REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 297

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA NR 367/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 25.08.2014 r. (poz. 297)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi, zwanego dalej „WOBW SM” jest symbolem szczególnych zasług żołnierzy i pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla WOBW SM.

2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego nałożonego na półwieniec zębaty (górna część) i półwieniec laurowy (dolna część). Ramiona krzyża są granatowe z żółtym obrzeżem. Barwy te nawiązują do barw służb logistycznych. Półwieniece są w kolorze oksydowanego srebra. W centrum krzyża umieszczony jest herb miasta Łodzi – miejsca stacjonowania WOBW SM. Na lewym i prawym ramieniu krzyża znajduje się symbol czółenka tkackiego oraz napis „WOBW SM” – skrót nazwy Ośrodka. Na dolnym ramieniu umieszczone są cyfry „1967” – symbolizujące rok sformowania Ośrodka. Odznaki są numerowane.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) żołnierzom po minimum 3-letniej służbie w WOBW SM;

2) pracownikom wojska po przepracowaniu minimum trzech lat w WOBW SM;

3) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WOWB SM.

4. Odznakę nadaje Komendant WOBW SM, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Komendant WOBW SM powołuje, na okres 3 lat Komisję, w składzie:

1) zastępca Komendanta;

2) mąż zaufania oficerów;

3) przedstawiciel pracowników wojska.

6. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta WOBW SM.

7. Przewodniczącym Komisji jest każdorazowo osoba wybrana spośród jej składu.

8. Do obowiązków Komisji w szczególności należy:

1) ewidencjonowanie nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta WOBW SM.

11. Prawo do odznaki tracą żołnierze skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant WOBW SM z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Zasady noszenia odznaki określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z WOBW SM.

15. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszt wykonania nadawanych odznak nie obciąża budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-26
  • Data wejścia w życie: 2014-09-10
  • Data obowiązywania: 2014-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA