REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 305

Departament Kadr

DECYZJA Nr 375/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.
 W 2015 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;

2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

§ 2.
 Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);

2) podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

3) szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat;

4) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

§ 3.
 Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia w uczelni wojskowej powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, a w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do grupy osobowej ratownictwa medycznego – dokumentem potwierdzającym kwalifikacje ratownika medycznego zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635).
§ 4.
 Limit miejsc na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
§ 5.
 Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

1) do 30 września 2014 r. na 8,5-miesięczne szkolenie;

2) do 20 stycznia 2015 r. na 3-miesięczne szkolenie;

3) do 15 maja 2015 r. na 12-miesięczne szkolenie.

§ 6.
 Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr:

1) do 30 września 2014 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2;

2) do 20 stycznia 2015 r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2;

3) do 15 maja 2015 r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3.

§ 7.
 Tryb składania wniosków przez osoby, o których mowa w § 2, nie dotyczy kandydatów w grupie osobowej wywiadu wojskowego oraz w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego lub Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 8.
 Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia określonego w § 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej.
§ 9.
 Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. Wymagane kierunki ukończonych studiów określą, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji, osoby wskazane w decyzji Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 86) i przekażą do Departamentu Kadr, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz odpowiednich uczelni wojskowych. Osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe.
§ 10.
 Egzaminy ze sprawności fizycznej w ramach postępowania rekrutacyjnego dla podoficerów i szeregowych zawodowych przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)).
§ 11.
 Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej w 2015 r. odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie określenia i nadzoru nad przestrzeganiem limitów przyjęć określonych w załączniku do decyzji;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni wojskowej;

3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w odniesieniu do terenowych organów administracji wojskowej – w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji oraz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych – za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania na szkolenie wojskowe.

§ 12.
 W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w podstawowych terminach egzaminów wstępnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej.
§ 13.
 Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 12, ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, informując o tym Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
§ 14.
 Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przesyłają Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego – w terminie 7 dni od dnia zakończenia tego postępowania;

2) imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej, zawierającą stopień wojskowy i miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz kopie decyzji o zakwalifikowaniu – niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

3) meldunek o liczbie osób powołanych na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej – w terminie 7 dni od dnia ich powołania.

§ 15.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

Załącznik 1. [Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2015 r.]

Załącznik do decyzji Nr 375/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 września 2014 r. (poz. 305)

ZESTAWIENIE
liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2015 r.

UCZEL-
NIA

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

DG RSZ

 

IWSZ

DGW

ŻW

MON

SKW SWW

ogó­łem

CZAS SZKOLENIA

WL

SP

ISI

IWsp

Insp. RW

razem 1/

OP

DP

IWO Ppoż.

3
mie-
sią-
ce

6
mie-
się-
cy

8,5
mie-
sią-
ca

12
mie-
się-
cy

12
mie-
się-
cy

2/

3/

4/

5/

6/

WYŻSZA SZKOŁA OFI-
CERSKA WOJSK LĄDO-
WYCH

20

Wojsk lądowych

B

pancerno-zmechanizowana

4

1

 

 

3

8

 

1

 

 

 

 

 

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

3

1

 

 

 

 

15

 

 

 

15

 

D

rakietowa i artylerii

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

28

Łączności i informatyki

B

eksploatacji systemów łączności

 

 

7

 

5

12

 

1

 

 

 

 

 

13

 

7

 

 

6

C

projektowo-programowa informatyki

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

D

eksploatacji systemów informatycznych

 

 

3

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

30

Rozpoznania i walki radioelektronicznej

A

rozpoznania ogólnego

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

B

rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

 

 

1

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

C

geograficzna

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

32

Przeciwlotniczy

B

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

34

Inżynierii wojskowej

A

saperska

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

B

przeprawowa

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

C

drogowo-mostowa

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

38

Logistyki

A

ogólnologistyczna

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

B

materiałowa

 

 

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

 

 

 

T

techniczna

 

 

 

6

 

6

 

2

 

 

 

 

 

8

 

8

 

 

 

40

Medyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

42

Wywiadu i kontrwywiadu wojskowego

B

kontrwywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2

 

 

 

44

Żandarmerii wojskowej

A

dochodzeniowo-śledcza

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

B

prewencji

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

C

operacyjno-rozpoznawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

46

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

C

obsługi prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

48

Duszpasterstwa

A

teologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

50

Finansowy

A

ekonomiczno-finansowa

1

1

 

6

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

 

 

52

Wychowawczy

D

orkiestr i zespołów estradowych

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

2

1

 

 

54

Ogólny

G

ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

 

RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

15

2

15

22

34

99

10

11

11

2

2

2

2

139

12

85

11

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSO SIŁ

PO-
WIETRZ-
NYCH

22

Sił powietrznych

H

ubezpieczenia lotów

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

 

J

inżynieryjno-lotnicza

 

15

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

 

 

32

Przeciwlotniczy

B

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

10

3

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

13

 

13

 

 

 

RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

10

23

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH

25

25

15

22

34

132

10

11

11

2

2

2

2

172

12

118

11

15

16

 

1/ Ostatecznego podziału limitu na RSZ dokona Dowódca Generalny RSZ w ramach przygotowania stanowisk dla absolwentów.

2/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego oraz podoficerów zawodowych.

3/ Limit dla podoficerów zawodowych.

4/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego.

5/ Limit dla szeregowych zawodowych.

6/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-09
  • Data wejścia w życie: 2014-09-09
  • Data obowiązywania: 2014-09-09
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA