REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 45

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE]

Załączniki do decyzji Nr46/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17.02.2015 r. (poz. 45)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
W KRAKOWIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
W KRAKOWIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REJONOWEGO
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
W KRAKOWIE

1. Odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) w Krakowie, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania za sumienną służbę i pracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje RZI, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznakę stanowi srebrzyste koło zębate. Na koło nałożony jest srebrzysty cyrkiel oraz stylizowany fragment muru z czerwonych cegieł. Na górnej części muru umieszczone są litery „RZI” – skrót nazwy. Pomiędzy ramionami cyrkla nad cegłami znajduje się herb miasta Krakowa – miejsca stacjonowania RZI. Symbole umieszczone na odznace nawiązują do wykonywanych zadań oraz regionu stacjonowania i działania RZI.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi RZI z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po przesłużeniu w RZI co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w RZI co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w RZI co najmniej trzy lata;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla RZI w Krakowie.

4. Do nadania odznaki uprawniony jest Szef RZI w Krakowie, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Szef RZI powołuje Komisję na okres jednego roku, w składzie:

1) zastępca Szefa RZI – przewodniczący;

2) mąż zaufania oficerów;

3) przedstawiciel pracowników wojska.

6. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa RZI.

7. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

8. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia wniosków jest prawomocne w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

9. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa RZI. Fakt nadania powinien być odnotowywany również w Kronice RZI.

10. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

11. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

12. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących RZI.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki podejmuje Szef RZI z inicjatywy własnej, albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Szefa RZI przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Jeden egzemplarz odznaki przekazany zostanie do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

19. Koszty wykonania nadawanych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-18
  • Data wejścia w życie: 2015-03-05
  • Data obowiązywania: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA