REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 312

Dowództwo Garnizonu Warszawa

DECYZJA Nr 389/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz 2014 r. poz. 932) w związku z zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy (GP-0151/3770/2009), w celu określenia sposobu dysponowania przydzielanymi miejscami grzebalnymi, których gestorem są organy wojskowe, na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy, ustala się, co następuje:

1. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu, w celu pochowania osoby zmarłej, w tym:

a) miejsce na grób tradycyjny murowany,

b) miejsce na grób urnowy murowany,

c) niszę urnową w kolumbarium,

d) niszę w katakumbach,

e) miejsce na grobowiec katakumbowy;

2) gestor miejsc grzebalnych – Dowódca Garnizonu Warszawa, któremu Prezydent m. st. Warszawy lub osoba przez niego upoważniona oddała do dyspozycji miejsca grzebalne lub kwatery na cmentarzach komunalnych;

3) wykorzystanie miejsca grzebalnego – pochowanie osoby zmarłej, o której mowa w pkt 9.

2. Gestor miejsc grzebalnych pozyskuje miejsca grzebalne i kwatery, będące w zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, oraz dysponuje miejscami grzebalnymi w sposób określony w niniejszej decyzji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

3. W związku z dysponowaniem przydzielonymi miejscami grzebalnymi, gestor miejsc grzebalnych jest obowiązany do:

1) przyjmowania wniosków o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego;

2) niezwłocznego wykonania polecenia udzielenia zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego lub rozpatrzenia wniosku o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego spośród pozostających w jego dyspozycji kwater i miejsc grzebalnych;

3) doręczenia wnioskodawcy:

a) zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, w celu przedłożenia jej organowi zarządzającemu wskazanym miejscem grzebalnym, albo

b) odmowy udzielenia zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego;

4) poinformowania o udzieleniu zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego:

a) Biura Administracji i Spraw Obywatelskich m.st. Warszawy, gdy miejsce grzebalne znajduje się na Cmentarzu Wojskowym,

b) Zarządu Cmentarzy Komunalnych, gdy miejsce grzebalne znajduje się na Cmentarzu Komunalnym Północnym lub Cmentarzu Komunalnym Południowym;

5) prowadzenia ewidencji:

a) pozyskanych kwater i miejsc grzebalnych,

b) otrzymanych wniosków lub poleceń, o których mowa w ppkt 1 i 2,

c) udzielonych zgód na wykorzystanie miejsca grzebalnego oraz udzielonych odmów udzielenia zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego.

4. Gestor miejsc grzebalnych udziela zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na polecenie Ministra Obrony Narodowej w celu pochowania osoby szczególnie zasłużonej w dziedzinie umacniania bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub rozwoju Sił Zbrojnych RP.

5. Gestor miejsc grzebalnych może udzielić zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na wniosek uprawnionych organów lub osób. Wzór wniosku określa załącznik do decyzji.

6. Organem wojskowym uprawnionym do wniesienia wniosku o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego jest:

1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarze stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) dowódca (równorzędny) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej;

3) terenowy organ administracji wojskowej.

7. Gestor miejsc grzebalnych jest obowiązany rozpatrzyć wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego wniesiony także przez:

1) organ administracji rządowej spoza resortu obrony narodowej;

2) organ administracji samorządowej;

3) organizację pozarządową skupiającą żołnierzy i byłych żołnierzy;

4) osobę fizyczną występującą osobiście lub za pośrednictwem organów, o których mowa w ppkt 1–3 lub wskazanych w pkt 6.

8. Do wniosku o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego powinno się załączyć dokumenty, które mogą posłużyć uzasadnieniu wniosku.

9. Gestor miejsc grzebalnych, rozpatrując wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, może udzielić zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na:

1) Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Komunalnym Południowym w Warszawie – w celu pochowania żołnierza zmarłego w czasie pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej albo zmarłego byłego żołnierza, posiadającego odznaczenia (państwowe, resortowe) lub wyróżnienia związane ze służbą wojskową;

2) Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie – w celu pochowania osoby zmarłej, odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski I lub II klasy lub Orderem Krzyża Wojskowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub mianowanej przez niego na stopień wojskowy generalski (admiralski) lub w szczególnych przypadkach jej współmałżonka, zwłaszcza, jeśli:

a) wybitnie zasłużyła się w walce o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dokonała czynu świadczącego o ofiarności i odwadze, zwłaszcza w warunkach walki zbrojnej, podczas akcji humanitarnej, poszukiwawczej lub ratowniczej,

c) znacząco zasłużyła się dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,

d) sprawowała funkcję kierowniczą lub zajmowała stanowisko kierownicze albo dowódcze w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Udzielając zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, gestor miejsc grzebalnych wskazuje:

1) datę udzielenia zgody;

2) dane osoby zmarłej;

3) dane wnioskodawcy lub informację o otrzymaniu polecenia, o którym mowa w pkt 4;

4) rodzaj grobu, o ile został wskazany przez wnioskodawcę i znajduje się w dyspozycji gestora miejsc grzebalnych;

5) numer kwatery, w której znajduje się przydzielone miejsce grzebalne.

11. Odmawiając zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, gestor miejsc grzebalnych wskazuje:

1) datę udzielenia odmowy;

2) dane osoby zmarłej;

3) dane wnioskodawcy;

4) uzasadnienie.

12. W celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, gestor miejsc grzebalnych może wystąpić o informacje lub opinie na temat osoby zmarłej, której dotyczy wniosek, do właściwych instytucji lub organów, w szczególności do organizacji pozarządowych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.

13. W przypadku nieuzyskania w terminie jednego dnia roboczego odpowiedzi na wystąpienie, o którym mowa w pkt 12, gestor miejsc grzebalnych może niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego.

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE MIEJSCA GRZEBALNEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W M.ST. WARSZAWA]

Załącznik do decyzji Nr 389/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24. 09. 2014 r. (poz. 312)

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE MIEJSCA GRZEBALNEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W M.ST. WARSZAWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-24
  • Data wejścia w życie: 2014-09-24
  • Data obowiązywania: 2014-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA