REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 39

Zespół Implementacji Technologii Obronnych w Przemyśle

DECYZJA Nr 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa szczegółowy tryb i zasady postępowania w zakresie realizacji zadań w postępowaniu służącym sporządzeniu uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.

2. Ilekroć w decyzji mowa jest o:

1) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, stanowiące środek, o którym mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia i oceny konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1819);

3) szefie komórki właściwej do spraw offsetu – należy przez to rozumieć Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych;

4) ustawie offsetowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

3. Po otrzymaniu od Ministra Obrony Narodowej informacji, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, szef komórki właściwej do spraw offsetu przystępuje do sporządzenia uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu albo informuje Ministra Obrony Narodowej o braku podstaw do jego sporządzenia.

4. Uzasadnienie konieczności zastosowania offsetu zawiera elementy, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia.

5. Sporządzone, zgodnie z pkt 3, uzasadnienie konieczności zastosowania offsetu podlega:

1) opiniowaniu – przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do przygotowania materiałów niezbędnych do dokonywania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233);

2) opiniowaniu, jeśli szef komórki właściwej do spraw offsetu uzna to za zasadne, przez:

a) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w zakresie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253 i 502),

b) Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

c) szefów (dyrektorów) właściwych merytorycznie komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

6. Termin na zaopiniowanie uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu określa każdorazowo szef komórki właściwej do spraw offsetu, jednak termin ten nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.

7. Uwagi zgłoszone do uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu wymagają uzasadnienia.

8. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian do uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu należy również przedstawić redakcję kwestionowanych lub nowych zapisów.

9. W razie istotnych rozbieżności stanowisk co do zapisów uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu, szef komórki właściwej do spraw offsetu organizuje konferencję z udziałem zainteresowanych szefów (dyrektorów) komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub delegowanych przez nich przedstawicieli w celu ostatecznego przedstawienia stanowisk w zakresie uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu, a w razie nie osiągnięcia porozumienia sporządza i przekazuje Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej zestawienie rozbieżności stanowisk w celu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

10. Zaopiniowane uzasadnienie konieczności zastosowania offsetu szef komórki właściwej do spraw offsetu przesyła, za pośrednictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministrowi Obrony Narodowej oraz, do wiadomości, Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych.

11. Zadania wskazane w decyzji dla Dyrektora Biura do Spaw Umów Offsetowych do czasu jego powołania realizuje Kierownik Zespołu Implementacji Technologii Obronnych w Przemyśle /OFFSET/ przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA