REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 296

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 366/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY]

Załączniki do decyzji Nr 366/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25.08.2014 r. (poz. 296)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej „10 WSzKzP SPZOZ”, ustanowiona została jako forma wyróżnienia oraz symbol szczególnych zasług żołnierzy i pracowników cywilnych dla Szpitala. Odznaka jest także wyrazem więzi, u podstaw której leżą tradycje wojskowej służby zdrowia, etos służby oraz duma z dotychczasowych dokonań i charakteru wykonywanych zadań. Celem wprowadzenia odznaki WSzKzP SPZOZ jest również popularyzacja wojskowej służby zdrowia.

2. Odznaka 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy jest wykonana na planie krzyża maltańskiego nałożonego na bordową opaskę ze złocistym obrzeżem, na której umieszczony jest złocisty napis – „Wojskowy Szpital Kliniczny Bydgoszcz”. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru białego ze złocistym obrzeżem. Wzdłuż górnego i dolnego ramienia krzyża umieszczony jest srebrzysty wizerunek węża Eskulapa, oplatającego laskę. Na dolnym ramieniu krzyża, poniżej wizerunku węża Eskulapa znajdują są złociste cyfry „1985” – rok powstania Szpitala, a na lewym i prawym ramieniu umieszczone są złociste liście laurowe. Barwy nawiązują do historycznych barw służb medycznych Wojska Polskiego, a symbole do charakteru wykonywanych zadań.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi i Zastępcy Komendanta 10 WSzKzP SPZOZ wraz z objęciem stanowiska;

2) żołnierzom po pięciu latach służby w 10 WSzKzP SPZOZ, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony.

3) pracownikom cywilnym po piętnastu latach pracy w 10 WSzKzP SPZOZ, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony.

4) wyjątkowo – innym osobom cywilnym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 10 WSzKzP SPZOZ.

4. Komendant 10 WSzKzP SPZOZ powołuje Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) przewodniczący;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz;

4) dwóch członków.

5. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta 10 WSzKzP SPZOZ.

6. Kierownicy wewnętrznych komórek organizacyjnych Szpitala mogą występować do Komisji z wnioskiem o nadanie odznaki.

7. Decyzję w sprawie nadania odznaki, podejmuje Komendant 10 WSzKzP SPZOZ w oparciu o opinię Komisji. Fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta 10 WSzKzP SPZOZ.

8. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona wyłącznie przez odznaczonego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach.

10. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant 10 WSzKzP SPZOZ z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komisja.

13. Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne prawa ani przywileje.

14. Wizerunek odznaki, za zgodą Komendanta 10 WSzKzP SPZOZ, może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z wojskową służbą zdrowia.

15. Jeden egzemplarz odznaki przekazywany jest do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

16. Koszty wykonania nadanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-26
  • Data wejścia w życie: 2014-09-10
  • Data obowiązywania: 2014-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA