REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 33

Inspektorat Systemów Informacyjnych

DECYZJA Nr 35/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw integracji i rozwoju logistycznych systemów informatycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw integracji i rozwoju logistycznych systemów informatycznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 19, poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) ppkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) przewodniczący – Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

2) zastępca przewodniczącego – Zastępca Szefa Zarządu Planowania Logistyki – P4;

3) zastępca przewodniczącego – Szef Logistyki – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

4) sekretariat – przedstawiciele: Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Zarządu Planowania Logistyki – P4 oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;”,

b) w ppkt 5:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„członkowie – przedstawiciele, wyznaczeni przez dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, reprezentujący:”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Inspektorat Systemów Informacyjnych,”,

– lit. g–w otrzymują brzmienie:

„g) Departament Polityki Zbrojeniowej,

h) Departament Wychowania i Promocji Obronności,

i) Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1,

j) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2,

k) Zarząd Planowania Operacyjnego – P3,

I) Zarząd Planowania Logistyki – P4,

m) Zarząd Planowania Strategicznego – P5,

n) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6,

o) Zarząd Szkolenia – P7,

p) Zarząd Planowania Rzeczowego – P8,

q) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,

r) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,

s) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych,

t) Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej,

u) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia,

v) Dowództwo Garnizonu Warszawa,

w) Inspektorat Uzbrojenia.”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych, wymienionych w pkt 1 ppkt 5, przekazują przewodniczącemu Zespołu imienne wykazy wyznaczonych przedstawicieli, reprezentujących te komórki i jednostki organizacyjne oraz zapewniają uczestnictwo tych przedstawicieli w pracach Zespołu.”;

3) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Przewodniczący może powoływać zespoły robocze do realizacji zadań Zespołu.

3b. Przewodniczący może zwracać się do dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących prac Zespołu, w tym udziału w tych pracach specjalistów nie wchodzących w skład Zespołu.”;

4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący informuje Ministra Obrony Narodowej o pracach Zespołu, za pośrednictwem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dwa razy w roku, w formie meldunków.”;

5) w pkt 5:

a) ppkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) monitorowanie bieżącego stanu w zakresie eksploatacji dotychczas użytkowanych logistycznych systemów informatycznych;

3) informowanie Ministra Obrony Narodowej w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń w zakresie eksploatacji systemów informatycznych w logistyce resortu obrony narodowej;

4) wypracowywanie propozycji kierunków rozwoju informatyzacji logistyki resortu obrony narodowej oraz działań umożliwiających zabezpieczenie funkcjonowania komórek logistycznych pod względem informatycznym;”,

b) ppkt 9–12 otrzymują brzmienie:

„9) organizacja opracowania, budowy i utrzymania modelu procesów logistyki resortu obrony narodowej na potrzeby budowy Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON);

10) opracowanie wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych (założeń analitycznych) na budowę podsystemu logistycznego w ramach implementacji ZWSI RON;

11) opracowanie szczegółowego harmonogramu budowy rozwiązania dedykowanego dla podsystemu logistycznego będącego elementem docelowego ZWSI RON;

12) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu, o którym mowa w ppkt 11, oraz propozycji budżetowania projektu;”,

c) po ppkt 12 dodaje się ppkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad implementacją i wdrożeniem podsystemu logistycznego ZWSI RON;

14) współpraca z Zespołami Zadaniowymi powołanymi w zakresie rozwoju i integracji systemów informatycznych obszarów finansów i kadr w zakresie projektowania i wdrażania ZWSI RON.”;

6) pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Organy planujące, o których mowa w przepisach dotyczących planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, stosownie do swoich kompetencji, zapewnią finansowanie procesu budowy, wdrażania i bieżącej eksploatacji logistycznych systemów informatycznych.

7. Przewodniczący rozwiąże Zespół po wdrożeniu ZWSI RON do eksploatacji użytkowej.

8. Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4:

1) odpowiada za opracowanie i utrzymanie modelu procesów logistyki resortu obrony narodowej na potrzeby budowy ZWSI RON;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem specyfikacji wymagań na podsystem logistyczny ZWSI RON;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem przechodzenia od obecnie eksploatowanych w obszarze logistyki systemów informatycznych do ZWSI RON, z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych.”;

7) w pkt 9:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych:”,

b) ppkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) opracuje (w wybranej metodyce, z uwzględnieniem zbudowanego modelu procesów logistycznych) model funkcjonowania ZWSI RON w obszarze podsystemu logistycznego z zachowaniem integracji z obszarami finansów i kadr oraz zapewnieniem możliwości wymiany informacji logistycznych z zautomatyzowanymi systemami dowodzenia i kierowania środkami walki oraz logistycznymi systemami informatycznymi NATO;

2) sprawuje nadzór nad budową, wdrażaniem i funkcjonowaniem podsystemu logistycznego ZWSI RON oraz wydziela niezbędne siły i środki do wsparcia realizacji zadań w tym obszarze;

3) w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, planuje i organizuje proces specjalistycznego szkolenia użytkowników ZWSI RON;”,

c) po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) opracowuje i udostępnia dokumentację ZWSI RON dla użytkowników i osób funkcyjnych w obszarze podsystemu logistycznego;

3b) zapewni wsparcie techniczne i metodyczne budowy modeli procesów logistyki resortu obrony narodowej, a także koordynuje prace w tym zakresie pomiędzy obszarami logistyki, finansów i kadr.”,

d) ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) określa specyfikacje wymaganych technologii informatycznych (sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego) w zakresie architektury technicznej budowanego systemu, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej;

5) określi wymagania na sieć telekomunikacyjną oraz zapewni, we współpracy z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6, Szefem Zarządu Planowania Logistyki – P4 i Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, rozbudowę i sprawne funkcjonowanie wojskowego systemu telekomunikacyjnego dla potrzeb podsystemu logistycznego ZWSI RON, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie integracji z zautomatyzowanymi systemami dowodzenia;”,

e) po ppkt 5 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu:

„6) pełni rolę organizatora ZWSI RON dla zintegrowanych obszarów logistyki, finansów i kadr.”;

8) po pkt 9 dodaje się pkt 9a–9c w brzmieniu:

„9a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiada za:

1) wykonywanie, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, zadań organizatora logistycznych systemów informatycznych w resorcie obrony narodowej oraz zachowanie istniejących powiązań informacyjnych w procesie przechodzenia od obecnie eksploatowanych w obszarze logistyki systemów informatycznych do ZWSI RON;

2) uwzględnienie w opracowywanych dokumentach, normujących realizację procesów logistycznych w resorcie obrony narodowej, ustaleń Zespołu dotyczących wsparcia tych procesów przez ZWSI RON.

9b. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:

1) uczestniczą w ramach posiadanych kompetencji w procesie budowy i utrzymania modelu procesów logistyki resortu obrony narodowej oraz opracowania wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych na budowę podsystemu logistycznego ZWSI RON;

2) odpowiadają za wdrożenie modułów podsystemu logistycznego ZWSI RON w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych;

3) wyznaczą przedstawicieli i zapewnią ich udział w pracach Zespołu i zespołów roboczych;

4) zapewnią niezbędne siły i środki do realizacji zadań przez swoich przedstawicieli;

5) w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani do udzielenia pomocy w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

9c. Za wykonanie postanowień niniejszej decyzji odpowiada przewodniczący.”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
  • Data wejścia w życie: 2015-02-19
  • Data obowiązywania: 2015-02-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA