, wręcza się podczas uroczystych apeli całego stanu osobowego Batalionu z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

5. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Batalionu

2) Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów;

3) mężowie zaufania korpusu: oficerów, podoficerów i szeregowych;

6. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Batalionu, natomiast zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza wybiera się spośród pozostałych członków Komisji.

7. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie, ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu.

8. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów.

9. Za prawidłowe funkcjonowanie Komisji odpowiedzialny jest jej przewodniczący a za prowadzenie dokumentacji – sekretarz.

10. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki podejmuje dowódca Batalionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do jej posiadania. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa do posiadania odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy Batalionu, a fakt nadania, również w Kronice Batalionu.

13. Odznakę nosi się zgodnie z zasadami, określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki lub dokumentu uprawniającego do jej posiadania, może być wydany duplikat odznaki lub wtórnik dokumentu. Za wydany duplikat odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia, wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie. Fakt ten odnotowuje się w dokumentach ewidencyjnych.

15. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa, ani przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-12
  • Data wejścia w życie: 2014-06-27
  • Data obowiązywania: 2014-06-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA