| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Archiwum Wojskowego w Toruniu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Archiwum Wojskowego w Toruniu, zwaną dalej „odznaką”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU]

Załączniki do decyzji Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15.01.2015 r. (poz. 9)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Archiwum Wojskowego w Toruniu (AWT), jest formą wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników wojska, za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy, oraz dla innych osób zasłużonych dla AWT. Odznaka symbolizuje również więź wojska z regionem i miastem Toruń.

2. Odznaka wykonana w metalu przedstawia tarczę w kształcie napierśnika zbroi rycerskiej. Tarcza wypełniona jest niebieską emalią. Pośrodku tarczy umieszczony jest orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej w kolorze oksydowanego srebra. Po obu stronach orła znajdują się czarne litery „AW” – skrót nazwy instytucji. Na dole tarczy, na czerwonej szarfie umieszczony jest napis „TORUŃ”. Barwy odznaki nawiązują do barw miasta Torunia.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dyrektorowi AWT z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w AWT co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w AWT co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy szczególnie zasłużonym dla AWT;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla AWT.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Dyrektor AWT, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Zastępca Dyrektora AWT;

2) członkowie: – przedstawiciel pracowników wojska;

– kierownicy sekcji.

6. Komisję powołuje Dyrektor AWT, ogłaszając jej imienny skład w decyzji.

7. Kadencja Komisji trwa 5 lat. W razie konieczności skład Komisji jest na bieżąco uzupełniany.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

9. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków składu.

10. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w decyzji Dyrektora AWT. Fakt nadania odnotowuje się również w kronice AWT.

11. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

14. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor AWT z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

15. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

16. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących AWT.

17. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

18. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »