REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 35

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

DECYZJA Nr 37/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 19 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz § 8 ust. 3, § 9, § 10, § 11, § 12 ust. 2 i 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1660) ustala się, co następuje:

1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „pełnomocnikiem ochrony”, prowadzi w cyklu rocznym, ewidencję wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej „rozporządzeniem”, w postaci rejestru, którego wzór określa złącznik Nr 1 do decyzji. Rejestr wydanych zaświadczeń może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. W przypadku zagubienia lub utraty zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, zwane dalej „zaświadczeniem”, pełnomocnik ochrony na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, wydaje jego wtórnik, zachowując numer oryginału zaświadczenia. W górnej części dokumentu, po prawej stronie zamieszcza się napis „WTÓRNIK”. Fakt ten odnotowuje się w rejestrze wydanych zaświadczeń w kolumnie „Uwagi” przy pozycji oryginału zaświadczenia.

3. W przypadku zmiany danych personalnych osoby, która otrzymała zaświadczenie, zachowuje ono ważność wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę tych danych.

4. Osoba, która odbyła szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych, składa pełnomocnikowi ochrony pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 2 do decyzji.

5. Pełnomocnik ochrony przechowuje oświadczenia, o których mowa w pkt 4, wraz z kserokopią wydanego zaświadczenia.

6. Dokumentację dotyczącą szkolenia podstawowego (lista uczestników, oświadczenia i kopie wydanych zaświadczeń) przechowuje się przez okres pięciu lat, licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym szkolenie było realizowane.

7. Dokumentację dotyczącą szkolenia specjalistycznego dla osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, oraz szkolenia specjalistycznego uzupełniającego dla osób, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia (lista uczestników, wnioski o zakwalifikowanie na szkolenie, kopie wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia specjalistycznego oraz odbycie szkolenia specjalistycznego uzupełniającego) przechowuje się przez okres pięciu lat, licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym szkolenia były realizowane.

8. Wprowadza się wzory:

1) wniosków o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne dla osób wymienionych w § 10 ust. 2 rozporządzenia, które określają załączniki Nr 3–5 do decyzji;

2) wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia, który określa załącznik Nr 6 do decyzji;

3) listy uczestników szkoleń specjalistycznych, o której mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia, oraz szkoleń specjalistycznych uzupełniających określa załącznik Nr 7 do decyzji;

4) zaświadczenia, wydawanego przez pełnomocników ochrony, potwierdzającego odbycie szkolenia specjalistycznego przez osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, który określa załącznik Nr 8 do decyzji;

5) zaświadczenia, wydawanego przez pełnomocników ochrony, potwierdzającego odbycie szkolenia specjalistycznego uzupełniającego przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, który określa załącznik Nr 9 do decyzji.

9. Do zaświadczeń, o których mowa w pkt 8 ppkt 4 i 5, stosuje się odpowiednio przepisy pkt 1–3 decyzji.

10. Traci moc decyzja Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 102).

11. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [WZÓR – REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ]

Załączniki do decyzji Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 lutego 2015 r. (poz. 35)

Załącznik Nr 1

WZÓR – REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR – OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA ADMINISTRATORA SYSTEMU / INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA ADMINISTRATORA SYSTEMU / INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA PEŁNOMOCNIKA I ZASTĘPCY PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 4

WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA PEŁNOMOCNIKA I ZASTĘPCY PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNEJ I KANCELARII TAJNEJ MIĘDZYNARODOWEJ, ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW I INNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W KANCELARIACH TAJNYCH I KANCELARIACH TAJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYCH NIŻ KANCELARIA TAJNA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 5

WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNEJ I KANCELARII TAJNEJ MIĘDZYNARODOWEJ, ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW I INNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W KANCELARIACH TAJNYCH I KANCELARIACH TAJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYCH NIŻ KANCELARIA TAJNA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE DLA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNEJ I KANCELARII TAJNEJ MIĘDZYNARODOWEJ, ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW I OSÓB ZAJMUJĄCYCH INNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W KANCELARIACH TAJNYCH I KANCELARIACH TAJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYCH NIŻ KANCELARIA TAJNA KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 6

WZÓR – WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE DLA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNEJ I KANCELARII TAJNEJ MIĘDZYNARODOWEJ, ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW I OSÓB ZAJMUJĄCYCH INNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W KANCELARIACH TAJNYCH I KANCELARIACH TAJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYCH NIŻ KANCELARIA TAJNA KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO / SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO PROWADZONEGO PRZEZ SŁUŻBĘ KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO / PEŁNOMOCNIKA OCHRONY]

Załącznik Nr 7

WZÓR – LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO / SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO PROWADZONEGO PRZEZ SŁUŻBĘ KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO / PEŁNOMOCNIKA OCHRONY

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 8

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 9

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-10
  • Data wejścia w życie: 2015-02-25
  • Data obowiązywania: 2015-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA