REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 295

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 365/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 3. Kompanii Regulacji Ruchu

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret żołnierzy 3. Kompanii Regulacji Ruchu, zwany dalej „proporczykiem”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki rozpoznawczej, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;

4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU]

Załączniki do decyzji Nr 365/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25.08.2014 r. (poz. 295)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. KOMPANII REGULACJI RUCHU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” 3. Kompanii Regulacji Ruchu (3 krr) w Nisku, jest symbolem przywiązania do macierzystej jednostki wojskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę oraz wyrazem więzi, łączącej wszystkie osoby, które się z nią identyfikują. Celem nadania odznaki jest również podkreślenie związku z miastem stacjonowania.

2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego, którego ramiona wypełnione są brązową emalią z czarnym obrzeżem. Pośrodku krzyża znajduje się korpusówka służb transportu i ruchu wojsk, na którą nałożony jest herb miasta Niska – miejsca stacjonowania jednostki. Na górnym ramieniu znajduje się napis „3 krr” – skrót nazwy jednostki, a na dolnym cyfry „2007” – rok sformowania. Barwy i symbole nawiązują do barw służb transportowych Wojska Polskiego i charakteru wykonywanych zadań. Odznaka jest numerowana.

3. Prawo do otrzymania odznaki 3 krr przysługuje:

a) dowódcy 3 krr – z tytułu objęcia stanowiska służbowego,

b) żołnierzom po przesłużeniu w 3 krr co najmniej 1 roku.

c) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach 3 krr, za szczególne zasługi

d) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla 3 krr

4. Potwierdzeniem nadania odznaki jest imienna legitymacja z wpisanym numerem.

5. Dowódca 3 krr w rozkazie organizacyjnym na dany rok powołuje Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej zwanej dalej „Komisją”.

6. W skład Komisji wchodzą:

a) Przewodniczący – Szef Kompanii,

b) Członkowie:

■ mąż zaufania oficerów,

■ mąż zaufania podoficerów,

■ mąż zaufania szeregowych zawodowych.

7. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy 3 krr.

8. Do obowiązków Komisji, w szczególności należy:

a) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej noszenia;

b) ewidencjonowanie nadanych odznak;

c) rozpatrywanie ofert wykonawców odznaki i dbałość o wykonanie jej zgodnie z ustalonym wzorem.

9. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

10. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia, ustala tryb pracy i posiedzeń oraz określa zadania członków.

11. Odznakę nadaje Dowódca 3 krr na wniosek Komisji.

12. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy 3 krr oraz w kronice jednostki.

13. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

15. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

16. Odznakę nosi się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

18. Ponadto prawa do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

19. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca 3 krr z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.

20. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

21. Wizerunek odznaki można używać na drukach i wydawnictwach 3 krr.

22. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

23. Odznakę otrzymuje się odpłatnie. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-26
  • Data wejścia w życie: 2014-09-10
  • Data obowiązywania: 2014-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA