| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, zwaną dalej „odznaką”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM]

Załączniki do decyzji Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15.01.2015 r. (poz. 11)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim (WKU), jest formą wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska będących aktualnie w służbie i pracy, a także tych którzy odeszli na emeryturę oraz osób szczególnie zasłużonych dla WKU. Odznaka symbolizuje również więź wojska z regionem i miastem Bielsk Podlaski.

2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego wpisanego w wieniec laurowy barwy złocistej. Ramiona krzyża pokryte są chabrową emalią z brunatnym obrzeżem. Barwy te nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej II Rzeczypospolitej. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb powiatu bielskiego, nawiązujący do miejsca dyslokacji WKU. Na lewym, górnym i prawym ramieniu krzyża znajdują się białe litery „WKU” – skrót nazwy Komendy.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bielsku Podlaskim z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;

4) byłym żołnierzom WKU, którzy przesłużyli w WKU co najmniej trzy lata;

5) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WKU przez okres nie krótszy niż pięć lat oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych;

6) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU w Bielsku Podlaskim.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim powołuje Komisję w składzie:

1) przewodniczący – przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) członkowie: – przedstawiciel korpusu oficerów młodszych;

– przedstawiciel pracowników wojska (przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących pracowników wojska).

6. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

7. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

8. Opinie Komisji o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole z posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

9. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim. Fakt nadania odnotowuje się również w Kronice WKU.

10. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

14. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU.

16. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »