REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 298

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 368/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SUWAŁKACH]

Załączniki do decyzji Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25.08.2014 r. (poz. 298)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SUWAŁKACH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SUWAŁKACH]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SUWAŁKACH

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SUWAŁKACH]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SUWAŁKACH

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „odznaką” Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach (WKU) jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji WKU oraz uhonorowanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę. Odznaka stanowi także formę wyróżnienia osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych dla WKU.

2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża pokryte są chabrową emalią z brunatnym obrzeżem. Barwy te nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej II Rzeczypospolitej. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się srebrzysty wizerunek szabli kawaleryjskiej i pióra. W centrum krzyża umieszczony jest herb miasta Suwałki – miejsca stacjonowania instytucji. Na lewym, górnym i prawym ramieniu krzyża znajdują się litery „W K U” – skrót nazwy Komendy. Na dolnym ramieniu umieszczone są cyfry „1919” – symbolizujące rok sformowania instytucji. Odznaka jest numerowana.

3. Prawo odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Suwałkach z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WKU przez okres co najmniej dwóch lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU w Suwałkach.

4. Odznakę nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień na wniosek Komisji.

5. Komisję powołuje Wojskowy Komendant Uzupełnień na okres 5 lat. W jej skład wchodzi co najmniej dwóch żołnierzy i pracownik wojska.

6. W razie konieczności skład Komisji jest na bieżąco uzupełniany.

7. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

9. Opinie Komisji podejmowane są większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole z posiedzenia i, podpisaną przez wszystkich członków, przedstawia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

10. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia przedłożonych wniosków wymaga obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

11. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja Szefa WSzWjest ostateczna.

14. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym lub specjalnym WKU w Suwałkach.

15. Fakt nadania powinien być też odnotowywany w Kronice WKU w Suwałkach.

16. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

17. Szczegółowe zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać lub wymieniać.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU w Suwałkach.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej

21. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-26
  • Data wejścia w życie: 2014-09-10
  • Data obowiązywania: 2014-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA